Telefonas Klaustukas Sitemap

F 166 Dovydaitis Jonas

F 166, 485 s. vien., 1898?-1989. Autografai, rankraščiai, mašinraščiai, nuorašai, spaud. iškarpos, nuotraukos. Lietuvių, rusų, vokiečių k.

Fondo sudaryt. Jonas Dovydaitis (1914-1983) rašytojas, kultūros veikėjas.
Priimta 1985 ir 1990 m. iš žmonos Marijos Dovydaitienės.

Biografinė medžiaga (1926-1989). Autobiografijos variantai (1966, 1976), autobiografinės apybraižos “Mano kryžkelės” (1966), “Mano sparnai” (b. m.), Rašytojų sąjungos narystės liudijimas, Kauno tėvų jėzuitų gimnazijos baigimo (1934), reabilitavimo (1989) pažymėjimai, sutartys su leidyklomis ir kt. dokumentai.

Kūrybinė veikla (1939-1983). Romanai ir apysakos: “Adomas – pirmas tarp vyrų” (1979-1981), “Grumtynės” (1981), “Kalnėnas-mašinų žmogus” (1978), “Kapitonas Rokas” (1982), “Keistos vestuvės” (b. m.), “Kietas riešutas” (1966), “Lietuvos Ikaras” (1982), “Padangių broliai” (b. m.), “Pasmerktieji” (1958), “Paukštis be lizdo” (b. m.), “Pavojų iškotojai” (b. m.), “Pirmyn, eskadrile! Viena fronto lakūnų istorija” (b. m.), “Perkūno žirgai”, D. 3 (1960-1974), “Pilies skersgatvis” (1967), “Prienų sakalai” (b. m.), “Puntukas ir du milžinai” (b. m.), “Rokas ir jo priešai” (b. m.), “Rudens darganos” (b. m.), “Velnio slenksčiai” (1959-1960), “Vilko bilietas” (1950-1957), “Žydrieji ežerai” (b. m.). Apsakymai, novelės (1948-1982?, virš 150): “Adomas”, “Apsakymai”, “Auksiniai laikrodžiai”, “Gyvačių upė”, “Okeano gelmė”. “Pavojaus ženklas”, “Pylimas ir mergaitė” ir kt. Tarp jų apsakymai vaikams: “Akmeninis sprigtas”, “Geležinė statinė”, “Mano ančiukai”, “Papūga”, “Paslaptingasis” ir kiti; keliolika apsakymų ir apybraižų aviacine ir kt. tematika, kaip antai: “ Akimirksnis”, “Debesys ir kieta žemė”, “Dvikova ore”, “Juozo Serbentos karo keliai”, “Lakūnai ir žurnalistai Cezario salėje”, “1919 m. lakūno istorija”, “Nelaimių inspektorius” ir kt. Radijo pjesės (1980, 1982) “Potvynis”, “Nuotykių apysaka”, “Džiazo vargonai”, scenarijai kino filmams (1957, 1958) “Velnio slenksčiai”, “Tiltas”, straipsniai apie Lietuvos aviatorius, aviacinę spaudą ir kt., kūrybinio proceso užrašai. J. Dovydaičio kūrinių recenzijos. Rezenzentai: O. Aleksa, V. Girčys, K. Ambrasas, J. Avyžius, A. Baltrūnas, A. Bieliauskas, P. Brovėnas, A. Bučys, A. Guščius, A. Čekuolis, V. Jurkštas, V. Petkevičius, R. Raguotis ir kt.

Medžiaga Lietuvos aviacijos istorijai (1928-1983). Keliolika straipsnių ir apybraižų apie Darių ir Girėną: “Dariaus ir Girėno žygis”, “Lituanikos kulkos”, “Lakūnų Dariaus ir Girėno pėdsaku”, “Nemirtingi sakalai”, “Skridimas per Atlanto vandenyną” ir kt., dokumentai dėl Dariaus ir Girėno bareljefo iškalimo Puntuko akmenyje, spaudos iškarpos, straipsniai apie F. Vaitkų, K. Povilaitį. Aviakonstruktoriaus B. Oškinio rankraščiai: autobiografinio pobūdžio atsiminimų metmenys (b. m.), feljetonas “Švabų legendos” (1971, 1972), straipsniai apie skraidykles, laiškai-pranešimai V. Pakarskui dėl sklandytuvų gamybos patobulinimo, sklandymo sporto perspektyvų; šiek tiek medžiagos iš Amerikos lietuvių aeroklubų veiklos (1928-1978): Amerikos lietuvių aeroklubo veiklos programa, nario anketa, spaudos iškarpos apie užsienio lietuvius-aviatorius, aeroklubo informacinio leidinio keletas 1967-1970 m. numerių.

Tarnybinė-visuomeninė veikla (1928-1983). Moksleivių laikraštėlis “Naujienos” (red. J. Dovydaitis), 1928, Nr. 3-6, 8-16, 1929, Nr. 1, 3-6, 17; šiek tiek “Sparnų” žurnalo (red. J. Dovydaitis) medžiagos- straipsniai, redakcijos 1970-1975 m. dokumentai; medžiaga iš darbo LASF skraidyklių sporto komitete (1957-1983): LASF skraidyklių sporto komiteto (1957-1979), Lietuvos rašytojų įsteigtos pereinamosios taurės “Toliausiai nuskridusiam sklandytojui” (1958, 1959) dokumentai ir kt., LASF skraidyklių sporto komiteto informacinio biuletenio 1978, Nr. 1, 1979, Nr. 4,5,7,10,12,17; keletas K. Juodėno, G. Mackonio, S. Prialgausko ir kt. asmenų straipsnių apie sklandymo sportą.

Korespondencija (1951-1983). Adresatai (1970-1981): M. Nilina (1981), V. Čeliajevas (b. m.), V. Dovydaitis (1970), A. Stanienė (1975). Siuntėjai (1951-1983): K. Almenas (14, 1971-1983), V. Cypas (7, 1976-1983), E. Jasiūnas (21, 1970-1981), A. Liepsnonis (2, 1958-1981), B. Oškinis (12, 1958-1983), P. Peseckas (42, 1967-1982), S. Prialgauskas (7, 1979-1981), P. Požerskis (17, 1975-1983), J. Riauba (78, 1970-1983), B. Vaikasas (1975), T. Zauka (7, 1966-1967) ir kt.

Nuotraukos (1898?-1983). J. Dovydaičio portretinės, su šeima, giminaičiais, Lietuvos sklandytojais nuotraukos (1930-1983), S. Dariaus ir S. Girėno nuotraukos (perfotogr. J. Čepulio), keletas aviakonstruktoriaus P. Požerskio, skulptoriaus B. Pundziaus, T. Zaukos nuotraukų.