Telefonas Klaustukas Sitemap

F 165 Mickevičius Juozas

F 165, 116 s. vien., 1913-1984. Autografai, mašinraščiai, nuorašai, nuotraukos. Lietuvių k.

Fondo sudaryt. Juozas Mickevičius (1900-1984), pedagogas, muziejininkas, kraštotyrininkas.
Priimta 1985 m. iš V. Miliaus.

Asmens dokumentai (1939-1984).

Kraštotyrinio pobūdžio medžiaga (1927-1984). 1926-1979 m. kraštotyrinių darbų sąrašai, kraštotyrinių išvykų po Skuodo, Plungės, Kretingos, apylinkes dėl muziejinių eksponatų ir įvairių kraštotyrinių-etnografinių žinių rinkimo užrašai (1956-1974); parengiamoji medžiaga rašiniams, darbams apie senovės žemaičių ligonių gydymą, marinimą, laidojimą, Kretingos apyl. liaudies menininkus ir amatininkus, 1905, 1918-1919 m. istorinių įvykių atgarsius Žemaitijoje (1927-1982); šiek tiek medžiagos iš Platelių katalikiškojo jaunimo “Saulutės” kuopelės veiklos 1916-1918 m.

Korespondencija (1932-1984). Adresatai (1938-1983): P. Dundulienė (2, 1959), R. Karazija (1982), R. Šalūga (1959), V. Valatka (5, 1958-1974) ir kt. Siuntėjai (1932-1984): A. Brazauskas (1983), P. Bugailiškis (13, 1936-1965), B. Dundulis (2, 1956-1981), A. Jucys (28, 1932-1973), R. Karazija (17, 1976-1983), V. Milius (16, 1977-1984), A. Nezabitauskas (2, 1965), J. Petrulis 12, 1957-1974), J. Valančius (4, 1978-1982), V. Valatka (31, 1957-1975), V. Vaitiekūnas (1984), A. Vyšniauskaitė (2, 1958, 1980) ir kt.
Plungės pažangiojo jaunimo nelegalus rankr. laikr. “Jaunimo balsas”, b. m. (apie 1915), Nr. 3, 8, 10; Platelių katalikiškojo jaunimo rankr. laikr. “Saulutė”, b. m. (apie 1916), Nr. 1-4, 7-9, 11-12.

Nuotraukos (1913-1984). J. Mickevičiaus pavienės, grupinės buitinės, kraštotyrinių-muziejinių išvykų ir kt. nuotraukos (1967-1984); Žemaičių Kalvarijos 1919 m. rev. k-to narės J. Daškutės (1913), Platelių “Saulutininkų” fotografijos.

Kituose fonduose: J. Petrulio (F 127).