Telefonas Klaustukas Sitemap

F 173 Mažonas, Mažonavičius, Vladas

F 173, 53 s. vien., 1921-1931. Autografai, mašinraščiai. Lietuvių, lenkų, rusų k.

Fondo sudaryt. Vladas Mažonas, Mažonavičius (1881-1945), kunigas, žurnalistas.
Manytina, kad priimta apie 1940 m. iš Marijampolės marijonų vienuolyno bibliotekos(?).

Asmens dokumentai (1922-1931).

Medžiaga iš pedagoginio darbo Šiaulių m. ir Marijampolės marijonų vienuolyno gimnazijose (1922-1924); tikybos ir padagogikos užrašų fragmentai, nesutarimų tarp V. Mažono ir mokyt. J. Šliūpo bei gimnazijos direktoriaus J. Šliagerio dėl religinio moksleivių auklėjimo byla, 1921-1930 m. straipsniai, jų fragm. spaudai tikybos mokykloje, katechetikos klausimais.
Korespondencija (1922-1931), daugiausia kunigų, religijos, šiek tiek unitų tikėjimo reikalais. Siuntėjai: J.S. Beleckas (1927), V. Bubelis (31, 1924-1931 ir b. m.), M. Bugėnis (1926), V. Daugėla (3, 1929), P. Dovydaitis (1924), P. Karevičius (1929), J. Kirlys (1930), A. Ragažinskas (1929), K. Stakauskas (1930), A. Vaitiekaitis (1929), J. Vaitkevičius (2, 1927) ir kt.

Kituose fonduose: “Šaltinio” red. (F 83).