Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

F 178 Lietuvos Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos buv. spec. spaudinių saugojimo skyrius

F 178, 151 saug. vnt., 1947-1991 m., rankraščiai, mašinraščiai, spaudiniai, rankraščių ir mašinraščių kopijos, spaudiniai su įrašais. Lietuvių, rusų, anglų ir kt. kalbomis. Vienetai įrišti.

Fondo sudarytojas - buv. Lietuvos TSR Valstybinės respublikinės bibliotekos Spec. saugojimo skyrius. Skyrius buvo panaikintas 1991 m. balandžio 22 d.. Skyriaus medžiaga saugojimui į Rankraščių skyrių perduota 1992 m. Fondas sutvarkytas 1999 m.
Fondo stovis geras.

Fondo sudėtis

LTSR Valstybinės bibliotekos Spec. saugojimo skyriaus gautų įsakymų ir raštų registracijos knyga (1973-1990 m.). Spec. saugojimo skyriaus nuostatai, pareigybių instrukcijos, darbo patikrinimo aktai, gamybinių susirinkimų protokolai, direktoriaus įsakymai dėl skyriaus darbo ir kt. (1973-1990 m.). VRB Spec. fonde saugomos literatūros naudojimosi taisyklės (1979 m.), kopijavimo taisyklės (1975 m.), skaitytojų aptarnavimo spec. saugojimo leidiniais taisyklės (1980 m.).
TSRS ir LTSR Glavlitų, Kultūros ministerijos, kitų organizacijų raštai dėl Spec. saugojimo skyriaus darbo: literatūros saugojimo, tvarkymo, ir panaudojimo; dėl atskirų autorių ir leidinių išėmimo iš bibliotekų ir knygų prekybos tinklo; dėl atskirų leidinių grąžinimo į bendruosius fondus; dėl spec. fondų peržiūros ir kt.. Bibliotekos direktoriaus susirašinėjimas su įvairiomis organizacijomis dėl skyriaus darbo. Uždraustų bendruosiuose fonduose laikyti knygų sąrašai; spec. fonde saugomos literatūros anotacijų sąrašai ir kt. (8 vien., 1959-1990 m.).
Spec. saugojimo skyriaus inventorinės knygos: Fondo Z (1974-1986 m.), Fondo Za, Nr. 1-10 (1949-1988 m.), Fondo Zb, Nr. 1-9 (1949-1988 m.), Fondo Zc (1963-1986 m.), Fondo P, Nr. 1-2 (1947-1988 m.), Fondo Pu, Nr. 1-3 (1963-1985 m.).
VRB Spec. saugojimo skyriaus bibliotekinio fondo visuminės apskaitos knygos (3 knygos, 1973-1991 m.).
Leidinių, pirktų antikvariate, gautų mainais, paštu ar dovanotų, neturinčių cenzūros ženklo, sąrašai, siųsti patikrinti Glavlitui (8 vien., 1973-1988 m.). Skyriuje gautų su šešiakampiu ženklu leidinių sąrašai.
Knygų ir spaudinių gavimo aktai (6 vien., 1961-1988 m.).
Knygų ir spaudinių perdavimo aktai, parankinio fondo perdavimo aktas (16 vien., 1964-1991 m.).
Spec. saugojimo skyriaus skaitytojų registracijos knygos (14 knygų, 1947-1988 m.); skaitytojų leidimai ir kortelės (28 vien., 1952-1989 m.); skaitytojų pareiškimai kopijavimui, leidinių skolinimuisi, pažymų gavimui (3 vien., 1976-1989 m.); 1974-1982 m. skaitytojų, skaičiusiųjų spec. fonde, sąrašas (b.m.[1983]).
Užsienio literatūros skyriui perduotos spaudos registracijos knygos (2 knygos, 1981-1989 m.).
Spec. saugojimo skyriaus susirašinėjimas su kitomis bibliotekomis (TBA) (1967-1989 m.).
Spec. saugojimo skyriaus darbo planai ir ataskaitos (2 vien., 1963-1990 m.).
Fonde palikti spaudiniai, susiję su Spec. saugojimo skyriaus darbu. Tai Glavlito instrukcijos dėl spec. fonde esančių dokumentų saugojimo ir panaudojimo (1959 m.); įsakymai dėl knygų išėmimo iš bibliotekų ir knygų prekybos tinklo (1962-1971 m.) bei minėtų leidinių sąrašai ([1949]-1973 m.); pasenusių leidinių, nenaudotinų bibliotekose, sąrašai (1951-1956 m.); užsienio šalių periodinių mokslinių-techninių leidinių sąrašai (1955-1970 m.). Įsakymai dėl knygų perkėlimo į bendruosius bibliotekos fondus (1968-1972 m.), perkeliamų knygų sąrašas (1964 m.); kapitalistinių šalių periodinių mokslinių-techninių leidinių, išbrauktų iš Glavlito kontrolės, sąrašai (3 tomai, 1987 m.).