Telefonas Klaustukas Sitemap

F 181 Maceina Antanas

F181, 250 saug. vnt. (1933-1993), autografai, rankraščiai, mašinraščiai, mašinraščių nuorašai su prierašais, multiplikuoti mašinraščiai, spaudiniai, nuotraukos. Lietuvių, vokiečių kalbomis.

Fondo sudarytojas: Antanas Maceina (g. 1908 01 27, Bagrėnas, Ašmintos valsč., Marijampolės apskr. – m. 1987 01 27, Miunsteris, Vokietija) – vienas žymiausių 20 a. lietuvių filosofų, pedagogų, kultūros tyrinėtojų,  filosofijos mokslų daktaras (1934 m.), Lietuvos katalikų mokslo akademijos narys. 1935-1943 dėstė filosofiją ir pedagogiką VDU. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, iki 1949 m. gyveno pabėgėlių stovyklose. Nuo 1956 m. dėstė filosofiją Freiburgo, nuo 1959 m. – Miunsterio universitetuose. Vadovavo emigrantų ateitininkų sąjungai, dalyvavo politiniame išeivijos gyvenime, aktyvus Lietuvių fronto atstovas, vienas pagrindinių organizacijos programos kūrėjų ir ideologų. Antano Jasmanto slapyvardžiu rašė eiles.

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyriui A. Maceinos archyvą perdavė Lietuvos Respublikos Kultūros ir švietimo ministras Darius Kuolys 1992 m. (1992 09 25 Aktas Nr. 1), kuriam savo ruožtu archyvą perdavė Alina Grinienė, gyv. Diamanstr.7, 8000 München 50, Vokietija (1992 08 21 Alinos Grinienės laiškas LR Kultūros ir švietimo ministrui dr. D. Kuoliui). 1992 10 14 sudarytas perduoto archyvo laikinasis apyrašas (10 lap., 223 pozicijos). 1995 m. archyvas buvo papildytas: tarp Vasario 16-osios gimnazijai (Hiutenfeldas, Vokietija) perduotų knygų rastais rankraščiais (4 saug. vnt., 1995 04 03 aktas Nr. 3), F. Bartusevičiaus perduotais dokumentais (1995 04 12 ir 1995 06 05 aktai Nr. 4-5).

Fondo būklė gera.

Fondo sudėtis.

Biografinė medžiaga (1933-1988). Antano Maceinos ir Julijos Tverskaitės sutuoktuvių nuotrauka (1933, perfotografuota), Antano Maceinos portretinė nuotrauka (1983), Antaninos Tverskaitės (sutuoktinės sesers) ir Antano Maceinos eilėraščiai ir dienoraštiniai užrašai (1942-1945, 2 sąs.), sutartys su knygų leidėjais (1950-1983), A. Maceinos paskaitų, skaitytų Freiburgo ir Miusnterio universitetuose, ir pagrindinių kursų sąrašas (1968?), A. Maceinos paminėjimo renginių dokumentai (1987), straipsnių spaudoje apie A. Maceinos mirtį ir pirmąsias mirties metines rinkinys (1987-1988).

