Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

F 158 Pasaulinės Katalikų spaudos parodos Vatikane Lietuvių skyriui organizuoti komitetas

F 158, 46 saug.vnt., 1935-1938 m. Autografai, autografuoti mašinraščiai, mašinraščiai su rankraštiniais įrašais. Lietuvių, prancūzų, italų k.

Fondo sudarytojas Pasaulinės Katalikų spaudos parodos Vatikane Lietuvių skyriui organizuoti komitetas (toliau Komitetas) (pirmininkas Adomas Jakštas- (Aleksandras Dambrauskas).
1984 m. dokumentai išrinkti ir fondas suformuotas iš netvarkytų rankraščių fondo.

I. Komiteto ir Lietuvių katalikų spaudos bei katalikiškųjų organizacijų atstovų posėdžių protokolai (1936).

II. Paruošiamoji medžiaga Lietuvių skyriui Pasaulinėje Katalikų spaudos parodoje (1935-1936).
Tai parodos rengimo sąmatos (1935?), Juozo Rimanto (Slapšinsko) paruošta medžiaga: parodos rengimo planas, duomenys apie lietuvių spaudą  1857-1935 m., spaudos terminai ir jų vertimai į prancūzų, italų, vokiečių, ispanų, anglų kalbas (1935-[1936]); bei komiteto paruošta medžiaga Parodos Tvarkomajam komitetui Vatikane.

III. Komiteto susirašinėjimas (1935-1938).
Susirašinėjimas su Parodos Tvarkomuoju komitetu Vatikane (pirm. Giuseppe Dalla Torre), Lietuvos Episkopato parodai rengti įgaliotiniu Romoje kun. Kazimieru Rėklaičiu, MIC, laikraščių ir žurnalų redakcijomis, Lietuvos Įgaliotuoju ministru prie Kvirinalo Romoje Voldemaru Čarneckiu, Lietuvos atstovu prie šv. Sosto Kazimieru Graužiniu dėl Lietuvių skyriaus rengimo, pagalbos, dailininkų Adolfo Valeškos ir Rimanto Kalpoko siuntimo parodai apipavidalinti.
Siuntėjų tarpe Viktoras Andriušis (1,1936), Antanas Kairys (7,1936), Magdalena Avietėnaitė (1, 1935), kun. Teofilis Matulionis (7, 1936), kun. Kazimieras Paltarokas (1,1935), Juozas Urbšys (2, 1936), kun. Juozas Vaišnora (7, 1936-1937), Adolfas Valeška (3, 1936).
Taip pat yra Parodos Tvarkomojo komiteto Vatikane susirašinėjimas su K. Rėklaičiu, MIC; K.Rėklaičio, MIC raštai K. Graužiniui ir vysk. Juozapui Skvireckui.