Telefonas Klaustukas Sitemap

F 190 Vilniaus kapitula

Vilniaus kapitulos fonde (F190) - 2880 saugojimo vienetų, nuo 1493 (rankr. nuorašas) iki 1901 m. Tai rankraščių originalai, išrašai iš teismo ir kitų knygų, autografai, nuorašai, išrašų nuorašai, juodraščiai (ir kt.), rašyti lenkų, lotynų, rusėnų, rusų, prancūzų ir kitomis kalbomis.
Dalis dokumentų (4 dėžės) rusėnų, lotynų ir kitomis kalbomis liko nesutvarkyta. Taigi, šio fondo saugojimo vienetų skaičius (matyt, ir chronologinės ribos) ateityje keisis.
Vilniaus kapitulos fondas į Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos Rankraščių skyrių (dab. Informacinių išteklių formavimo ir vystymo centro Retų knygų ir rankraščių skyrius) pateko 1997 m. iš Bibliografijos ir knygotyros centro (buv. Knygų rūmų, Šv. Jurgio bažnyčios saugyklos). Daugiau duomenų apie dokumentų priėmimą kol kas nerasta. Gali būti, kad rankraščių gavimo istorija yra tokia pati kaip Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos, kurioje Vilniaus kapitulos dokumentai atsirado 1956 m. Vilniaus arkikatedros remonto metu iš Vilniaus Valstybinių restauracijos dirbtuvių.
Fondo sudarytojas: Vilniaus katedros kapitula.
1388 m. popiežius Urbonas VI  patvirtino Vilniaus katedros kapitulos* steigimą. Lenkijos karalius ir Lietuvos didysis kunigaikštis (toliau – Lk ir Ldk) Jogaila skyrė jai fundaciją, kurią Ldk Vytautas patvirtino bei papildė. Šis turtas buvo padidintas valdovų, didikų, vyskupų ir pačių kapitulos narių dovanojimais bei paskirstytas į vadinamąjį prestimoninį (siejamas su pareigybėmis) ir refekcinį (pajamos buvo dalijamos ir išmokamos kiekvienam kapitulos nariui už dalyvavimą ir patarnavimą katedroje). Kapitulos pareigybių skaičius išaugo nuo 2 prelatų ir 10 kanauninkų iki 6 prelatų ir 12 kanauninkų XVIII a. pab. Kai 1843 m. kanauninkų skaičius sumažėjo iki 3, buvo paskirti 6 garbės kanauninkai (o vėliau net 30). Kapitula tvarkėsi pagal savo statutą. Prelatai ir kanauninkai turėjo padėjėjus-vietininkus su prelato ar kanauninko koadjutoriaus titulu. Atlikti pamaldas ir dvasinius patarnavimus katedroje padėdavo prelato dekano žinioje ir priežiūroje esami dar 18 kunigų vikarų, kurie sudarydavo kolegiją, kuri taip pat tvarkėsi pagal savo statutą. Kapitula rinkdavo vyskupą ir padėdavo jam valdyti vyskupiją. Vyskupui mirus arba gavus paskyrimą į kitą vyskupiją, iš kapitulos narių buvo renkamas laikinas vyskupijos valdytojas, kuriam buvo skirta ir dalis ordinaro pareigų. Kapitula rūpinosi katedros mokykla bei kunigų seminarija. Būdami dvarų valdytojais, kapitulos nariai dalyvaudavo seimeliuose ir stengdavosi, kad juose nebūtų priimti nepalankūs Bažnyčiai ar dvasininkams nutarimai. Po 1801 m. Vilniaus kapitula deleguodavo į Romos katalikų kolegiją Petrapilyje trejiems metams renkamą savo atstovą – asesorių. 1842 m. Rusijos carinei valdžiai nusavinus bažnyčios turtus, valstybės iždas mokėjo vyskupui, klebonams ir kapitulos nariams atlyginimus.
*kapitula (lot. capitulum – galvelė): katalikų ir anglikonų bažnyčiose – vyskupo patariamasis organas; prie katedros esanti dvasininkų (kanauninkų) kolegija.
Fondo būklė: dauguma rankraščių yra pakankamai geros būklės, dalis – su defektais (įplyšimai, dėmės, skylės ir t.t.). Keli saugojimo vienetai buvo restauruoti.
Fondo sudėtis: fondą sudaro Vilniaus kapitulos sukaupti Vilniaus, Trakų, Kauno, Upytės, Telšių, Ukmergės, Šiaulių, Seinų, Lydos, Minsko, Bresto, Breslaujos, Užnerio, Ašmenos, Slucko, Volkovysko, Gardino, Oršos, kitų pavietų, vaivadijų, apskričių, gubernijų dokumentai. Dauguma jų – kilnojamo ir nekilnojamo turto valdymo, mokesčių mokėjimo, įsiskolinimo ir kitų finansinių atsiskaitymų dokumentai bei teismo bylų medžiaga (pareiškimai, šaukimai į teismus, teismų vaznių paliudijimai, teismų sprendimai, susitarimai, pasižadėjimai, įgaliojimai, kt.). Dalis dokumentų liečia kelias vietoves, įstaigas, asmenis ir dažnai yra susiję su kitais šio fondo skyrių dokumentais. Vilniaus kapitulos, pranciškonų, kitų bažnytinių įstaigų, asmenų dokumentų rasime ne tik jiems skirtuose skyriuose, bet ir kitų skyrių poskyriuose. Daugiausia yra XVII–XIX a. rankraščių. Manytina, kad ankstyviausi rankraščių originalai yra Onos Giblienės 153[4] m. obligacija (pergamentas), Rubno dvaro 1566 m. inventorius (juodraštis (?)) bei Mikniškių, Mylių, Papiškių, Rudaminos, Rukainių, kitų valdų  1568 m. mokesčių mokėjimo dokumentai.
Visi šio fondo asmeniniai, teisminiai, finansiniai ir kiti dokumentai suskirstyti į tris pagrindinius skyrius:
I skyrius – Vilniaus katedros kapitulos (kaip fondo sudarytojo) ir vyskupijos dokumentai – 450 saugojimo vienetų, 1576–1869 m. (vnt. Nr. 2–451 vnt.).
Šiame skyriuje 1-3 poskyriai susisteminti pagal chronologiją, 4 – pagal abėcėlę.
1. Dvasininkų nuosavybės, palikimo, veiklos (raportai, sesijos (susirinkimai), archyvas, fundacijos, mokyklos) dokumentai – 68 saugojimo vienetai, 1644–1869 m. (vnt. Nr. 2–69).
Šv. Sosto nuncijaus Juozapo Garampio raštas, draudžiantis Vilniaus katedrą perkelti į Šv. Jonų bažnyčią (1776 m.).
Vilniaus kapitulos jurisdikos (1822, 1831 m.), kun. Zablockio (1644 m.), kun. Paškevičiaus (1710 m.), vysk. J. Polubinskio (1801 m.), kun. J. Mirskio (1812–1813 m.) ir kitų dvasininkų (1792 m.)  turto sąrašai.
Dvasininkų namų, kito turto valdymo (ir restauravimo) dokumentai: LDK raštininko A. Bžostovskio raštas dėl paveldėto Vilniaus vysk. K. K. Bžostovskio turto tvarkymo (1723 m.); raštai dėl vysk. Siestrencevičiaus namo restauravimo (1810 m.), kun. J. Sulistrovskio namo valdymo atsisakymo (1812 m.), dvasininkų namų nuomos (1813 m.) ir priklausomybės Vilniaus kapitulai įrodymų pateikimo (1838 m.).
Dvasininkų sąrašai ir kun. I. Kontrymo asmens dokumentai (1813 m.), kt.
Dvasininkų sesijose (susirinkimai, suvažiavimai) sprendžiamų klausimų, dalyvių sąrašai, kiti dokumentai (1720–1781, 1808, 1811 m.).
Dvasininkų raportai: Vilniaus kapitulos prokuratorių, kunigų, įgaliotinių (M. Autuškevičiaus, V. Mikuckio, V. Hrynevičiaus, I. Pileckio ir kt.) – Vilniaus kapitulai (1800–1812, 1816, 1819, 1828, 1829, 1831 m.).
Dvasininkų rinkimų ir įvairių pareigų suteikimo bei įpareigojimų dokumentai (kun. M. Žmuideckiui, K. Dmochovskiui, J. Beruscevičiui (?), kt. (1803, 1811, 1815, 1819, 1827, 1867–1869 m.).
Vilniaus kapitulos fundacijų (Ambrozijų, Korsakų, Valerianovskių (?), kt.) pensionatų valdymo, veiklos dokumentai (1790, 1798, 1809, 1810, 1815 m.).
Vilniaus kapitulos archyvo dokumentų registracijos ir tvarkymo instrukcija archyvarui kun. J. Gotochovskiui (?) (1814 m.).
Vilniaus Romos-katalikų dvasinės konsistorijos, vyskupo aplinkraščiai ir kiti raštai tikėjimo, dvasininkijos atstovų pagerbimo ir kitais reikalais (1839–1844 m.), kiti dokumentai.
2. Teisiniai dokumentai – 85 saugojimo vienetai, 1639–1842 m. (vnt. Nr. 70–154).
Vilniaus kapitulos bei V. Skrockio (1639 m.), Malcevičių (1642–1643 m.), Žemaičių sufragano B. Zuchorskio (1677–1688 m.), kitų asmenų (1699, 1730, 1744, 1757, 1762, 1778, 1779, 1784, 1792, 1796, 1799–1803, 1806–1810, 1814–1818, 1828, 1831, 1833 m.) teismo bylų su J. Čerkanovičiumi, J. Kostromskiu, T. Rodzevičiumi, M. S. Pacu ir kitais asmenimis dėl palikimo, pinigų, surinktų mokesčių pasisavinimo (1737–1740 m.) dokumentai.
Vilniaus katedros pensionato, mokyklos dokumentų sąrašai ir kt. (1777–1779, 1798, 1800–1827, 1832, 1838, 1842 m., b.m.). Pakvitavimai gavus Sanguškų (1672 m.), kun. L. Stravinskio (1746 m.), Hauvaltų (1799 m.) ir kitus dokumentus (1777–1796, 1799–1807, 1815–1828, 1832 m.).
3. Finansiniai dokumentai – 235 saugojimo vienetai, 1576–1843 m. (vnt. Nr. 155–389).
Vilniaus vyskupijos valdų, asmenų mokesčių mokėjimo sąrašai (1610, 1620, 1674, 1678 m.), apyskaitos, žiniaraščiai, knygelės (1725–1801, 1811, 1812 m.). Mokesčių rinkėjų pakvitavimai gavus pinigus kariuomenės (1679–1685, 1749, 1790 m.) ir kitiems reikalams, mokesčių mokėjimo kvitai (1576–1590, 1601, 1612–1649, 1678–1683, 1691, 1699, 1732, 1780, 1793–1811, 1818–1828 m.).
