Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

F 135 Laikraštėlių kolekcija

 

F135, 1726 saug. vnt., 1897-1991 m. ir b.m. Rankraštiniai originalai, šapirografuoti, hektografuoti rankraščiai bei mašinraščiai. Lietuvių, lenkų, rusų, baltarusių, anglų, vokiečių, jidiš, esperanto kalbomis.

Tęstinio rinkinio fondo sudarytojas yra Lietuvos TSR valstybinės respublikinės bibliotekos (dabar – Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka) Rankraščių  skyrius. Fondas sudarytas 1976 m., vėliau buvo pildomas.

Bemaž visi laikraštėliai į biblioteką priimti 1940 m. Spaudos kolekcionierius pedagogas Jonas Kirlys bibliotekai perdavė 10 000 egz. periodinės spaudos rinkinį, kuris beveik visas pokario metais buvo sunaikintas; iš jo rankraštiniai, šapirografuoti ir hektografuoti laikraštėliai perduoti Rankraštynui (per 280 leidinių pažymėti J. Kirlio bibliotekos antspaudu). Jų priėmimo dokumentų nėra. 1940 m. gruodį biblioteka pradėjo priiminėti sustabdytos veiklos draugijų – skautų, ateitininkų, jaunalietuvių, šaulių ir kt. bei organizacijų archyvus. Kartu buvo priimti ir laikraštėliai, tačiau priėmimo aktų nėra. Apie draugijų archyvų priėmimą užsimenama K. Račkausko dienoraštyje (F60-46). 1986 m. – 6 penkių pavadinimų laikraštėlius dovanojo pil. R. Medonis. Tvarkant rinkinį, keli laikraštėliai priimti iš Lituanistikos skyriaus, perkelti iš Pavienių rankraščių ir parankinio knygų fondų. Lituanistikos skyriui perduoti 95 pavadinimų 300 egz. tipografiškai ir hektografu išleistų laikraštėlių. Vėlesniais metais rinkinys papildytas (periodiškai perkama ir gaunama dovanų).

Fondo sudėtis.

Fonde yra 653 pavadinimų laikraštėliai. Sutvarkyti dokumentai sudaro 3 grupes. 1989 m. sutvarkomi 1486 saug. vnt. Papildžius fondą, tvarkoma dar 2 kartus (nuo 1487 iki 1605 ir nuo 1606 iki 1726 saug. vnt.). Laikraštėliai lietuvių kalba išdėstyti abėcėlės tvarka; po jų išdėstyti laikraštėliai bei biuleteniai kitomis kalbomis. Trečioje grupėje visi laikraštėliai išdėstyti abėcėlės tvarka. Elektroniniame kataloge vėliau gautų laikraštėlių aprašus randame prie jau esamų laikraštėlių pavadinimų (jeigu tokie yra fonde).
Rinkinio trūkumas – komplektų fragmentiškumas; dažnai rinkinyje yra tik pavieniai laikraštėlių numeriai.

Daugumą laikraštėlių rinkinio sudaro gimnazijų moksleivių laikraštėliai. Tarp jų gausiausia yra Lietuvių katalikų moksleivių ateitininkų sąjungos periodika bei Lietuvos skautų sąjungos spauda.  Minėtini pavasarininkų, šaulių sąjungos, Lietuvių tautiško jaunimo sąjungos “Jaunoji Lietuva” ir kt.

Geografiniu požiūriu daugiausia laikraštėlių buvo išleidžiama miestuose, kur veikė gimnazijos ir buvo didesnės moksleivių organizacijos. Antai Kaune savo spaudą leido skautai, ateitininkai, šauliai, daugumos gimnazijų (“Aušros”,  “Pavasario“,  lenkų gimnazijos) moksleiviai, “Saulės” mokytojų seminarijos, S. Daukanto mokytojų seminarijos, A. Fredos sodininkystės ir daržininkystės mokyklos, Vilijampolės amatų mokyklos, Aukštesniosios technikos mokyklos,  “Pavasario” aukštesniosios komercijos mokyklos besimokantieji,  Kauno dvasinės seminarijos klierikai,  socialistinės pakraipos jaunimas ir kt.

