Telefonas Klaustukas Sitemap

F 157 Valstybės Radiofonas Kaune ir Kauno radijo stotis

F 157, 50 saug. vien. 1923-1939 m. Autografai, rankr. dok. orig., mašinraščiai, mašinr. nuorašai, multipl. mašinr., spaud., spaud. iškarpos. Lietuvių, vokiečių, prancūzų ir kt. k.

Fondo sudaryt. Kauno radijo stotis (įkurta 1923 m.) ir Valstybės radiofonas Kaune (įkurtas 1926 m.).

Manytina, kad į biblioteką priimta 1940 ar 1941 m.; dalį perdavė J. Rimantas 1950 m. 1982-1983 m. iš neaprašytų rankraščių išskirta keletas bylų. 1984 m. dalis archyvo perkelta iš J. Rimanto fondo.

Dokumentai, reglamentuojantys radijo stočių, radiofonų darbą (1923-1939), Kauno radijo stoties, radiofono, radijo tarybos, Tarpžinybinės radijo komisijos 1923-1939 m. protokolai (originalai ir nuorašai) su protarpiais, 1930, 1932, 1937 m. radiofono programos, 1937-1939 m. radiofono direktoriaus (?) užrašai, Kauno radijo stoties ir radiofono 1926-1939 m. darbo ataskaitų nuorašai, su protarpiais, 1927-1938 m. pajamų-išlaidų fragmentiški balansai, sąmatos, 1924-1937 m. tarifai, 1930-1939 m. tarnautojų ir bendradarbių darbo pasiskirstymo taisyklės, instrukcijos, sutartys su asmenimis dėl radijo programų, patalpų nuomos ir kt. reikalų; pranešimai, informacijos iš 1924-1939 m. radijo istorijos Lietuvoje, 1924-1939 m. susirašinėjimų bylos su Lietuvos susisiekimo ministerija ir kitais adresatais dėl Kauno radijo stoties įrengimo, eksploatacijos, radijo programų, transliacijų, dėl Lietuvos radiofikacijos, Klaipėdos radijo stoties įrengimo ir kitais reikalais. Kauno radijo stoties ir Valstybės radiofono tarnautojų paskiri asmens dokumentai, jų tarpe B. Dauguviečio, V. Bičiūno, L. Giros, S. Šimkaus ir kt. pareiškimai, susiję su darbu ar bendradarbiavimu radiofone; 1935-1937 m. straipsnių spaudoje apie radijo stočių darbą Lietuvoje iškarpos.

Kituose fonduose: L. Giros (F 7), V. Krėvės (F 9), U. Babickaitės-Graičiūnienės (F 12)M. Urbšienės-Mašiotaitės (F14)J. Rimanto (F47), Laikraštėlių kolekcija (F 135), E. Noimano ir T. Zaso (F138).