Darbai filosofijos, religijos temomis (1946-1987). Filosofinis dienoraštis arba filosofiniai užrašai – straipsnių, užrašų, pastabų filosofijos temomis rinkinys (1946-1980), studijos: Socialinė Kristaus pasiuntinybė (1948), Šeimos problemos (po 1948), Gimtoji kalba liturgijoje (apie 1984), Dievas ir laisvė (1985), Religijos filosofijos atskiros studijos (apie 1986), Lietuvių kalbos filosofija (apie 1986), Ora et labora : bažnyčios ir kultūros klausimu (apie 1987); straipsniai ir straipsnių ciklai filosofijos, religijos filosofijos, tikėjimo temomis: Kaino prisikėlimas (apie 1949), Petro regėjimas (apie 1953), Asketų sukilimas arba Meno kivirčas su dorove (1955), Žmogus kaip mūsų amžiaus rūpestis (apie 1957), Komunizmas ir ateizmas (1969), Politika ir teologija (1969), Laiškai mano kritikams (7 straipsnių ciklas, 1972), Laiškai Teilhardo šalininkams (6 straipsnių ciklas, 1973), Evangelija ir kultūros savarankiškumas (1979); straipsniai, skirti atskiriems filosofams: Pranciškui Asyžiečiui, šv. Augustinui, Liudvigui Fojerbachui, Vladimirui Solovjovui, Pjerui Tejarui de Šardenui, Peteriui Vustui; pranešimų tekstai: Das Problem des östlichen Atheismus (1956), Apie katalikų bažnyčios padėtį Lietuvoje (1976-1977); straipsniai kalbos filosofijos temomis: Kalba ir žmogus (1987), Kalba ir daiktas (apie 1987), Filosofijos ir kalbos sąsaja (juodraštis, b.d.), Būti: 16 „būti“ formų (žodynėlis, b.d.) bei paruošiamoji medžiaga šiems straipsniams; Freiburgo ir Miunsterio universitetuose skaitytų rusų ir sovietinės filosofijos kursų, Rytų Europos dvasinė istorijos paskaitų ir seminarų tekstai (apie 1962-1968), paskaitų pagrindu rengto veikalo „Rusiškasis kristus“ teksto kopija (1973); atskirų religijai, filosofijai skirtų knygų ir straipsnių recenzijos, aptarimai, pastabos; atsakas į A. Maceinos knygų recenzijas išeivijos spaudoje; proginių pamokslų tekstai (1952-apie 1976 ir b.d.); straipsnių juodraščiai ir fragmentai (b.d.) ir kt. medžiaga.

Politinė, visuomeninė ir kultūrinė publicistika (apie 1940-1987). Straipsniai, paskaitų, pranešimų tekstai, skirti lietuvių išeivijos politinei veiklai: Avantiūrizmas visuomenėje (apie 1941), Politinis katalikų susiorganizavimas (1946), Socialdemokratai ir jų ateitis (apie 1946), Lietuvių fronto programinis dokumentas „Pilnutinės demokratijos pagrindai“, atskiri dokumento fragmentai ir paruošiamoji medžiaga (5 vnt., apie 1947-1949), L[rietuvių] F[ronto] organizacija ir taktika, Liberalizmo kelias į bolševizmą ir polemika spaudoje po šio straipsnio pasirodymo (apie 1948), Demokratijos principai, „Nepasaulėžiūrinės politikos“ kalendorius (apie 1949), Visuomenė : apžvalgai, Politiniai klystkeliai (apie 1952), Krikščionių vienybės problema (apie 1965), Rezistencija prieš tremties dvasią kaip LF paskirtis ištrėmimo metą (b.d.); socialinės-politinės filosofijos temoms: Europietis komunizmo akivaizdoje (apie 1950-1956), Laisvė komunizme ir krikščionybėje (apie 1959), Rūpestis žmogumi (1973), valstybės ir religijos santykio problemoms: Valstybinė religija, Tiesa ir teisė (apie 1952), Tikėjimas ir laisvė (1974); tremties temoms: Žmogus ir jo žemė (1947), 40 metų sukakties temomis (apie 1958), Tautos pakaitalas ar papildas? (1973), Dviejų kultūrų sankirtis (1974), Studijų savaičių prasmė tremtyje (apie 1978), Asmuo ir istorija (1980), Lietuviškieji tremties uždaviniai (b.d.); ateitininkų veiklai emigracijoje: Ateitininkų veikimo priemonės ir metodai (1946), Ateitininkai ir gyvenamasis metas, Žodis ateitininkams sendraugiams (1947), Studentų ateitininkų sąjunga (apie 1947-1949), Protestas ir tremtis : Ateitininkijos apsisprendimo klausimu (apie 1975), kalbos, pasakytos ateitininkijos sąjūdžio 65 metų sukakčiai paminėti organizuotoje stovykloje, tekstas (1975), Ateitininkų darbai ir dienos, Duonos dialektika (skirta IX ateitininkų kongresui) (1977), Ateitininkijos idėjinis turinys, Ateitininkijos veikla ir jai daromi priekaištai (b.d.); kultūros, kultūros filosofijos temoms: straipsnių kultūros filosofijos temoms fragmentai (po 1941), Kultūrinė demokratija (paskaitos tekstas, 1946), Lietuviškos kultūros pobūdis (apie 1950), Poetų pasaulis ir Poezijai apginti – mintys apie lietuvių išeivijos poeziją (apie 1977-1979), Karalius ir poetas (1973) ir Užeigos prasmė (1981) – Kazio Bradūno poezijos rinkinių recenzijos, Apžadų madona (1981) – Jono Griniaus kūrybos apžvalga, Akibrokštas krikšto jubiliejui (apie 1987); publikacijos, skirtos bendražygiams Juozui Brazaičiui (1973 ir 1975) bei Jonui Griniui (apie 1975); Antano Maceinos straipsnių, spausdintų leidinyje „Aidai“ rinkinys (4 str., 1947-1976) ir kt.