Kvitai, pakvitavimai gavus fundacijų ir dotacijų knygą (1632 m.), pajamų žiniaraščius (1824 m.) bei pinigus teismo bylų reikalams (1722, 1790–1815, 1820–1828 m.), bažnyčių šelpimui, kitai labdaringai veiklai (1794–1814, 1817–1832, 1834–1843 m.), mišioms laikyti bei už kitus patarnavimus (1799–1801, 1807, 1808, 1810, 1811, 1816, 1824–1833, 1838–1840 m.), muzikantams ir giedotojams (1810 m. (prašymas), 1822, 1823 m.) bei kitiems tikslams (Vilniaus pijorų, Šv. Kazimiero bažnyčios (Vilniuje) spaustuvėms, Pasvalio, Mantvydų altarijoms – 1802–1823 m.; katafalko pagaminimui – 1823 m.; chirurgijos ir veterinarijos studijoms, medicininių įrankių įsigijimui – 1824–1827, 1830 m.; Vilniaus katedros parapinės mokyklos išlaikymui – 1839 m.).
Obligacijos ir kiti įsiskolinimo  (kun. J. Tiškevičiaus (1646 m.), Kasperovičių (1713 m.), Smolskio (1720 m.), kelių asmenų skolos kun. S. Rodkevičiui (1749, 1750–1758 m.) ir kt. (1792, 1793, 1801, 1808–1817, 1822, 1823, 1826, 1827, 1834 m.) bei tarpusavio finansinių atsiskaitymų dokumentai (1669, 1747, 1758–1760, 1779, 1780, 1782, 1787, 1790, 1792, 1794–1834 m.).  Yra P. Sapiegos sutikimas skirti pinigus pamokslininko išlaikymui (1827–[1833] m.); asmenų ir jų grąžinamų Vilniaus katedrai (?) pinigų, gautų už parduotą valstybės reikalams Šv. Kazimiero koplyčios sidabrą, sąrašas (1695 m.); brangenybių sąrašas (1803–1813 m.).
Pajamų ir išlaidų apyskaitos, sąrašai (1689, 1760, 1786, 1799, 1801, 1804, 1806, 1807, 1813–1815, 1817, 1821 , 1824–1827, 1830 m.). Korsakų pensionato pastato remonto apyskaitos, kitų išlaidų (taip pat gyventojų) sąrašai (1722–1732 m.).
Pašto pakvitavimai už leidinio prenumeratą (1817, 1818 m.).
4. Korespondencija – 62 saugojimo vienetai, 1720–1831 m. (vnt. Nr. 390–451).
Dvasininkų, jų įgaliotinių, kitų asmenų (J. K. Ancutos, F. Boguckio, J. Boguslavskio, K. K. Bžostovskio (?), K. Dmochovskio, J. Hurkos, kt.) susirašinėjimas dėl tvarkos Vilniaus vyskupijos archyve, N relikvijų išsaugojimo, N vyskupo paskyrimo, Trakų valdų priklausomybės, N kariuomenės neteisėtų veiksmų, Vilniaus katedros (?) Šv. Trejybės altoriaus prižiūrėtojo pareigų, asesoriaus rinkimo, mišių prie Jasinskių funduoto altoriaus laikymo, palivarko Antakalnyje (Vilniuje) atstatymo, Vilniaus kapitulai priklausančių mūrinių namų restauravimo būtinybės, teismo bylų, piniginių, žemės sklypų priklausomybės, jų pirkimo ir pardavimo, žemės ūkio tvarkymo bei kitų reikalų.
Kiti Vilniaus kapitulos dokumentai, liečiantys konkrečias vietoves, yra II skyriaus poskyriuose.
II skyrius – Bažnytinių ir kitų valdų dokumentai – 2282 saugojimo vienetai, 1493–1901 m. (vnt. Nr. 452–2733).
Šiame skyriuje dokumentai suskirstyti į poskyrius pagal vietoves abėcėlės tvarka, jų viduje saugojimo vienetai sudėti chronologiškai. Neišskirta į atskirus poskyrius korespondencija yra poskyrių gale, sudėta pagal abėcėlę.
Daugiausia saugojimo vienetų šiuose poskyriuose: Vilnius (923), Jarmališkės (283), Kena (77), Adutiškis (47), Vilūniškės (43), Tryškiai (34), Varnionys (30), Lemantaučizna (24), Zuchovičiai (22), Pasvalys (18), Juodiškės (17), Pelyšos (17), Bolšoje Selo (16), Paneriai (16), Ziembinas (16), Bareikiškės (14), Bulakavas (13), Rukainiai (13), Galinė (12), Kaltanėnai (12), Trakai (12).
Gausiausias II skyriaus poskyris VILNIUS turi keletą skyrelių:
• Vilniaus gyventojų asmeniniai dokumentai – 104 saugojimo vienetai, 1785–1901 m.
(vnt. Nr. 1709–1812).
Vaikų auklėtojos E. Tretinskos darbo charakteristika ir leidimas jai keliauti (1785 m.).
Leidimai: J. Kopcevičiui – krikštyti (katalikiškai) vaiką (1871 m.), M. ir U. Simonavičiams  –sudaryti santuoką (1875 m.). M. Ošmianskos tikėjimo išpažinimo paliudijimas (1875 m.), K. ir R. Gotovskių santuokos sudarymo pažymėjimas (1875 m.), M. Petkevič slaptos priežiūros dokumentas (1893 m.).
Leidimai laidoti mirusiuosius Vilniaus Bernardinų kapinėse (1845–1901 m.).
• Vilniaus amatininkų cechai – 4 saugojimo vienetai, 1620–1673 m. (vnt. Nr. 1813–1816).
Lk ir Ldk Zigmanto Vazos raštas Vilniaus kapitulai dėl amatininkų priklausomybės cechams (1620 m.) ir jo patvirtintas odminių cecho statutas (1633 m.).
Vilniaus magistrato bylų su odminių cechu dėl mokesčių mokėjimo ir kitų reikalų dokumentai (1629–1639, 1673 m.).
• Vilniaus gatvės (ir kt.) – 520 saugojimo vienetų, 1536–1901 m. (vnt. Nr. 1817–2336).
Vilniaus pilies vaito pareigų suteikimo M. Pancevičiui dokumentas (1772 m.).
Testamentai.
Pilies g.: T. Klimaševskio (1674 m.), M. Klarovskio (1691 m.).
Stiklių g.: B. Vilmantaitės Lasakovičienės (1721 m.).
Trakų g., vartai: M. Š. Sienkevičiaus (1690 m.), K. Rozvianskos Sienkevičienės (1694 m.).
N vieta Vilniuje: L. Hrinevičiaus (1620 m.), Vilniaus burmistro M. Klarovskio (1691 m.).
Kilnojamo ir nekilnojamo turto valdymo, pirkimo, pardavimo, perleidimo, padalijimo, užstatymo, nuomos dokumentai.
Antakalnis: Januševskių palikimas (1815 m.).
Bernardinų g.: Romanovičiaus žemės sklypo dalies skyrimas Vilniaus Kapitulai (1814 m.).
Didžioji g.: Jakovickių dvarelio pardavimas V. Šadurskiui (1797 m.).
Šv. Jono g.: A. Chožeckos namo pardavimas (1584 m.).
Netoli Šv. Jokūbo bažnyčios, ligoninės esamo Butlerių namo pardavimas Pipiraičiams (1686 m.).
Kaminkrėčių g.: pranciškonų smuklės nuoma B. Kopšteinui (1820 m.).
Šv. Mikalojaus g.: namo perdavimas Gantovickiams (1698 m.).
Pilies g.: K. M. Dorohostaiskio namo užrašymas M. Sapiegai (1609 m.), T. Karlovskio namo pardavimas M. Žagieliui (1636 m.), namo perleidimas Klimaševskiams (1663, 1666, 1688 m.); kun. B. Zuchorskio namo pardavimas Klarovskiams, M. Klarovskos Choinovskos namo užstatymas P. Polubinskiui (1677, 1700, 1723 m.), kun. B. K. Gosievskio raštas J. Lasakovičiui dėl namo išpirkimo ([po 1687], 1723 m.), M. Ščurkovskio namo pardavimas O. Gurskai (1751 m.), Žagielio raginimas dėl namo pardavimo (1820 m.); Vilniaus kapitulos namų nuoma S. Godzelevskiui, J. Voinilovičiui (1802–1804, 1819 m.).
Vilniaus pilis (šalia (?)): namo perleidimo Vilniaus katedrai paliudijimas (1599 m.), Lk ir Ldk Vladislovo Vazos privilegija Lemkienams (teisė į namą, 1634 m.).
Pučkorių g. (ir šalia): namo pardavimas Narbutams ir Dževieckiams (1634 m.), Lk ir Ldk Vladislovo Vazos nurodymas išmatuoti žemės sklypą M. Kiškai, sklypo perdavimas ir perleidimas (1636, 1645 m.), žemės sklypo perdavimas A. Kazanovskiui (1639 m.), žemės sklypo pardavimas P. Versockiui Kožemiakai (1648 m.), J. Kiškos dvaro su žemės sklypu pardavimas J. Radvilai (1651 m.).
Rūdninkų g., vartai: namo pardavimas Stumbrams (1601 m.), Vilniaus jėzuitų namo pardavimas K. Raiskai ir pagal jos testamentą perdavimas S. Fronckevičiui (1626, 1649 m.), S. Sebestianovičiaus paliudijimas – žmonos kraičio investavimas į namą (1652 m.), Lk ir Ldk Jono Kazimiero privilegija R. Vyšotravkai – teisė į žemės sklypus, jų perdavimai, pardavimai giminėms, P. Kniazevičiui, pranciškonams (1664, 1683, 1684, 1700  m.), pranciškonų namų nuoma Grožkovskiams (1674 m.).
Sereikiškės: namų ir žemės sklypų pardavimas, užrašymas M. Borovskai, J. Češkovskiui, Bartosievskiams, Meleriams, Hermanams ir kitiems asmenims (1634, 1636, 1637, 1638, 1649, 1663, 1698 m.), V. K. Beinarto žemės sklypo nuoma T. Klimaševskiui (1663 m.).
Skapo g.: namų ir žemės sklypų pardavimas, perdavimas B. Maleckai, Rodzevičiams, Mosciulevičiams, Kopciams ir kitiems asmenims (1628, 1634, 1681, 1700, 1712, 1718, 1722 m.).