Nemaža spaudos išleido Panevėžio skautai, ateitininkai, mokytojų seminarijos moksleiviai ir kt. Iš Marijampolėje leistų laikraštėlių pažymėtini skautų,  ateitininkų, šaulių,  jaunalietuvių, “Pavasario” kuopos ir kt. laikraštėliai. Savo spaudą turėjo Šiaulių skautai,  ateitininkai, pavasarininkai,  varpininkai, socialistinė moksleivija,  atskiros gimnazijos, kt.
Paskutiniaisiais metais fondas papildytas Neringos stovyklos moksleivių laikraštėliais: “Morning Glory” (1982), “Neringos pelytės” (1974), “Dygliakiaulės” (1974) ir kt.
Be šių, yra laikraštėlių, išleistų Alytuje, Anykščiuose, Antalieptėje, Aukštadvaryje, Belvederyje, Biržuose, Dotnuvoje, Dvariškiuose, Giedraičiuose, Gižuose, Gruzdžiuose, Jaltoje, Joniškėlyje, Joniškyje, Jurbarke, Kaišiadoryse, Kalvarijoje, Karmėlavoje, Kazlų Rudoje, Kėdainiuose, Kelmėje, Klaipėdoje, Kražiuose, Kretingoje, Kupiškyje, Kuršėnuose, Lauksodyje, Lazdijuose, Leipalingyje, Linkmenyse, Linkuvoje, Mažeikiuose, Naumiestyje, Ožkasviliuose, Pabaliuose, Palangoje, Papilėje, Pilviškiuose, Prienuose, Radviliškyje, Ramygaloje, Rietave, Rygoje, Rokiškyje, Rozalime, Salose, Sedoje, South Woodstocke, Skuode, Subačiuje, Šakiuose, Šilalėje, Šiluvoje, Šilo Pavėžupyje, Šilutėje, Švėkšnoje, Šventežeryje, Tauragėje, Telšiuose, Truskavoje, Ukmergėje, Upynoje, Utenoje, Vabalninke, Varėnoje, Viekšniuose, Vilkaviškyje, Vilkijoje, Vilniuje, Višakio Rūdoje, Vištytyje, Vizbutuose, Zarasuose, Zypliuose, Zokniuose, Žadeikiuose, Žagarėje, Žakainiuose, Žeimelyje, Žemaičių Naumiestyje. Taip pat gauta laikraštėlių, išleistų užsienyje: Adams Ponde, Chicagoje, Eichstätte, Rochestere, Los Angele.
Rinkinyje saugomi Pirmojo pasaulinio karo metais Voroneže leisti lietuvių moksleivių laikraštėliai, kaip aušrininkų “Sūkurys” (1916), ateitininkų “Inkaras” (1915), “Jaunuolių kanklės” (1917).
Fonde yra keletas Lietuvos kariuomenės pulkų laikraštėlių: I pėst. D.L.K. Gedimino pulko laikraštis “Skydas” (1921), “Gediminietis” (1921); III pėst. D.L.K. Vytauto pulko “Tėvynės vaduotojas” (1920-1923); IX pėst. L.K. Vytenio pulko – “Tėvynės gynėjas” (1919-1930), “Plunksnagraužis” (1929) ir kt.
Per paskutiniuosius du dešimtmečius fondas papildytas Lietuvos laisvės kovotojų sąjūdžio, įvairių Lietuvos apygardų (Žemaičių, Dainavos, Tauro) ir rinktinių (Šatrijos, Merkio) partizanų laikraštėliais: “Kovojantis lietuvis” (1952), “Laisvės balsas” (1948), “Laisvės varpas” (1947-1948), “Laisvės žvalgas” (1946-1950), “Partizanas” (1951), “Pogrindžio žodis” (1950), “Protėvių takais” (1955), “Už tėvų žemę” (1947-1949) ir kt.
Išskirtini patriotinio ir religinio turinio leidiniai “Kalba Motina” (1989, 1991), “Rūpintojėlis” (1979-1990), “Sparneliai” (1937) ir kt.
Be visuomeninės-politinės pakraipos laikraštėlių, rinkinyje yra humoro, satyros laikraštėlių, kaip “AČ-IČ-EČ” (Kauno “Aušros” gimnazijos moksleivių karikatūrų laikraštis, b.m.), “Botagas” (Marijampolės gimnazijos moksleivių jumoristinis laikraštis, 1926), “Genys” (Kauno gimnazijos moksleivių juokų ir literatūros laikraštis, 1920), “Pupa” (Marijampolės skautų “Kęstučio” d-vės juokų laikraštis, b.m.), “Spragilas” (Alytaus gimnazijos moksleivių humoro laikraštis, 1923), “Šmikis” (Vilniaus universiteto studentų humoro ir satyros laikraštis, b.m.), “Žiogas” (Šiaulių ateitininkų kuopos laikraščio “Ateities žiedas” satyros ir juokų priedas) ir kt.

Kituose fonduose: V. Steponaičio (F25), Z. Ivinskio (F29), J. Būtėno (F123), J. Petrulio (F127).