Poezija ir esė (1943-1985). Slapyvardžiu Antanas Jasmantas pasitašyti eilėraščiai (1943-apie 1945, 1 sąs.), Gruodas : eilėraščių rinkinys (1945, 1 sąs.), 1974-1985 laikotarpio eilėraščiai, romėnų poeto Gajaus Valerijaus Katulo eilėraščio vertimo juodraštis (1974), Didžioji giesmė (esė, be datos).

Korespondencija (apie 1942-1993). A d r e s a t a i (1947-1985): „ Aidų“ redaktoriai ir leidėjai (1, 1952), „Ateities“ leidyklos redakcinė komisija ir žurnalo redakcija (2, 1969-1979), Alfred Bammesberger (1, 1981), J[uozas] Baužys (1, 1985), Juozas Brazaitis (7, 1952-1970), Vincentas Brizgys (1, 1971), Jonas Bružikas (1, 1947), Pranciškus Petras Būčys (2, 1950-1951), „Darbininko“(1, 1952) ir „Draugo“ redakcijos (2, 1952), Dittert (1, 1974), Pranas Gaida (1, 1982), Juozas Girnius (3, 1977-1980), Pranciškus Mykolas Juras (2, 1949-1976), Kęstutis Aloyzas Keblys (1, 1980), Petras Kisielius (2, 1974-1979), Juozas Kojelis (3, 1952-1980), „Krikščionis gyvenime“ (leidykla) administracija (1, 1973), Jēkabs Ozols (1, 1972), Vincentas Padolskis (1, 1947), Vaclovas Paulauskas (1, 1949), Justinas Pikūnas (1, 1969), Viktorija Skrupskelytė (1, 1983), Juozas Vaišnys (1, 1973), Vyriausiasis Lietuvos išlaisvinimo komitetas (2, 1952), Tomas Žiūraitis (1, 1981), laiškai neišaiškintiems adresatams (6, 1952-1983).