Trakų g., vartai: A. Paškevičiaus Žakielio (Žagielio (?)) namo pardavimas Vilniaus kapitulai; Bolcevičių, Simonavičių, Zelichmacherių turto pasidalijimas; S. Riumplerio namų pardavimas J. Revkovičiui; Lukovskių namo pardavimas S. Hromovičiui, kt.; Vilniaus pranciškonų – Pensams, Budrevičiams, Ivanovičiams ir Viečorkovskių – pranciškonams, kt. (1618, 1624, 1632, 1642, 1678, 1708, 1714, 1716, 1724, 1731, 1738, 1751, 1753, 1836 m., b. m. [XVIII a.]); namo užstatymo dokumentai ir kt. (1783 m.); pranciškonų namų, kambarių nuomos Rožanskiams, Doronievskiams, Herteliams, L. Trockiui, A. Statkovskiui, Vilniaus tipografijų susivienijimui ir kt. (1769–1776, 1811–1829, 1836–1845 m.).
Užupis: dokumentai dėl naujų nuomos sutarčių su gyventojais (b. m. [po 1820 m.]).
Vingrių g.: Putvinskių atsiskaitymas su Vilniaus pranciškonais už nupirktą žemės sklypą (1768 m.), Vilniaus pranciškonų ir M. Šymkevičiaus namo nuomos sutartis (1840–1844 m.).
Vokiečių g.: Pežarskių namo pardavimas M. Gieršanovičiui (1708 m.), M. Gieršanovičiaus namo perdavimas M. Chodzkai (1726 m.); L. Moižešovičiaus namo dalies perdavimas Laterano kanauninkams (1732 m.).
N vieta Vilniuje: Vilniaus kapitulos revizorių raginimas liuteronų bažnyčios atstovams pateikti žemės sklypų nuosavybės įrodymus (1650 m.), teisė Sušyckiams į žemės sklypą Vilniuje (1692 m.), kelių dvarelių ir žemės sklypų sąrašas (b. m. [XVII a.]), Vilniaus kapitulos namo perleidimas kun. P. Kelpšai (1798 m.) ir teisė į jo palikimą Svebodoms, Piotrovičiams, J. Vysockiui ir kt. (1817 m.), vysk. Kosakovskio namo pardavimas (1800 m.), Vilniaus kapitulos jurisdikos nekilnojamo turto sąrašai ([1726], 1731, 1736, 1737, 1738, 1740, 1744, 1773, 1782, 1797, b. m. [XVIII a.], 1802, 1811 m.), Vilniaus pranciškonų žemės sklypo prie Bžostovskių dvarelio nuoma burmistrui J. Mileriui (1799, 1801 m.), kt.
Kilnojamo ir nekilnojamo turto inventoriai, sąrašai, žemės sklypų ir pastatų apžiūros, patikrinimo aprašymai, planai.
Bernardinų g.: vysk. Kosakovskio namo inventorius (1799 m.).
Pilies g.: Klimaševskių, Klarovskių nuosavybės, Ofmanų namo, kun. J. Lopacinskio, S. Godzielskio ir kitų asmenų nuomojamų Vilniaus kapitulos pastatų inventoriai (1659, 1665, 1692, 1700, 1715, 1722, 1747, 1748, 1778, 1798, b. m. [XVIII a.], 1802, 1803, 1805, 1808, 1811, 1819 m., b. m. [XIX a.]).
Skapo g.: pranciškonų žemės sklypo mūrinės tvoros pamatų apžiūros paliudijimas (1785 m.), kun. Zenkovičiaus daiktų įkainojimo paliudijimas (1813 m.).
Trakų g.: pranciškonų vienuolyno teritorijos (1614 m.), pranciškonų pastatų, žemės sklypų planas (b. m. [XVIII a. ]), pranciškonų, Leonų,  nuosavybės dokumentai (1730, 1737, 1783, 1785, 1836, 1838, 1839, 1842–1845 m., b. m. [XIX a.]).
Užupis: Polochovskio (?) prašymas dėl valdos išmatavimo, kt. (b. m. [po 1820 m.]).
Vingrių g.: Vilniaus pranciškonų namo inventorius (1835 m.).
Vokiečių g.: Gieršonovičiaus namo inventorius ([1719 m.]).
Žydų g.: G. Rabinovičiaus suremontuoto namo apžiūros raportas Vilniaus kapitulai (b. m. [XIX a.]).
N vieta Vilniuje: nekilnojamo turto sąrašas (b. m. [po 1685 m.]); namo inventorius, perduodant namą O. Butlerienei ir J. Hovenui (1686 m.); Vilniaus savivaldybės nekilnojamo turto patikrinimo aprašymas (1690 m.), Sušyckių žemės sklypo ribų aprašymas (1692 m.).
Namų, kitų pastatų remonto sąmatų, apskaitų, išlaidų sąrašai ir kiti dokumentai.
Bernardinų g.: vysk. Kosakovskio, Dluskio namų (1799, 1814 m.).
Vilniaus katedra: 1828–1829 m.
Pilies g.: T. Klimaševskio namo (1659–1663, 1671 m.), su leidimu kun. A. Kelpinskiui restauruoti ir gyventi buv. Klarovskių name (1714 m.), J. Lasakovičiaus namo (1723 m., b. m. [XVIII a.]), Vilniaus kapitulos namų (1801–1806 m.), arkivysk. Siestrencevičiaus namo (1814–1823 m.).
Skapo g.: T. Rodzevičiaus namo (1641, 1643 m.).
Žydų g.: G. Rabinovičiaus remontuoto namo apžiūros raportas Vilniaus kapitulai (b. m. [XIX a.]).
N vieta Vilniuje: Gelmontų raštas Vilniaus pranciškonams dėl gaisro (1802, 1803 m.); pastatų ir šulinio restauravimas (1673 m.), N tvoros statyba (1804 m.), pakvitavimai už namų remonto apyskaitas (1814 m.).
 Obligacijos, įsiskolinimo, išlaidų apskaičiavimo dokumentai, kt.
Antakalnis: Vilniaus pijorų raštas dėl pinigų, garantuotų Sluškų namais, perleidimo (1756 m.), P. Januševskos obligacija K. Popieliui (1809 m.).
Arklių g.: T. Turo obligacija K. Sieliavai (1641 m.).
Vilniaus katedra (ir šalia): vysk. E. Kotovičiaus įsiskolinimo, jo (arba Bychovco) rūmų finansiniai dokumentai (1695, 1699, 1817 m.).
Vilniaus malūnai: G. M. Triznos nurodymas P. Podchocimskiui dėl skolos kun. Dlugoševskiui (1645 m.).
Pilies g.: Klimaševskių, Lasakovičių, kitų asmenų (1646 (pagal Žagielio testamentą), 1659–1663, 1664, 1680, 1688, 1691, 1696–1709, 1699, 1700, 1709, 1714–1725, 1723, 1776 m.).
Trakų g.: Vilniaus burmistro P. Hromovičiaus ir kitų Hromovičių, Bialozorų, A. P. Sakovičiaus, Vilniaus pranciškonų, kitų asmenų (1705, 1711, 1713 –1719, 1714–1715, 1715–1721, 1716, 1717–1720, 1721, 1722, [1722], 1753, 1754 m.).
Užupis: Skorų įsiskolinimo dokumentas (1646 m.).
Vokiečių g.: atsiskaitymas su Vilniaus pranciškonais pagal Krasovskių testamentus (1685 m.), A. Pežarskio obligacija pranciškonams ir kt. (1696, 1706 m.); skolų, garantuotų Gieršonovičiaus namu, sąrašas (1719 m.); obligacijų perleidimas M. Chodzkai (1720, 1721 m.); R. Oginskos, K. Sakovičiaus, Polakų, kitų obligacijų, garantuotų namu, perleidimas Vilniaus pranciškonams (1747, 1774 m.).
N vieta Vilniuje: obligacijos Radzikovskiams (1710 m.), A. Koryznai ([1760 m.]), pakvitavimas už pinigus, skirtus Vilniaus katedros fabrikui (1800 m.).
Mokesčių mokėjimo kvitai, pakvitavimai, atleidimo nuo mokesčių ir kitų prievolių dokumentai, kt.
Bernardinų g.: Vilniaus kapitulos namo laikytojo mokesčių mokėjimo Vilniaus kapitulai kvitai (1806–1808 m.).
Pilies g.: Vilniaus kapitulos pakvitavimai Klimaševskiui, Lasakovičiui, Valickiui, kun. Oskierkai (1641–1736, 1699–1721, 1723, 1806–1810 m.), pakvitavimas kun. Horainai už įmokas LDK lauko etmono Radvilos regimentui (1742 m.); Vilniaus kapitulos raštas, atleidžiantis T. Klimaševskį nuo mokesčių už remontą (1661 m.).
Rūdninkų g.: Lk ir Ldk Vladislovo Vazos raštas, atleidžiantis A. Siemašką nuo apgyvendinimo savo namuose pareigūnų ir kt. (1637 m.); S. Fronckevičiaus Radziminskio atliktos priesaikos dėl sumokėtų mokesčių paliudijimas bei pakvitavimai (1667, 1674, 1679 m.).
Trakų g.: Hromovičių mokesčiai Vilniaus pranciškonams (1663, 1664, 1711–1714 m.), Vilniaus pranciškonų mokesčiai (1736–1739 m.), J. Jošchelio mokesčiai pranciškonams (1836 m.).
Užupis: F. Zatovco ir Lyščarskių kvitai (1752–1765 m.).
Vokiečių g.: Lk ir Ldk Vladislovo Vazos raštas K. Koceriui, atleidžiantis nuo mokečių (1642 m.), pranciškonų pakvitavimas A. Pežarskiui (1684 m.), Vilniaus magistrato raštas, atleidžiantis Pežarskių namą nuo mokesčių ir pareigūnų apgyvendinimo prievolės (1713 m.).
N vieta Vilniuje: pastatų, skirtų Lk ir Ldk Vladislovo  Vazos bei pareigūnų apgyvendinimui, sąrašas (1645 m.), Kisielevičiaus kvitai (1724–1729 m.), Vilniaus kapitulos jurisdikos nekilnojamo turto ir mokesčių mokėjimo už jį sąrašai ([1726], 1731, 1736, 1737, 1738, 1740, 1744, 1773, 1782, 1797, b. m. [XVIII a.], 1810 m.), pakvitavimas vysk. B. K. Gosievskiui (1728 m.), kun. Kruševskio ir kapitono Tovianskio raštai dėl pranciškonų namų panaudojimo kariuomenės reikmėms (1781 m.), Vilniaus kapitulos įvairių namų kvitai (1789–1794, 1793–1798, 1798–1811, 1799–[1815], 1800–1811, 1801–1803, 1803–1808, 1803–1811, 1804–1808, 1810 m.); atleidžiamieji raštai nuo kariuomenės apgyvendinimo prievolės dvasininkams, policijos mokesčio (1790, 1799, 1800 m.); mokesčių magistratui  kvitai (1799–1806 m.).
Įmokos ligoninėms, kitoms įstaigoms.
Šv. Jokūbo bažnyčia, ligoninė: pakvitavimas J. Macianskiui už įmoką Šv. Jokūbo ligoninei, garantuotą Vilniaus kapitulos valdomis (1833 m.).
