Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

F 184 Lukošiūnas Algimantas

F 184, 289 saug. vnt. (1959 – 1987), autografai, rankraščiai, mašinraščiai, mašinraščių nuorašai, spaudiniai, nuotraukos. Lietuvių, rusų, vokiečių kalbomis.
Fondo sudarytojas – bibliografas, bibliotekininkas, buvęs Nacionalinės bibliotekos darbuotojas, Knygų rūmų direktorius  Algimantas Lukošiūnas (1934 – 1990).
Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyrius dokumentus gavo 1995 m. iš buvusių Knygų rūmų saugyklų.
Fondo būklė gera.
Fondo sudėtis.
1.Biografiniai dokumentai (1975 – 1983).
A. Lukošiūno autobiografijos, pažymėjimai, garbės raštas, pareiškimas Vilniaus valstybinio V. Kapsuko universiteto rektoriui.
2.Visuomeninė – tarnybinė veikla (1961–1987).
A. Lukošiūno straipsniai, pranešimai apie Lietuvos TSR valstybinę respublikinę biblioteką, LTSR mokslų akademijos Centrinę biblioteką, Lietuvos TSR knygų rūmus, Centrinių bibliotekų tinklą Lietuvoje, jų fondus ir nuveiktus darbus; apie Bulgarijos Kirilo ir Metodijaus nacionalinę biblioteką, Vengrijos Budapešto bibliotekos kolekcijas; kraštotyrinę veiklą, kraštotyrinį įvykių rinkinį kaip istorijos šaltinį; apie bibliotekininkų kvalifikacijos kėlimą; pranešimas apie rusų grožinę literatūrą Lietuvoje ir lietuvių grožinę literatūrą rusų kalba. A. Lukošiūno ataskaitos iš IFLA sesijų, diplominių darbų, straipsnių recenzijos, knygų apžvalgos, įvairūs darbo užrašai, dienoraščiai; pakvietimai A. Lukošiūnui.
3.Korespondencija (1959–1987).
A. Lukošiūno laiškas Annelis Flatau (1, 1979), raštai bibliotekų direktoriams (1978). Laiškai, raštai A. Lukošiūnui. Siuntėjai: Tadas Balanda (1, 1965), Jonas Baltušis (2, 1976), Izolda Brence (1, 1980), Annelis Flatau (1,1979), Friedhilde Krause (1971–1987), Laimė Lukošiūnienė (2, 1970, b.m.), Lukošiūnienė (1, 1964), Marija Macijauskienė (2, 1975, b.m.), Birutės Mituzienės ir B. Miškinienės raštas (1, 1984), L. Pagirienė, D. Stanevičienė (1, 1980), Genius–Ginutis Procuta (1, 1981), Povilas Saudargas (1, 1981), Mari Sibul (3, 1980 -1982), Klemensas Sinkevičius (1, 1961), Izidorius Stankaitis (2, 1983–1985), Janis Stukman ir Liga Stukman (1, 1982), Mikola Vasileiski (4, 1961–1963), Vytautas Zalatorius (1, 1976). Įvairių institucijų raštai, laiškai, sveikinimai A. Lukošiūnui. Siuntėjai: Lietuvos TSR literatūros muziejus (1, 1975), Lietuvos TSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugija (3, 1966-1987), Lietuvos TSR savanoriška knygos bičiulių draugija (2, 1975-1976), Lietuvos TSR valstybinė respublikinė biblioteka (1, 1985), „Vagos“ leidykla (1, 1976) ir kt.
4.Ikonografija (1968–1985).
A. Lukošiūno darbinės veiklos ir kelionių nuotraukos (A. Lukošiūno ir kitų asmenų grupinės nuotraukos), renginių Lietuvos TSR valstybinėje respublikinėje bibliotekoje, Tarybų Lietuvos bibliotekininkų III-čiosios mokslinės konferencijos atidarymo, Vlado Dautarto, Lietuvos TSR knygų rūmų darbuotojų viešnagės Kazachijos TSR knygų rūmuose, neišaiškintų asmenų, pobūvių  ir kitos nuotraukos; Lietuvos TSR valstybinės respublikinės ir Kauno viešosios bibliotekų ekslibrisai.
5.Kitų asmenų dokumentai (1910–1985).
Jono Baltušio straipsnis apie Kauno viešąją biblioteką, prof. dr. Horst Kunze pranešimas, pirmos ukrainiečių autoriaus spausdintos knygos kopija, Laimės Lukošiūnienės rankraštis apie Franciską Goją, pastabos ir pranešimai apie steigiamą Savanorišką knygos bičiulių draugiją; Vladimiro Fedorovo laiškas neišaiškintam asmeniui, Mikola Vasileiski laiškas Birutei Mituzienei, Marijonos Čilvinaitės, LTSR valstybinio Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto, Fotografijos muziejaus, Vokietijos valstybinės Berlyno bibliotekos, „Kirilo ir Metodijaus“ nacionalinės bibliotekos sveikinimai Lietuvos TSR valstybinės respublikinės bibliotekos darbuotojams; Vilniaus valstybinio V. Kapsuko universiteto Bibliotekininkystės ir Mokslinės informacijos katedros, Vengrijos nacionalinės bibliotekos, Varšuvos nacionalinės bibliotekos, Ukrainos TSR knygų rūmų sveikinimai Lietuvos TSR  knygų rūmų darbuotojų kolektyvui ir kt.
6.Lietuvos TSR valstybinės respublikinės bibliotekos veiklos dokumentai (1975 – 1985).
Įvairūs bibliotekos veiklos dokumentai: Lietuvos TSR valstybinės respublikinės bibliotekos direktoriaus Jono Baltušio įsakymai; pareiškimai, raštai direktoriui, skyrių vedėjams; darbuotojų komandiruočių, skyrių veiklos ataskaitos; direkcijos posėdžių protokolai; skyrių fondų komplektavimo nuostatai, skaitytojų aptarnavimo taisyklės, bibliotekos struktūra, veiklos ataskaitos; Lietuvos TSR mokslų akademijos Mokslininkų rūmų ir Lietuvos TSR valstybinės respublikinės bibliotekos bendradarbiavimo sutartis,Lietuvos TSR valstybinės respublikinės bibliotekos direktoriaus Jono Baltušio laiško Čekoslovakijos Martino miesto kultūros namų “ROH” direktoriui juodraštis ir kt.
7.Kiti dokumentai (1970 – 1987).
Bibliotekų mokslinių konferencijų programos, redakcinės komisijos, sveikinimo žodis, pranešimų tezės;Valstybinės tarpžinybinės bibliotekų komisijos prie Lietuvos TSR   kultūros ministerijos posėdžių dokumentai; spaudinys apie Latvijos TSR valstybinės bibliotekos veiklos kryptis; Lietuvos TSR knygų rūmų skyrių veiklos ataskaitos; Vokietijos periodinių leidinių „der Morgen“ ir „die Weltbuhne“ pora numerių, Stasio Skrodenio leidinys “Baubliai” ir kt.