Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

F 146 Matuzevičius Eugenijus

F146, 155 saug. vnt. (1936-1987), autografai, autografų juodraščiai, rankraščiai, mašinraščių nuorašai, spaudiniai, nuotraukos. Lietuvių, rusų kalbomis.
Fondo sudarytojas – poetas, vertėjas, kritikas Eugenijus Matuzevičius (1917-1994).
Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyrius dokumentus gavo 1978  m. ir 1987 m. iš Eugenijaus Matuzevičiaus.
Fondo būklė gera.
Fondo sudėtis.
1. Kūryba (1937-1977).
E. Matuzevičiaus proza, poezija, poezijos rinktinės „Kol saulė nusileis“ rankraštis, poezijos rinkinio „Крылья над морем  rankraštis, spaudos iškarpos su E. Matuzevičiaus poezijos vertimais į baltarusių, rusų, latvių kalbas. Latvių, baltarusių rusų, vokiečių, airių, graikų, čiliečių, lenkų ir kitų tautų poezijos E. Matuzevičiaus vertimų  į lietuvių k. rankraščiai. Mikalojaus Husoviano poemos „Giesmė apie stumbrą“ Benedikto Kazlausko išverstas, E. Matuzevičiaus redaguotas rankraščio egzempliorius ir korektūra ir kt.
2. Referatai, straipsniai ir visuomeninė – tarnybinė veikla (1936-1977) .
E. Matuzevičiaus referatai, straipsniai, pranešimai lietuvių ir užsienio literatūros klausimais, įspūdžiai iš viešnagių, susitikimų su kitų tautų poetais, rašytojais, paskaita mokytojams apie literatūros pamokas, Euripido „Medėjos“ Benedikto Kazlausko vertimo recenzija, pokalbių apmatai apie savaitraščio „Literatūra ir menas“ redakcijos rengiamas publikacijas, E. Matuzevičiaus kalba „Poezijos pavasario“-' 76  šventėje, Lietuvos TSR kultūros ministro Liongino Šepečio įsakymai, dėl komisijų kultūriniams renginiams organizuoti sudarymo, į kurių sudėtį įtrauktas E. Matuzevičius; kvietimai į Eugenijaus Matuzevičiaus autorinius vakarus, kvietimai E. Matuzevičiui į literatūros vakarus ir kitus renginius ir kt.
3. Korespondencija (1960-1987).
E. Matuzevičiaus laiškai. Laiškų adresatai: Klaudija Matuzevičienė (52, 1961-1977), „Pergalės“ žurnalo redakcija (1, 1974), Petrutė (neišaiškintas asmuo) (1, 1985), „Poezijos pavasario“-'76 redakcija (1, 1975),  „Vagos“ leidyklos vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojas Stasys Sabonis (1,1976), „Vagos“ leidyklos vyriausias redaktorius (1, 1971), Silvija Vėlavičienė (4, 1987).            
Laiškai E. Matuzevičiui. Siuntėjai: Jonas Baltušis (1, 1977), Biržų J. Janonio vidurinės mokyklos – internato literatų būrelio nariai (2, 1973-1974), Biržų rajono liaudies švietimo skyrius (1, 1973), Petras Bražėnas (1, 1977), Vytautas Bubnys (1, 1977), Aleksandras Česnavičius (1, 1977), „Jaunimo gretų“ redakcija (1, 1967), Kompozitorių sąjungos prezidiumas (1, 1977), „Komunisto“ redakcija (1, 1977), Liaudies meno rūmų kolektyvas (1, 1977), Lietuvos TSR literatūros muziejus (4, 1969-1976), Lietuvos TSR rašytojų klubo taryba (1, 1967), Lietuvos TSR rašytojų sąjunga (2, 1960), laikraščio „Literatūra ir menas“ redakcija (1, 1967), Literatūrinis Aleksandro Puškino muziejus (2, 1973-1977), Alfonsas Maldonis (1, 1977), žurnalo „Nemunas“ leidybinė grupė (1,1973), Levas Ozerovas (1, 1977), Justas Paleckis (1, 1977), Juozas Paukštelis (1, 1977), Algirdas Pocius (1, 1977), Jokūbas Skliutauskas (1, 1977), Vilimantas Šmitas (1, 1973), TSRS rašytojų sąjunga (9, 1969-1976), Teatro draugijos prezidiumas (1, 1977), Zita Tekutytė (1, 1971), Bronius Uogintas (1913-1988) (1, 1977), Bronius Uogintas (1946-2013) (1, 1977), Stasys Vainiūnas (1,1977), „Vagos“ leidykla (2, 1965-1971), Valstybinė grožinės literatūros leidykla (1, 1960), Vilniaus valstybinio V. Kapsuko universiteto mokslinė biblioteka (2, 1972-1977), Vyriausioji enciklopedijų redakcija (1, 1974) ir kiti.
4. Ikonografija (1937-1978).                     
E. Matuzevičiaus ir lietuvių bei kitų tautų rašytojų, poetų ir kitų kultūros darbuotojų grupinės ir portretinės nuotraukos, E. Matuzevičiaus su artimaisiais, draugais ir giminaičiais, pobūvių, renginių, literatūros vakarų nuotraukos; E. Matuzevičiaus nuotraukos darbo kambaryje, Vilniaus miesto erdvėse, viešinčio Biržų krašte ir užsienio šalyse; dailininko Leonido Biriukovo piešiniai, eskizai, iliustracijos E. Matuzevičiaus poezijos knygai „Крылья над морем“ , parodos, skirtos E. Matuzevičiaus 60-mečiui eksponatų nuotraukos, E. Matuzevičiaus ekslibrisai.