Pilies g.: vysk. P. Točylovskio palūkanų, garantuotų Klarovskių namu, Šv. Nikodemo ir Juozapo ligoninei mokėjimas (1795–1807 m.).
N vieta Vilniuje: Vilniaus socialinės priežiūros prikazo pranešimas apie įmoką, garantuotą Vilniaus kapitulos nuosavybe (1839 m.).
Aplinkos tvarkymo dokumentai.
Trakų g.: Vilniaus pranciškonų nutarimas dėl aplinkos tvarkymo ir nuotekų valymo darbų (1832 m.).
Vingrių g.: Vilniaus pranciškonų, dominikonų, evangelikų liuteronų teismo bylos dėl vandentiekio priežiūros ir kiti dokumentai (1536, 1707–1759 m.).
Vokiečių g.: Vilniaus pranciškonų, dominikonų, evangelikų liuteronų teismo bylos dėl vandentiekio (vandens kanalo) tiesimo ir  priežiūros dokumentai(1752–1757 m.).
N vieta Vilniuje: dėl pranciškonų priverstinio dalyvavimo gatvių valymo darbuose (1781 m.).
Teismo bylų dėl žemės sklypų, namų priklausomybės, palikimo, mokesčių, skolų ir kitų piniginių reikalų, sukčiavimo, žmonių užpuldinėjimo, sumušimo, kalinimo, kitų reikalų dokumentai.
Antakalnis: Dysnos pranciškonų byla su K. Popieliu dėl pinigų (1815 m.), Vilniaus pranciškonų – su A. Izraeliovičiumi dėl obligacijos (1820 m.).
Antokolskio, Mėsinių (?, Judkowa, Jatkos) g.: S. Mipuno (?) kaltinimas dėl H. Boruchovičiaus sumušimo (1732 m.).
Bernardinų g.: G. Pogaželskio byla su T. Klimaševskiu (ir kt.) dėl tariamų skolų, garantuotų K. Ščerbickos namu (1673 m.).
Didžioji g.: J. Lavenderskio byla su N. šaltkalviais dėl užpuolimo (1643 m.).
Vilniaus malūnai: Vilniaus kapitulos byla su A. Gžymala dėl žemės sklypo priklausomybės ir malūno prie Vilnelės statybos (b. m. [XVIII a. pab.]).
Pilies g.: Klimaševskių bylos dėl skolų, netikrų pinigų įsigijimo ir kt. (1670, 1679, 1690–1693, 1699, 1709, 1711 m., b. m.); Klarovskių bylos dėl pinigų, namo priklausomybės ir kt. (1697, 1714 m.); Lasakovičių bylos dėl pinigų ir namo priklausomybės (1709–1712, 1728, 1729 m.); Valadkų bylos dėl namų priklausomybės (1753, 1776–1798 m.); Žagielių byla su Vilniaus kapitula bei kitų asmenų bylos dėl namo priklausomybės (1798 m.).
Vilniaus pilis (šalia): Vilniaus kapitulos byla su Vilniaus vaitu P. Boimu dėl pinigų, garantuotų Vinoldų namu (1678 m.).
Skapo g.: Švabovskių, Češkovskių, T. Rodzevičiaus byla dėl namo priklausomybės (1643, 1650 m.); Vilniaus pranciškonų byla su burmistru D. Paškevičiumi dėl namo priklausomybės (1780 m.).
Trakų g., vartai: Hromovičių, A. Sakovičiaus, Vilniaus pranciškonų ir kitų bylos dėl pinigų (1618, 1719–1724 m.); Ringevičių, Vilniaus pranciškonų ir kitų bylos dėl namo priklausomybės (1724–1729 m.); Leonų ir Vilniaus pranciškonų byla dėl skolų (1735–1736, 1766 m.); Ivanovskių – su Vilniaus pranciškonais dėl pinigų (1754 m.); Vilniaus pranciškonų – su  Benkunskiais, Korfais, J.Gzovskiu dėl namo priklausomybės, neteisėtų sutarčių (1783 m); įspėjimas pranciškonams, J. Nagurskiui ir V. Aronovičiui dėl dvarelio užpuolimo (1784 m.), Tarnovskių – su pranciškonais dėl žemės sklypo priklausomybės (1803–1805 m.); kt. (1807, 1809 m.).
Užupis: Vilniaus kapitulos byla su Denhofu dėl žemės sklypų ribų, su medaus gėrimų gamintojais dėl žemės sklypų priklausomybės (1722 m., b. m. [XVIII a. II pusė]).
Vingrių g.: Vilniaus pranciškonų, evangelikų liuteronų ir kitos bylos dėl vandentiekio priežiūros (1536, 1707–1759 m.).
Vokiečių g.: K. Kocerio bylos su Vilniaus magistratu dėl mokesčių, su E. Fiedorovičiumi dėl pastato priklausomybės (1642, 1648 m.); K. Kocerio našlės O. Glinskos ir jos palikuonių  – su A. Pežarskiu ir Vilniaus pranciškonais dėl skolų (1684, 1689 m.); pranciškonų – su A. Pežarskiu dėl dalies namo priklausomybės (1696 m.); M. Chodzkos – su pranciškonais ir kitais asmenimis dėl skolų, garantuotų buv. Kocerio namais (1726 m.); M. Chodzkos ir kt. – su Vilniaus žydų kahalu dėl žydo L. Polako ir jo šeimos užpuolimo (1731 m.); M. Chodzkos, pranciškonų, Laterano kanauninkų, Vilniaus magistrato, kt. – dėl namo priklausomybės (1732, 1776, 1777 m.); Vilniaus pranciškonų – su evangelikais liuteronais dėl vandentiekio (vandens kanalo) tiesimo ir priežiūros (1752–1757 m.); pranciškonų – su Svencickiais dėl pinigų, garantuotų namu (1829 m.).
N vieta Vilniuje: Vilniaus pranciškonų (1645, 1648, 1662, 1676, 1687, 1689, 1702, 1717, 1718, 1722–1724, 1730, 1741, 1748, 1749, 1759, 1781, 1811 m.), dominikonų (1718 m.), Vilniaus kapitulos (1811) (ir kt.) bylos su magistratu, valstybės pareigūnais (M. K. Radvila, kt.) dėl mokesčių mokėjimo, suteiktų privilegijų pažeidimo; Zavistovskių – su T. Rodzevičiumi dėl butų nuomos mokesčio (1652 m.), Valadkų, Jahlickių (kt.) – su Vilniaus kapitula dėl namų priklausomybės (1783–1800, 1796 m.), Rutkovskių skolų (1815 m.).
Dokumentų sąrašai.
Šalia Šv. Mykolo bažnyčios esamo buv. pranciškonų namo (1743 m.).
Pilies g.: Klarovskių, Klimaševskių, Lasakovičių (kt.) namo (-ų (?) (1714, 1736, 1750, 1762–1778, 1799, 1802 m.).
Vilniaus pilis: Vilniaus pilies iždo (b. m. [XVIII a.]).
Trakų g.: Vilniaus pranciškonų nuosavybės (1784, 1806 m.).
N vieta Vilniuje: Vilniaus gyventojų nuosavybės (b. m. [XVIII a.]), buv. Korsako dvarelio ([1801 m.]), vysk. E. Kotovičiaus nuosavybės, Vilniaus kapitulos namų (1802, 1809 m.).
Korespondencija dėl teismo bylų, piniginių, mokesčių mokėjimo, skolų grąžinimo, obligacijos patvirtinimo, prekių atsiuntimo ir kitų reikalų.
Antakalnis: M. Dogielio laiškas Vilniaus pijorams dėl pinigų, garantuotų Sluškų rūmais (1756 m.); Pilies g.: laiškai Klimaševskiams ir Lasakovičiui dėl pinigų (1661, 1691, 1693, 1712, 1727 m.); Trakų g.: Bialozorų laiškai dėl prekių pristatymo (1705–1720 m.), Radvilienės protekcija P. Sakovičiaus byloje (b.m. [XVIII a.]).
• Vilniaus bažnytinės įstaigos – vienuolynai ir kt. – 295 saugojimo vienetai, 1599–1898 m.
(vnt. Nr. 2337–2631).
Šiame skyrelyje patalpinta Vilniaus pranciškonų konvento dokumentų grupė, išsiskirianti savo kiekiu (255 saugojimo vienetai). Kiti pranciškonų konvento, kitų įstaigų dokumentai – kituose II skyriaus poskyriuose.
Vilniaus augustinų, bazilijonų, bernardinų, dominikonų konventų bei kitų įstaigų dokumentai – 40 saugojimo vienetų, 1599–1898 m. (vnt. Nr. 2337–2376).
Šv. Kotrynos vienuolyno įstatų fragmentas (b. m. [XVIII a.]).
Vilniaus bernardinų bažnyčios gautų raštų knyga (1848–1870 m.).
Turto valdymo, palikimo dokumentai: N. namo perdavimas Šv. Stanislovo bažnyčios [Vilniuje] kunigams misionieriams (1599 m.); I. Dubovičiaus testamento patvirtinimas, užrašymas basiesiems karmelitams (1637, 1666 m.); bazilijonų vienuolės L. Kosobuckos dėdės palikimo perleidimas D. Vladyčkai (1712 m.).
Mokesčių mokėjimo, piniginių atsiskaitymų dokumentai, kt.: Polakų skolos perleidimas Chodzkai (1731 m.); vysk. B. Gosievskio įpėdinių atsiskaitymas su misionieriais pagal jo testamentą (pinigų išmokėjimas, bibliotekos perdavimas ir kt., 1744 m.). Jėzuitų vaistinės apyskaita (1724 m.); pakvitavimai už žvakes (1830 m.); raštai dėl misionierių atsiskaitymų už žemės sklypų nuomą ir kt. (1837, 1840 m.); paaukotų pinigų kvitas bernardinams (1865 m.); Vilniaus policijos raštas, skiriantis Šv. Onos brolijai vieno kareivio išlaikymą už nesumokėtus mokesčius (1871 m.).
Atgailų atlikimo Vilniaus Bernardinų bažnyčioje paskyrimo (1891–1898 m.) ir Vilniaus dekano nurodymo (paskelbti bažnyčiose pabėgusių nuo savo vyrų žmonų pavardes) trumpas turinys (1898 m.).
Teismo bylos: dėl išmokų dominikonams, bernardinams pagal Kučborskių testamentus (1737 m.); Marijavičių – dėl padirbtų dokumentų (1820 m.).
Vilniaus pranciškonų konvento (Mažesniųjų brolių konventualų vienuolynas ir Vilniaus Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia) dokumentai – 255 saugojimo vienetai, 1605–1878 m. (vnt. Nr. 2377–2631).
Turto valdymo, mokesčių mokėjimo, finansinių atsiskaitymų, teismo bylų dokumentai, kt. 