S i u n t ė j a i (1947-1986): Kazys Ambrozaitis (1, apie 1952), Leonardas Andriekus (2, 1979-1986), Vytautas Balčiūnas (2, 1952-1977), Donatas Bielskus (3, 1953-1983), Kazys Bradūnas (5, 1974-1985), Vincentas Brizgys (5, 1946-1970), Petras Celiešius (3, 1970-1979), Adolfas Damušis (17, 1948-1985), Albertas Gerutis (1, 1972), Viktoras Gidžiūnas (1, 1978), Alina Grinienė (2, 1974, b.d.), Jonas Grinius (4, 1944-1979), Konstantinas Gulbinas (2, 1981), Paulina [Ivinskienė] (1, 1972), Zenonas Ivinskis (11, 1952-1957), Regina Jautakaitė (1, 1979), Jonas Juraitis (1, 1978), Juozas Kojelis (16, 1970-1993), Mykolas Krupavičius (3, 1948-1952), Juozas Bronius Laučka (1, 1977), Aušrelė Liulevičienė (1, 1978), Antanas Luima (3, 1974-1979), Maceinaitė-Mickūnienė Danutė (1, 1979), Vincas Maciūnas (1, 1974), M. Matukas (1, 1949), Vincas [Natkevičius] (2, 1952-1954), Algis Norvilas (2, 1979-1985), Ohio lietuvių gydytojų draugija (1, 1970), Viktoras Rimšelis (1, 1978), Joachim Ritter (1, 1966), Augustinas Rubikas (3, 1973-1983), Kazimieras Senkus (1, 1981), Vincas Šmulkštys (1, 1973), Kęstutis Trimakas (2, 1979-1981), Ladas Tulaba, (18, 1952-1981), Antanas Vaičiulaitis (1, 1947), Pranas Vainauskas (2, 1952), Juozas Vaišnoras (7, 1954-1981), Vytautas Vaitiekūnas (12, 1952-1973), Andrius Valevičius (5, 1985-1986), Justinas Konstantinas Vaškys (1, 1952).

S i u n t ė j a i laiškų ir dokumentų, siųstų tretiesiems asmenims: Stasys Antanas Bačkis (1, 1952), Kazys Bradūnas (1, 1979), Juozas Brazaitis (2, apie 1942-1943), Antanas Deksnys (1, 1982), Jonas Grinius (8, apie 1951-1952), Zenonas Ivinskis (18, 1952-1953), Petras Karvelis, Kazys Pakštas, Kajetonas Julius Čeginskas (3, 1952-1953), [Stasys] Lozoraitis (1, 1952), Jonas Pajaujis (1, 1953), Leonas Prapuolenis (16, 1952-1954), Antanas Repšys ir kt. (7, 1951-1952), Vytautas Vaitiekūnas (11, 1952-1972), neišaiškinti asmenys (3, 1949-1954 ir b.d.).

Įvairūs dokumentai (1936-1987). Romuviečių deklaracija „ Dėl organiškos valstybės kūrybos“ ir Stasio Šalkauskio komentaras (po 1936), A. Maceinos publikacijų ir straipsnių apie A. Maceiną rinkinys (1937-1986), Petro Girčiaus disertacijos planas (1944), Popiežiaus kanceliarijos raštai (3, 1945), Bernardo Brazdžionio recenzija (po 1945), Lietuvių fronto biuletenis „Mažasis židinys“ su Andriaus Baltinio autografu ir pastabomis (1946), Stasio Šalkauskio „Estetinė ateitininkų ideologija“ (1946, Ateitininko biblioteka, nr. 7) ir Ateities federacijos vyr. vadovybės atsišaukimas į visus tremtyje esančius ateitininkus (1947, Ateitininko biblioteka, nr. 11), dokumentai, susiję su lietuvių išeivijos politine veikla (67, 1947-1972), su ateitininkų veikla išeivijoje (1948-1981), Andriaus Baltinio disertacijos kopija (1948), medžiaga Juozo Brazaičio monografijai (1949-1974), spaudos, straipsnių iškarpų rinkinys (1957-1987), liudijimai apie Zenono Ivinskio akademinę veiklą Lietuvoje (1965-1969) ir Zenono Ivinskio rengtos „Lietuvos istorijos“ rankraščio fragmentas (1970), leidinio „Europos LF bičiulis" numerio, skirto a.a. prof. Antano Maceinos atminimui kopija (1987).

Antano Maceinos dokumentai (laiškai, raštai, susiję su darbu VDU Teologijos-filosofijos fakultete ir kt.) saugomi t.p. Kazio Bizausko (F61), Zenono Ivinskio (F29), Jono Griniaus (F58), Leono Prapuolenio (F218), Juozo Rimanto (F47) fonduose.