Telefonas Klaustukas Sitemap

F 179 Saulaitis Antanas

F 179, 234 s. vien., 1945-1975. Autografai, autografų juodraščiai, mašinraščiai, mašinraščių kopijos. Lietuvių, latvių, anglų, vokiečių k.

Antanas Saulaitis (1906-1989), teisininkas, skautų veikėjas.

Į Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos rankraščių skyrių priimta 1992 m. liepos 2 d.

Asmens dokumentai (1949).

Straipsniai ir kiti darbai (1945-1975). Straipsniai laikraščiams “Darbininkas”, “Amerika”, “Lietuvių skautų sąjungos biuleteniui”: “Lietuvių kompozitoriai”, “Dėl bendrojo skautų ir skaučių veikimo”, “Planavimo tikslas ir bendrosios pastabos”, “Skautų aidui” 30 metų” ir kt.; šiek tiek paruošiamosios medžiagos skautų vadovėliui.

Visuomeninė veikla Lietuvių skautų sąjungoje (1945-1955). Lietuvių skautų sąjungos tremtyje veiklos dokumentai: Lietuvių skautų sąjungos statutas (1946), Lietuvių skautų sąjungos narių asmens žinių lapai ir sąrašai (1945-1948), LSS skautų “Vyčių” dokumentai (1947-1955), LSS Augsburgo tunto Hausteteno kolonijos lietuvių skautų dokumentai (1945-1946), LSS vadų ir vadovių metinių suvažiavimų dokumentai (1947-1949), LSS tarybos pirmijos 1947-1948 m. posėdžių protokolai, XI-osios tarptautinės skautų konferencijos dokumentai (1947); LSS garbės teismo reguliaminas (1947), LSS skautų seserijos vadijos dokumentai (1947-1948), III tautinės jubiliejinės skautų stovyklos dokumentai (1948), LSS tarybos pirmijos posėdžių darbotvarkės (1947-1948), “Neringos” ir “Geležinio vilko” tuntų kooperatyvo įstatai (1947), PLSS tarybos pirmijos anketinio nutarimo balsavimo dokumentai (1950) ir kt.

Kitų asmenų straipsniai “Lietuvių skautų sąjungos biuleteniui” (1948-1954): Prano Karaliaus “Skautų vadų atranka” (1948), Broniaus Kviklio “Vietoje tavo gimtosios žemės saujos” (1948), Kazimiero Palčiausko “Afiliacijos klausimu”, “Jaunimo dienos” (1948, 1950), Pėterio Vilips “30 years of Latvian boyscouts movement” (1947), J.S. Wilson “Skautybės dvasia” (1949) ir kt.

Lietuvių skautų sąjungos korespondencija (1947-1949): LSS tarybos pirmijos laiškai ir raštai BALF’o pirmininkui Juozui Končiui, susirašinėjimas su tarptautinėmis skautų organizacijomis, Lietuvos Raudonuoju kryžiumi ir kt. Pavienių siuntėjų LSS tarybos pirmijai tarpe: Jurgis Vytenis Jonavičius (1947), Stasys Antanas Bačkis (1948), Pranas Karalius (2, 1948-1949), Bronius Kliorė (1947), Bronius Kviklys (2, 1947-1948), Petras Neniškis (1948), Ignacas Pranulis (1948), Aleksandras Ružancovas (1948), Vladas Šarūnas (1948), J. Urbonas (1950), Juozas Vaišnora (1949) ir kt.

Korespondencija (1946-1955). Visą A. Saulaičio korespondenciją sudaro laiškai tarnybiniais-visuomeniniais skautų reikalais. Adresatai: Aleksandras Aleksis (Aleksandravičius) (1953), K. Grigaitis (1948), Steponas Kolupaila (1948), Vladas Šarūnas (1950), JuozapasValantiejus (1949), Amerikos lietuvių informacijos centras ir kitos įstaigos, redakcijos. Siuntėjai (1946-1955): Petras Balčiūnas (9, 1954-1955), Stasys Barzdukas (5, 1955), Vytautas Čepas (3, 1948-1949), P. Gaučys (2, 1955), Jurgis Gimbutas (3, 1947-1956), Kazys Janavičius (3, 1946-1947), Petras Jurgėla (3, 1954-1955), Martynas Jurkšas (5, 1949-1955), Steponas Kairys (2, 1948, 1950), Pranas Karalius (2, 1948, 1955), Danutė Kesiūnaitė (5, 1947-1949), Antanas Krausas (2, 1946, 1948), Bronius Kviklys (15, 1948, 1954-1955), Kazimieras Palčiauskas (42, 1947-1955), Rimvydas Šilbajoris (6, 1948-1955), Juzė Vaičiūnienė (2, 1947, 1948), Juozas Vaišnys (2, 1954) ir kt.

Kazimiero Palčiausko korespondencija (1945-1950). K. Palčiausko laiškai ir raštai: Juozui Balčiūnui (1947), Petrui Pranciškui Bučiui (1949), Jonui Kuprioniui (1945), Emilijai Putvytei (1947), Juozui Vaišnorai (6, 1947-1948), Vydūnui (1948); raštai Lietuvos tremtinių bendrijos švietimo valdybai ir Hanu gimnazijos direktoriui, Pasaulio lietuvių skautų sąjungos Kanados rajono vadui ir kt.. Kai kurie siuntėjai (1945-1950): Albertas Augustinaitis (1949), Valė Barnienė (1947), Magdalena Barniškaitė (2, 1947), Vytautas Čepas (19, 1946-1948), Borisas Dainutis (1948), Jurgis Gimbutas (3, 1947), Kęstutis Grigaitis (2, 1947), Stasys Yla (1947), Petras Jurgėla (3, 1948-1950), Antanas Krausas (1948), Jonas Mašiotas (1945), Vytautas Mikalavičius (1947).
Taipogi keletas kitų skautininkų laiškų: Onos Saulaitienės laiškai laikraščių “Catholic digest”, “Mūsų Vyčio” redakcijoms; Jurgio Gimbuto, Edmundo Korzono, Kazimiero Palčiausko laiškai O. Saulaitienei, Petro Balčiūno Bronei Kliorei, Kazio Griniaus Lietuvių skautų seserijai, Juozo Laučkos raštai Stasiui Antanui Bačkiui ir kt.

Pavienių asmenų ir kitų organizacijų dokumentai (1948-1955). Bibliografo Aleksandro Ružancovo užrašų knygelė; Lietuvių moterų klubo Waterburyje dokumentai (1954, 1955), Waterburio Lituanistikos kursų dokumentai (1949-1953), Lietuvių tremtinių draugijų dokumentai (1948-1955).

Lietuvių skautų sąjungos laikraštėliai (1947-1955): “Budėk”, 1947, Nr. 1, 2; “Informacinis biuletenis”, 1948, gegužė-gruodis, 1949, gruodis, 1950, sausis; “Pasaulio lietuvių skautų sąjungos biuletenis”, 1947, Nr. 16, 1948, Nr. 19-21, 1950, Nr. 39, 1951, Nr. 41-44, 1952, Nr. 45-46; “PLSS korespondencinio suvažiavimo biuletenis”, 1955, Nr. 1; “PLSS tarybos pirmijos nutarimai”, 1954, Nr. 1-2, 1955, Nr. 3; LSS III tautinės stovyklos laikraščio “30 metų”, 1948, Nr. 1-10; “Vytis”, 1949, Nr. 6; “Žinynas”, 1949, gruodis.