Lk ir Ldk Augusto III privilegijos Vilniaus pranciškonams (dėl spaustuvės įkūrimo, 1756 m.; dėl medienos, plukdomos Neries upe, neapmokestinimo, 1758 m.), P. Mejerio testamentas (1798 m.), duomenys apie pertvarkytą pranciškonų archyvą (b.m. [po 1825 m.]).
LDK evangelikų [reformatų] bažnyčios Vyriausiojo pakvitavimas Vilniaus pranciškonams, atgavus varpą (1686 m.); daiktų sąrašai ir pakvitavimai, atgavus saugomą turtą bei dokumentus (1743, 1744, 1746, 1753, 1754, 1759, 1763–1767, 1769, 1771, 1772, 1780, 1782,  1787, 1795, 1796, 1801, 1802, 1805, 1807–1823, 1825, 1868 m.).
Obligacijos, pakvitavimai; įsiskolinimo, įmokų už mišias ir kiti piniginių atsiskaitymų dokumentai (1628-1836 m.); raportas apie  fundacinių lėšų panaudojimą (1819 m.); Vilniaus vaistinių, gydytojo pakvitavimai, apyskaitos bei vaistų receptai (1823–1830 m.).
Mokesčių, aukų mokėjimo, kariuomenės apgyvendinimo, maisto produktų svėrimo, pristatymo kariuomenei, karo ligoninei ir kt. kvitai, pakvitavimai (1711–1839 m.).
Kun. J. Dluskio pareiškimas dėl pranciškonų vienuolyne saugotų dokumentų dingimo Maskvos kariuomenės užpuolimo metu (b. m. [XVII a. pab.]); protestas dėl sudegusių dokumentų (1749 m.).
Lk ir Ldk Vladislovo Vazos raštas dėl P. Mieleškos turtų perdavimo pranciškonams ir byla su A. Buchovieckiu dėl jų (1633, 1638 m.).
Kitos pranciškonų teismų bylos – su jėzuitais, A. Pežarskiu dėl skolų (1605, 1628, 1688 m.); su Karengomis dėl Kučborskos palikimo (1736 m.); su magistratu, vaivada M. Radvila dėl mokesčių (1740, 1748, 1758 m.); su Giecevičiais dėl tariamo testamento suklastojimo (1742 m.); su Stravinskiais (1756 m.); su Ostreikomis (1774 m.); su Lapomis, Kušelevskiais dėl R. Kušelevskos Chalaimienės testamento, skolų (1775, 1787, 1790, 1807, 1811, 1826–1828 m.); su T. Pavlikovskiu dėl žydo I. Moižešovičiaus sumušimo (1778 m.); su Sorokomis (1779, 1785 m.); su mediku S. Piotrovskiu (1780 m.); su Stažynskiais dėl skolos, su Vilniaus tarėjais (1782 m.); su S. Kolbu dėl pinigų (1783, 1784 m.), dėl aptarnaujančių kariuomenę medikų algų (1794 m.); dėl priežiūrėtojo Ciechanskio apskundimo (1806 m.); su kun. P. Kobyliskiu, J. Jankovskiu dėl vienuolyno lėšų panaudojimo asmeniniams reikalams (1811, 1812, 1821, 1829 m.); su J. Vereščinskiu dėl Rutkovskių palikimo (1815 m.);  su Jelenskiais dėl valstiečių sąrašo (1818 m.); su Zeidleriais dėl skolos (1820 m.); su Tabrynskiu dėl karietos nuomos (1827–1835 m.), su Korsakais dėl skolų (1837 m.), kt. Yra Lk ir Ldk Augusto III raštas pranciškonams dėl ieškovų susirinkimo (1755 m.).
Sutartys, įsipareigojimai – su kaminkrėčiais dėl vienuolyno ir alaus daryklos dūmtraukių valymo (1835–1837 m.), su žydais dėl skerdienos pristatymo (1836–1840 m.); chirurgo paslaugų atlikimo dokumentai (1837, 1840 m.).
Korespondencija.
1717–1878 m. Vilniaus pranciškonų tarpusavio bei su kitais asmenimis susirašinėjimas dėl nuosavybės valdymo, teismų bylų, piniginių ir kitų reikalų.
JARMALIŠKĖS, Kijonys, Zasčiūnai, kt. – 283 saugojimo vienetai, 1597–1871, b. m. (vnt. Nr. 701–983).
Turto pardavimo, perdavimo, nuomos, kiti dokumentai: Jarmališkių perdavimas Vilniaus pranciškonams (1597 (rankr. nuorašai),  1754 m.); pranciškonų žemės sklypų pardavimas Luloms (1600 m.). Čapurniškių ir Dedelių žemės sklypų perdavimas Savanievskiams (1680 m.). Patvirtinta privilegija Vilniaus pranciškonams žvejoti Papiškių ežere, M. Šumskiui suteikta ežero valdymo ir panaudojimo teisė, kt. (1601, 1604, 1609, 1614 m.).
Nuoma: Vilniaus pranciškonams priklausiusio Stagutiškių palivarko, vienkemio, sklypo šalia Nemėžiaus – Kozlovskiams, J. Paškovskiui (kt.; 1797–1803, 1810, 1834 m.), Ivaškevičiams (1798–1803 m.); Kijonių palivarko smuklės – K. Movšovičiui, A. Hercikovičiui (1798–1803, 1818–1823 m.), Zasčiūnų smuklės – Kapeliui (1830–1841 m.); Kijonių palivarko Oblizankos vienkemio su malūnu ir kt. – J. Rudzinskui ir kt. (1798–1810 m.); Kijonių palivarko – A. Revienskiui (1807–1808 m.); Jarmališkių palivarko Skrobovkos smuklės – J. Pienkovskiui (1833–1838 m.); Zasčiūnų k. dykynių – J. Novickiui, M. Andruškevičiui (1833–1836 m.); Slomiankos smuklės – R. Lukovskiui ir kt. (1833–1840 m.); Kijonių palivarko Saduniškių žemės sklypo – A. Urbanavičiui (1836–1841 m.).
Inventoriai, gyventojų sąrašai, turto apžiūros dokumentai: Jarmališkių - po A. Korsako valdymo (1649 m.); Jarmališkių palivarko, Jarmališkių ir Zeščevičių k. (1795 m.); Jarmališkių, Zasčiūnų, Papiškių (1795 m.); Papiškių k. (1795 m.), Kijonių valdos (1795, 1816, 1825, 1827 m., [XIX a.]); Jarmališkių, Zasčiūnų, Kijonių (1795, 1800 m.); Jarmališkių ir Kijonių ([1795–1827 m.]); Jarmališkių palivarko Jarmališkių, Mikutiškių, Zasčiūnų, Papiškių k. (1799, 1801 m.); Jarmališkių dv. (1801–1805, 1816–1827 m.); Slomiankos smuklės (1838 m.); samdinių sąrašas ([XIX a.]); Mikutiškių smuklės ([XIX a.]).
Žemės ribų aprašymai: Kijonių su Verbuškiais (1756 m.), Jarmališkių (1772, 1773 m., b. m. [XVIII a.]), Zbrožkovščyznos Šankapolės (1772 m.), Juodlaukio ir Juodiškių bei Tašlikovščyznos (1772 m.); Kijonių su Rukainiais, Juodiškių ir Juodlaukio valdomis (1772 m.), Zasčiūnų (1772 m.); Kijonių su Kena (1773 m.).
Mokesčių mokėjimo sąrašai, kvitai, pakvitavimai, rekrūtų, miltų, grūdų pristatymo, kt.: 1650–1674, 1690, 1794, 1798–1802, 1807, 1813–1820, 1820–1831, 1828, 1831, 1835–1840 m.; 1838 m.(kariuomenės barakų statybai šalia Kauno); 1871 m. (atleidimas nuo rekrūtų prievolės).
Įpareigojimai: Vilniaus pranciškonams (Lydos pašto kelio dalies priežiūra, 1827 m.).
Piniginiai atsiskaitymai: Vilniaus pranciškonų – su Savanievskiais (1751 m.), Chreptovičiumi (1808 m.), P. Juodka (1820 m.), kt.
Sutartys: Vilniaus pranciškonų su Kenos nuomininku ir Vilniaus pirkliu dėl Kijonių miško kirtimo (1791–1804 m.), su D. R. Pietraševskiu dėl valdų išmatavimo (1810 m.).
Valstiečių priklausomybės dokumentai, kt.: Kijonių valdos (1625, 1793, 1801, 1820 m.), Kazokiškių palivarko (?, Kozaktar, 1800 m.), Jarmališkių valdos (1804, 1806, 1813 m.).
Vilniaus pranciškonų bylos  su Milevskiais, Loknickiais, Vavreckiais ar Vavžeckiais (1597 m); Burnakais (1597 m.); Listvianskiais (1613 m.); kun. J. Polubinskiu (1784, 1787 m.); Vilniaus bernardinėmis (1619, 1749, 1750, 1756, 1771–1773, 1785, 1813 m.); karmelitais (1689, 1691, 1752, 1767, 1768, 1770, 1783 m.); jėzuitais (1737, 1755, 1756 m.); dominikonais (1737, 1787 m.); bazilijonais (1756, 1789 m.); Kocielais (1668 m.); Horainomis ir kt. (1701–1721, 1751, 1754, 1758, 1759, 1761, 1762, 1787, 1822–1825 m); Savanievskiais, Vojevodzkiais ir kt. (1729, 1737, 1743, 1744, 1749–1753 m.); Čyžais, Sapiegomis, Listvianskiais (1737, 1748, 1755, 1758, 1764, 1780 m.); Radvilomis (1749–1752, 1772 m.); Oskierkomis (1802 m.); su visais minimais ir kitais kaimynais (1751,1752, 1770–1775, 1787 m., b. m. [XVIII a.], 1810 m.) dėl valdų priklausomybės, žemės ribų pažeidimo, užpuolimų ir sumušimų, lankų nupjovimo, kitų nuostolių padarymo; su M. Šumskių, E. Puzinaite Dombrovska, Menžižečės (Užupio, Alytaus apskr.) seniūnijos  gyventojais, Vilniaus gailestingosiomis seserimis dėl žvejybos Papiškių ežere; ežero, žemės sklypų ir žvejų priklausomybės; žemės ribų (1601, 1602, 1792, 1805–1808, 1810, 1829 m.); su Vilniaus jėzuitais, Chreptovičiumi dėl valstiečių priklausomybės (1625, 1806–1808 m.); su kun. A. Stretu dėl neteisėto mišių laikymo, Šv. Roko brolijos įsteigimo, aukų rinkimo Kijonių koplyčioje (1808 m.); su J. Stankevičiumi dėl neteisėto įrašymo į valstiečių sąrašus (1820 m.); su M. Abramovičiumi dėl Mikutiškių smuklės statybos ir nuomos sutarties pažeidimo (1863 m.).
KENA Zbrožkovščyzna Bohuševščyzna  Giedraiciovščyzna Šankopolė  – 77 saugojimo vienetai, 1540–1760 m., b.m. (vnt. Nr. 1064–1140).
1540, 1592, 1639, 1665, 1729, 1753, 1755 m. žemės, miško sklypų ribų, dvaro išdalijimo aprašymai, savininkų, dokumentų ir kt. sąrašai.
1594, 1672 m. kilnojamo ir nekilnojamo turto inventoriai.
U. Vilčevskos Bronievskos 1737 m. testamentas.
Turto pirkimo, pardavimo, perleidimo dokumentai: Zbrožekų dvaro pardavimas G. Podbipientui (b. m. ), Ščuckių – Kotašiams (1635 m.), P. Kotašiaus – L. S. Lokucijevskiui (1652 m.), Lokucijevskių – Vilčevskiams (1669, 1670 m.); J. Boguševskio teisių į dvarą perleidimas Vilniaus pranciškonams (1672 m.), M. Palmštraucho dvaro pardavimas Gibliams (1681 m.); S. Giblienės Melerienės ir T. Giblio – M. K. Haraburdai (1688 m.); Dirvoniškos – Vilčevskiams (1714 m.); A. Vilčevskio – K. Vilčevskiui (1737–1743 m.); dvaro perdavimas Savanievskiams ir atsiskaitymai su Vilniaus pranciškonais (1737–1743 m.).
Turto užstatymo dokumentai: J. Giedraičio – Sidorovičiui, Suražui (1642 m. ), A. Lokucijevskio – Markovskiams (1667 m.), Vilčevskių – M. Palmštrauchui (1673 m.), M. K. Haraburdos –Zablockiams (1689 m.).
Teismo bylos: J. Boguševskio – su Giedraičiais dėl dvaro priklausomybės (1648 m.); Melerių, Giblių – su Surožais, Krepštuliai, Fastovskiais (kt.) dėl lankų nupjovimo (1684, 1685 m.); Dirvoniškų – su Zablockiais, Haraburdomis, Lokucievskiais dėl dvaro priklausomybės, valstiečių su jų turtu pasisavinimo (1691–1701 m.); Vilčevskių – su Surožais, Volčekais, J. Civinskiu dėl žemės ribų pažeidimo, užpuolimų, nuostolių padarymo, kt. (1719–1730, 1737–1743 m.); Vilniaus bernardinių, pranciškonų, bazilijonų (kt.) bylos dėl pinigų (1750 m.), užpuolimo (1760 m.), kt.
Vilčevskių ir jiems 1706–1729 m. siųti laiškai dėl pinigų, mišių laikymo, nepagrįstų kaltinimų, žemės ūkio darbų ir kt.
ADUTIŠKIS – 47 saugojimo vienetai, 1609–1838 m. (vnt. Nr. 453–499).
Turto valdymo dokumentai: kun. S. Kiškos Adutiškio dvaro su Stojėtiškio ir kitais palivarkais užrašymas Vilniaus Kapitulai (1609 m.), K. Škalkunovo teisių į Dovhlediškių (?) palivarką patvirtinimas ir kt. (1617 m.); M. ir K. Kiškų teisių į Adutiškį atsisakymo (1626 m.), kun. J. Vavžeckio palikimo tvarkymo dokumentai (1790 m.).
Gyventojų sąrašai bei jų sudarymo dokumentai: Surviliškio dv. (ir aplinkinių valdų) sąrašas (1818 m.), chirurgo P. Bienikovičiaus raportas apie dvaro ligonių skaičių (1828 m.).
Mokesčių mokėjimo kvitai, pakvitavimai: S. Kiškos (1612–1624 m.), Vilniaus Kapitulos (1627–1633 m.).
Vilniaus kapitulos finansiniai atsiskaitymai: su A. Houvaltu (1808 m.); Adutiškio nuomininkais, valdytojais – S. Kulvinskiu (1811, 1817 m.), I. Kozakevičiumi (1816, 1819 m.), A. Dronževskiu (1831 m.); su chirurgais J. Michalovskiu (1819 m.), M. Biernackiu (1820 m.), P. Biernikovičiumi (pinigai vaistams cholerai gydyti, 1831 m.), kitais asmenimis; už teismo bylas (1800, 1804, 1802–1814 m.), pabėgusius valstiečius (1821 m.), grūdus pasėliams (1812, 1815, 1822, 1823 m.), parduotus javus (1827 m.). J. Civinskio obligacijos L. Rafalovskiui (1828, 1829 m.). Įpareigojimas kun. Kelpšai užsiimti Adutiškio klebonijos finansiniais reikalais (1790 m.).
Pakvitavimai už gautus Adutiškio ir kt. dokumentus, jų sąrašai (1790, 1791 m., b. m. [XVIII a.], 1816–1838, 1819, 1821, 1822, 1829–1835, 1837, 1838 m., b. m. [XIX a.]); 1830 m. vaistų sąrašas.
Vilniaus kapitulos teismų bylos: su B. Čechovičiumi (1814 m.) dėl skolų; su Chomskiu, Sulistrovskiais (kt.) dėl Adutiškio valstiečių valdų sąrašuose nurodymo (1816 m.); su S. Dmochovskiu dėl pabėgusių valstiečių (1824 m.).
A. Hrehorovičiaus, kun. Porazinskio (kt.) laiškai dėl mokesčių mokėjimo, atsiskaitymo už patarnavimus, dokumentų siuntimo, kt. (1653–1838 m.).
VILŪNIŠKĖS – 43 saugojimo vienetai, 1681–1779 m. (vnt. Nr. 2632–2674).
Turto valdymo dokumentai: Vilūniškių valdos pasidalijimas tarp Dunajų ir Suševičių (b. m., [XVII a.]), Moscikių valdos užstatymas Vilniaus pranciškonams (1724 m.), A. K. Vladičkos Meiriškių valdos užstatymas Vilūniškių seniūnui J. A. Hrebnickiui (1744 m.).
Obligacijos ir kiti įsiskolinimo bei piniginių atsiskaitymų dokumentai: J. Suševičiaus – M. Kargaudui (1684 m.), Moscickių (1716, 1724 m.), Vilniaus pranciškonų, A. Širmos ir L. Zajončkovskio (1766 m.).
Teismo bylos: J. Suševičiaus – su Dunajais dėl įžeidinėjimo, užpuolimo, sužalojimo, valdos išdalijimo, pasėlių sunaikinimo, priėjimo prie Bražuolės upės ribojimo (1681, 1686 m.); Vilniaus pranciškonų, Zajončkovskių, P. Širmos, P. Pietraškevičiaus (ir kt.) tarpusavio bylos dėl žemės ribų pažeidimo, nuostolių padarymo, valstiečių, samdinių sumušimo, Vilūniškių valdos ir Trakų vaivadijos trijų ežerų priklausomybės (1725–1766, 1771, 1779 m.); Vilniaus pranciškonų – su Suševičiais dėl skolos (1727 m.).
TRYŠKIAI – 34 saugojimo vienetai, [1795]–1825 m. (vnt. Nr. 1594–1627).
Turto valdymo dokumentai: Būgių kaimo perdavimas Vilniaus kapitulai (1811 m.).
Būgių k. inventoriai ir gyventojų sąrašai (1811, 1815 m.).
Sutartys: L. Bielinskio su J. Jokubovskiu dėl Būgių vienkemio (?) perleidimo ir miškų bei laukų sargo pareigų (1815, 1816 m.).
Būgių k. valstiečių prašymas Vilniaus Kapitulai dėl jų išregistravimo iš laisvųjų valstiečių sąrašo (1816 m.).
Vilniaus pranciškonų mokesčių mokėjimo kvitai ([1817 m.]). P. K. Chominskio obligacija Vilniaus pranciškonams ([1795 m.]).
Teismo bylos: Chominskių – su Vilniaus kapitula, pranciškonais ir kitais kreditoriais dėl skolų (1803–1811, 1817, 1823 m.); Vilniaus kapitulos – su I. Tyzenhauzu dėl Chominskių skolų (1813, 1815 m.); su kun. (de) Šliku dėl Būgių užpuolimo ir pasisavinimo (1817 m.).
Laiškai bylos dėl Tryškių dvaro įsiskolinimo reikalų ir kt. (1809–1818 m.).
VARNIONYS – 30 saugojimo vienetų, 1808–1870 m. (vnt. Nr. 1669–1698).
Turto inventoriai, sąrašai: kun. M. Staniševskio (1808, 1811 m.); Varnionių Šv. Jurgio bažnyčios ir klebonijos bei Varanių ((?), Varnė (?), Woronna) palivarko inventoriai (1808, 1814, 1829 m.); valstiečių skolų, jaučių, arklių sąrašas (1816 m.).
Kun. B. Voisiato įpareigojimų ir kiti dokumentai (1867–1870 m.).
Sutartys: Varnionių klebono A. Klongevičiaus – su kun. J. Stanevičiumi dėl klebono (1809, 1810 m.), su kun. T. Orlovskiu dėl vikaro (1810–1811 m.), su kun. J. Kolbu dėl klebono pavaduotojo (1816 m.), su A. Vitkevičiumi ir J. Stefanovičiumi dėl valdytojo (1809–1814 m.), su B. Olešinskiu (ir kt.) dėl vargonininko (1809–1812 m.) pareigų; su M. Šlamovičiumi dėl smuklės (1813–1814 m.), M. Mackevičiumi dėl namo su žemės sklypu (1813 m.), J. Egeriu dėl būto (1814 m.) išnuomojimo; su D. Zaveliu dėl medienos Neries krante saugojimo (1815 m.).
Piniginiai atsiskaitymai: kun. J. Stanevičiaus ir kun. A. Klongevičiaus atsiskaitymai pagal kun. M. Staniševskio testamentą (1808-1810, 1811–1816 m.), kun. A. Klongevičiaus – su M. Abramovičiumi pagal M. Abramovičienės obligaciją (1815 m.), St. Klongevičiaus – su siuvėju (1817 m.).
Teismo bylos: kun. A. Klongevičiaus – su J. Veisu dėl pinigų (1814–1815 m.); Vilniaus kapitulos – su G. Čyžo paveldėtojais dėl valstiečių priklausomybės (1828 m.).
LEMANTAUČIZNA, Neveronys – 24 saugojimo vienetai, 1773–1784 m. (vnt. Nr. 1191–1214).
Turto valdymas: Neveronių k. perdavimas Valkininkų (1776 m.), Vilniaus (1778 m.) pranciškonams ir nuoma Gelvonų pranciškonams (1780–1783 m.).
Turto inventoriai: Neveronių k. (1776, 1780 m.).
Įsiskolinimo dokumentai: Horodenskių – Valkininkų pranciškonams (1773 m.).
Teismo bylos: Horodenskių – su Valkininkų ir Vilniaus pranciškonais dėl skolų, nuostolių padarymo Neveronių kaimui (1775–1780, 1784 m.); Vilniaus pranciškonų – su Gelvonų pranciškonais (ir kt.) dėl Neveronių k. priklausomybės (1784 m.).
ZUCHOVIČIAI  (Mažieji Zuchovičiai) – 22 saugojimo vienetai, 1719–1729 m. (vnt. Nr. 2705–2726).
Turto valdymas: valdos nuoma P. Muchlinskiui (1723, 1726 m.), valdos perleidimas J. Vainai (1729 m.).
Inventoriai, sąrašai: Mažujų Zuchovičių valdos (1723 m.), Zuchovičių cerkvės inventoriaus sąrašas (1723 m.).
Piniginiai atsiskaitymai ir kt.: Vainų globėjo – su Vilniaus kapitula ir kitais asmenimis (1721–1726, 1729 m.), Vilniaus kanauninko A. Žebrovskio ūkinės (ir kt.) veiklos ataskaita (1725 m.), pakvitavimai P. Muchlinskiui (1726 m.).
Teismo bylos: A. Butvilovskio (ir kt.) – su Vainomis dėl skolų (1719, 1722 m.).
Dauguma 1722–1725 m. laiškų siųsti A. Žebrovskiui dėl piniginių atsiskaitymų, ūkio darbų ir kt.
PASVALYS – 18 saugojimo vienetų, 1586–1830 m. (vnt. Nr. 1374–1391).
Turto valdymas: Lk ir Ldk Stepono Batoro 1586 m. privilegijos (teisė į Pasvalio bažnyčios valdas) Vilniaus katedros dvasininkams registravimo dokumentas (1789 m.), Pasvalio bažnyčios statybos dokumentai (1779 m.).
Gyventojų, dūmų sąrašai (b.m. [XVIII a.]).
Pabėgusių valstiečių sugrąžinimo dokumentai (1805 m.).
Piniginiai atsiskaitymai, kt.: A. Stanevičiaus – su Vilniaus katedra (1733 m.); Vilniaus kapitulos – su D. Pilchovskiu už valdos nuomą (1801 m.), su valstiečiu J. Klungiu (1805 m.), A. Višnievskiu pagal J. Stroinovskio testamentą (1813 m.), su K. Cviku Želazovskiu už matavimo darbus ir žemėlapių sudarymą (1823–1824 m.); valdos pajamų sąrašas (1830 m.).
Mokesčių mokėjimo kvitai (1795–1801 m.).
Pasvalio valdytojo L. Bielinskio raportai Vilniaus kapitulai (1815–1819 m.).
Laiškai (1772–1829 m.) Vilniaus kapitulai bylų su I. Petruševičiumi, Pasvalio žydais, valdos nuomos ir kitais reikalais.
JUODIŠKĖS – 17 saugojimo vienetų, 1589–1875 m. (vnt. Nr. 999–1015).
Turto valdymas: J. Molos valdos (Švabovskio dvaro? kaimo?) pardavimas Skrobovočiams (1589 m.); M. Mackevičiaus valdos (Polansko) užstatymas A. Lulai (1594 m.); J. Čyžo žemės sklypo užrašymas J. Kalendai (1600 m.); valdos išdalijimo tarp Lulų (ir kt.) ir žemės ribų nustatymo dokumentai (1623 m.), P. Čyžo pakvitavimas Vilniaus kapitulai, atgavus valdą (1776 m.).
L. Kulešos nuosavybės prie Juodosios upės žemės ribų aprašymas (1609 m.).
Turto inventorius, perduodant valdą K. Osinskiui (1653 m.)
Įsiskolinimo dokumentai: P.Čyžo obligacija Vilniaus kapitulai (1776 m.).
Teismo bylos: J. Kolendos – su Lulais dėl Juodiškių ir kitų valdų priklausomybės bei išdalijimo (1601 m.); P.Čyžo – su Vilniaus pranciškonais, Tukalomis  (ir kt.) dėl žemės ribų (1766, 1767 m.); Vilniaus kapitulos byla su Čyžais dėl skolų (1818 m.).
Leidimas A. Gorbačevskio palaikus išgabenti iš Juodiškių į Vilnių (1875 m.).
PELYŠOS – 17 saugojimo vienetų, 1685–1729 m. (vnt. Nr. 1393–1409).
Turto valdymas: Lk ir Ldk Augusto II 1713 m. privilegija J. Pancežynskiui, leidžianti įsteigti Pelyšų miestelį, organizuoti muges bei prekymečius; Mickevičių valdos užstatymas Kušelevskiams (1706 m.); M. Pancežynskos valdos perleidimas S. Pancežynskiui (1726 m.).
Testamentai: P. Pancežynskio (1685 m.), M. Pancežynskio (1701 m.), M. Pancežynskos (1728 m.).
Teismo bylos: P. Pancežynskio – su Lachnickiais dėl skolos ir užstatytos Pelyšų dvaro dalies valdymo (1697 m.); Kušelevskių – su Pancežynskiais dėl priteistų pinigų sumokėjimo, neteisėto valdos pasisavinimo bei tarno sumušimo (1715, 1721 m.) ir su Vilniaus pranciškonais dėl dvaro valdymo teisių pažeidimo (1728 m.); Pancežynskių tarpusavio byla dėl skolos (1721 m.); Vilniaus pranciškonų – su Kušelevskiais dėl valdos priklausomybės ir piniginių reikalų (1728, 1729 m.).
BOLŠOJE SELO (Velikoje selo, Minsko gub.), Buchovščyzna (Molodečno grafystė), Daumantai, kt. – 16 saugojimo vienetų, 1819–1829 m. (vnt. Nr. 564–579).
M. K. Oginskio obligacija Vilniaus pranciškonams (1819 m.).
Teismo bylos: Vilniaus pranciškonų su Oginskiais ir Chrapovickiais dėl skolų (1819–1829 m.).
Susirašinėjimas dėl Oginskių ir Chrapovickių skolų grąžinimo (1819–1827 m.).
PANERIAI – 16 saugojimo vienetų, 1792–1840 m. (vnt. Nr. 1347–1362).
Atsiskaitymai už valdos nuomą: kun. A. Kruševskio (1792 m.), vysk. P. Točylovskio (1801 m.), kun. P. Cybovičiaus (1830 m.) – su Vilniaus kapitula.
Pakvitavimai, gavus pinigus arklių pirkimui (1813 m.), užsodinus daržus daigais (1821 m.), už pabėgusį valstietį (1827 m.), teismo išlaidas (1827 m.), kapeliono paslaugas (1828, 1829 m.).
Mokesčių, palūkanų mokėjimo kvitai, pakvitavimai (1797, 1818–1819 m.).
Dokumentų sąrašai ir pakvitavimai (1816, 1840 m.).
Kunigų raportai Vilniaus kapitulai apie Panerių valdos žemės ribų išvedimą bei pajamas su kvitų sąrašais (1833 m.).
Vilniaus kapitulos byla dėl valstiečių Zajončkovskių priklausomybės (1834 m.).
ZIEMBINAS, Zamošai, Zaozieže  (Minsko vaiv.), Konvališkės (Ašmenos pav.), Kryčynas – 16 saugojimo vienetų, 1699–1804 m. (vnt. Nr. 2689–2704).
Turto valdymas: Rotomskių pakvitavimas Vilniaus kapitulai už perduotas jų valdymui Ziembinos ir Konvališkių valdas (1747 m.).
Vilniaus Kapitulos pakvitavimas Tiškevičiams už gautus pinigus ir teisės į Zaoziežės dvarą atsisakymas (1744 m.).
Dokumentų sąrašai: Zamošų palivarko (1712 m.); Ziembinos, Konvališkių, Zaoziežės, Kryčyno,  valdų, namo Vilniuje (1747, 1756 m.); P. Tiškevičiaus prašymas dėl dokumenų išdavimo (1804 m.).
Sutartys: kun. A. Žebrovskio – su Mirskiais dėl obligacijos apmokėjimo, Ziembinos dvaro palivarkų, Konvališkių palivarko, namo Vilniuje valdymo ir kt. (1729 m.).
Teismo bylos: K. Čapskos Obrynskos, J. M. Zgirskio, G. Fronckevičiaus Radzyminskio – su Ostromeckiais dėl Obrynskos skolos (1699–1701 m.); Vilniaus kapitulos – su Rotomskiais dėl įsipareigojimų (perimant nuosavybę valdymui) nevykdymo (1754, 1755 m.), su Tiškevičiais dėl pinigų grąžinimo (1756 m.); minimų asmenų tarpusavio byla dėl pinigų (1757 m.), kt.
BAREIKIŠKĖS (Jagielovščyzna, Boreikovščyzna, kt.) – 14 saugojimo vienetų, 1521–1810 m. (vnt. Nr. 530–543).
Žemės ribų aprašymai: Bareikiškių ir Juodiškių (b. m. [XVIII a. II pusė]).
Turto valdymo dokumentai: Jundzilų Bareikiškių dvaro pardavimos M. Fiedorovičiui (1521 m.), B. Burdos – A. Jovidai (1618 m.); D. Jogailos žemės sklypų užstatymo Bareikoms (1630 m.), J. Sušyckos Jagielovščyznos palivarko Bareikiškių lauke – Kalševskiams (1700 m.).
Teismo bylos: Vilniaus pranciškonų – su P. Čyžu dėl Bareikiškių užpuolimo (1781 m.), su J. Žulkovskiu, A. Versockiu ir jų globėjais dėl žemės ribų (1809, 1810 m.).
BULAKAVAS (?, Bulhakovskas, Bulakovskas, Trakų vaiv.) – 13 saugojimo vienetų, 1735–1787 m. (vnt. Nr. 596–608).
R. A. Karengaitės Kučborskos testamentas (1735 m.).
Piniginių atsiskaitymų dokumentai: T. Karengienės Giecevičienės su Vilniaus pranciškonu A. Karenga (1769 m.).
M. Turčynovičiaus Sušyckio pakvitavimas Karengoms, atgavus valstiečius (1747 m.).
Teismo bylos: kun. A. Karengos – su Odachovska dėl sumušimo (?) (1735 m.), Vilniaus pranciškonų – su Giecevičiais, Karengomis dėl pinigų pagal A. Karengos testamentą (1736–1741 m.); Karengų tarpusavio, Vilniaus pranciškonų ir kitų asmenų bylos dėl valdos, kitų dokumentų pasisavinimo bei nepagrįstų ieškinių, kt. (1778, 1780–1787 m.).
Kunigų sąrašai, laidojant T. Karengienę Giecevičienę (bei pakvitavimai) (1771 m.), kt.
RUKAINIAI – 13 saugojimo vienetų, 1568–1824 m. (vnt. Nr.1455–1467).
Turto inventoriai, kt.: Vilniaus arkidiakono J. K. Ancutos nuosavybės (1737 m.), žemės ribų aprašymas (1772 m.).
Gyventojų ir mokesčių mokėjimo sąrašai (1568 m.). Lk ir Ldk Jono Kazimiero raštas dėl tilto prie Rukainių naudojimo mokesčio nustatymo (1651 m.); Lk ir Ldk Mykolo Kaributo Višnioveckio privilegija Vilniaus arkidiakonui rinkti Rukainių tilto naudojimo mokesčius (1669 m.).
Teismo bylos: kun. G. Svientickio – su A. Replinskiu dėl nesumokėto iždui mokesčio už valdą ir smuklę, Vilniaus pranciškonų – su kun. J. Polubinskiu ir kitais kaimynais dėl žemės ribų (1772, 1785 m.), Rukainių bažnyčios – su Vilniaus kapitula dėl pinigų (1801, 1822 m.).
Vysk. J.N. Kosakovskio raštas dėl Rukainių bažnyčios, uždarytos remontui, atidarymo (1799 m.)
Kun, I. Kontrymo raportas Vilniaus kapitulai apie vysk. J. Polubinskio palikimo tvarkymą (1801 m.), kt.
GALINĖ, Putiniškės, Halkovas – 12 saugojimo vienetų, 1817–1830 m. (vnt. Nr. 664–675).
M. Pomarnackio mokesčių mokėjimo, įsiskolinimo ir piniginių atsiskaitymų dokumentai (1817, 1820, 1827, 1829 m.) bei jo byla su Vilniaus kapitula dėl pinigų (1820–1830 m.). Gyventojų nuomos mokesčio mokėjimo Vilniaus kapitulai dokumentai (1822–1830 m.).
KALTANĖNAI, Ceikiniai – 12 saugojimo vienetų, 1749–1791 m. (vnt. Nr. 1038–1049).
Kaltanėnų pranciškonų byla su Šmigielskiais dėl kun. P. Vyžanovskio nužudymo (1749–1753 m.), kt.
TRAKAI, Senieji Trakai, Trakų ežerai – 12 saugojimo vienetų, 1590–1841 m. (vnt. Nr. 1581–1592).
Trakų ekonomijos 1640 m. inventoriaus fragmentas.
Vysk. J. Sapiegos skyrimas valdyti Trakų bažnyčią (1740 m.).
Trakų ežerų ribų aprašymas (1836 m.) ir nuomos (Vilniaus pranciškonai – M. Adamovičiui, J. Rodzevičiui, kitiems asmenims) dokumentai (1768, 1796–1801, 1841 m.).
Pakvitavimas atgavus Trakų bažnyčios brangenybes ir kt. (1737 m.). Įsiskolinimo dokumentai (1742, 1796 m.).
Nuo trijų iki dešimt  dokumentų yra poskyriuose:
Alanta (Ostupai, kt.; Chalaimų 1765 ir 1775 m. testamentai, Vilniaus ir Kaltanėnų pranciškonų 1776–1790 m. byla su Kušelevskiais ir kt. dėl Chalaimų palikimo).
Ardiškis (Malušyckių, Viosnovskių 1744–1745 m. byla su Vilčinskiais dėl turto).
Armoniškės (nuomos ir kt. mokesčių 1790–1795 m. dok.).
Aunuvėnai (Dubėnai, Merešlėnai, kt.; J. Rudaminos 1599 m. ir K. Lvovičiaus 1637 m. testamentai, Vilniaus pranciškonų bylos dėl minimų asmenų palikimo).
Bekupė (Giedraičiai; Savanievskių 1776–1779 m. byla su Vilniaus pranciškonais dėl pinigų).
Bistryčia (Miechovičių 1711 m. įsiskolinimas, Petigorsko pulko išlaikymo ir 1714 m. bylos su seniūnu dėl pinigų dokumentai).
Braševičiai (piniginių atsiskaitymų, nuomos dok.; laiškai Vilniaus kapitulai dėl bylos, žemės ribų, miško kirtimo ir kt.; 1641–1838 m.).
Butrimonys (Vilniaus kapitulos 1802–1815 m. bylos dėl skolų).
Bžezanai (Borovščyzna; Bžezanų palivarko užstatymo ir perdavimo Mizgieriams 1745–1750 m. dok., inventorius).
Daumantiškiai (Mejerių įsiskolinimo ir bylos su Vilniaus pranciškonais dok., 1784–1833 m.).
Dysna (Alšėnai; pakvitavimas už pinigus Vilniaus ir Dysnos pranciškonams, vargonininko patikimumo patikrinimo dok.; 1815–1819 m.).
Druja (Dombrovnica; mažamečių Sapiegų globos, finansinių atsiskaitymų su Vilniaus kapitula dok., kt.; 1748–1830 m.).
Gelvonai (Gelvonų pranciškonų dokumentų sąrašas, jų laiškai Vilniaus pranciškonams; 1769–1810 m.).
Horodzilovas (kt.; Puzinų dvaro inventorius, dvaro perdavimas Vilniaus kapitulos valdymui, susitarimas dėl nuomos sąlygų, atsiskaitymai; 1832–1842 m.).
Jasevas (Korsakų fundacijos, pajamų ir išlaidų, piniginių atsiskaitymų su Vilniaus kapitula, valstiečių priklausomybės dokumentai; 1797–1837 m).
Juodkaičiai (Lenkeliai; Korfų byla su Goniprovskiais bei Sadluckių – su Korfais dėl valdos priklausomybės; dvaro valdymo dokumentai; 1785–1798 m.).
Juodlaukis (Lištvanskio dvaro perdavimo Vilniaus dominikonams,  pardavimo Reskovskiams  bei teismo bylų kun. Beinarto su Lula, Vilniaus dominikonų su pranciškonais dėl dvaro priklausomybės ir žemės ribų dokumentai; 1599-1772 m.).
Kairėnai (Lopacinskių obligacija ir byla su Vilniaus kapitula dėl skolų; 1800–1821 m.).
Kamienščyzna (dvaro nuomos ir pardavimo vysk. J. Masalskiui dok., Vilniaus kapitulos bylos su Mažorais dokumentų sąrašas; 1759–1774 m.).
Kamionka (Dzienbrava; valdos perdavimas A. Tyzenhauzo įpėdiniams, jų byla su kreditoriais; 1785–1788 m.).
Kolpienica (Mažoji Kolpienica; Vilniaus kapitulos valdos nuoma Minsko vysk. Dederkai, Dobužinskio byla su Niemčykovska dėl rekrūto pristatymo, Bžeskio obligacija Žyškovskiui, kt.; 1821–1839 m.).
Kožysc ((?), Jachimovščyzna; teismo bylos: Zachovskių – su Ordomis; Vilniaus kapitulos – su Chominskiais dėl skolos; 1680–1807 m.).
Krynka (piniginių atsiskaitymų dokumentai, valdytojo raštas carui dėl neteisėtos ir slaptos santuokos suteikimo; b. m. [XVIII a. pab.]–1840 m.).
Kviečia (Vilniaus pranciškonai išnuomoja valdą L. Sapiegai, pranciškonų byla su Višnievskiais ir Vilniaus vizitietėmis dėl valdos priklausomybės, 1591–1730 m.).
Lapienica (kt., J. Oginskio fundacija ir testamentas bei G. A. Oginskio testamentas; Oginskių ir Tiškevičių byla su Lapienicos pranciškonais; bylų sąrašas; valdos užstatymo dokumentai; 1679–1767 m.).
Liepynai (kt.; teismo bylos: Kamienskių – su Rudaminos klebonu dėl žemės sklypo priklausomybės; Polubinskio, Oskierkos, Vilniaus pranciškonų – su kun. Stčeckiu dėl žemės ribų; 1621–1787 m.).
Lipovičiai (Vilniaus pranciškonų byla su Chlevinskiais dėl pinigų; 1724–1731 m.).
Loskas (Laskas (?), vysk. A. Vainos testamentas, mokesčių mokėjimo kvitai, kitų piniginių atsiskaitymų dokumentai, pajamų ir išlaidų žiniaraštis; 1649–1841 m.).
Maišiagala (Pamusė, kt.; Kožuchovskių užrašymas bažnyčiai, Volovičių piniginiai astsiskaitymai su Vilniaus kapitula; 1572–1833 m.).
Malušycos (Malušyckių žemės sklypų užstatymo, atsisakymo nuosavybės teisių dokumentai, Viosnovskių obligacija; 1657–1722 m.).
Mikailiškės (Bistryčia; byla (?) dėl M. Bžostovskio ir Pozniako įsiskolinimo Vilniaus kapitulai, 1714–1815 m.).
Mikniškės (kt.; pakvitavimai už sumokėtus Vilniaus kapitulai mokesčius, gautus pinigus, Vilniaus kapitulos teismo bylos su Klečkovskiu dėl valstiečių užpuolimo, su Vasilevskiu, valstiečių skundas dėl valdytojo savivalės; 1568–1840 m.).
Mileikovo (kt.; Pežarskio nuomos mokesčių mokėjimo kvitai bei kiti atsiskaitymai, nuomos sutartis, pajamų apyskaitos, valdos inventorius, žemės ribų aprašymas, kt.; 1790–1796 m.).
Minkeliai (Vilniaus pranciškonų mokesčių mokėjimo, žemės sklypų, ežero Lucyn nuomos dokumentai, inventorius; 1800–1842 m.).
Minskas (Sebestianovičių piniginių atsiskaitymų su žentu dok., Tyzenhauzienės obligacija Vankovičienei, Piaseckovičių ir Šablovskių sutartis dėl namo naudojimo, Danovičiaus pastatų ir perduoto Verigai namo inventoriai, Godačevskos raštas Minsko našlaičių teismui dėl namo remonto išlaidų; 1687–1852 m.).
Molėtai (kt.; valdos inventorius, mokesčių sąrašas, pretenzijos nuomininkui Kolyškai, jo įsiskolinimo apskaita, kt.; 1795–1796 m.).
Musninkai (Lukiškės, Mackiškės, kt.; Modzelevskos valdos pardavimas kun. B. Zuchorskiui, Podbereskių obligacija ir byla su Vilniaus pranciškonais dėl skolos; 1684–1771 m.).
Nemėžis (kt.; žemės sklypo nuoma, Radvilos ginčas su Vilniaus pranciškonais, Vilniaus kapitulos byla su Chominskiais dėl skolos; 1560–1816 m.).
Niejelovičiai (Osovskio byla su vysk. B. Žuchorskiu dėl skolos; 1686–1690 m.).
Obelynas (Chominskių byla su Vilniaus kapitula dėl išmokų; 1823–1835 m.).
Paliepė (kun. Koscialkovskio palikuonių atsiskaitymai ir byla su Vilniaus kapitula dėl pinigų; 1809–1816 m.).
Pastovai (Vilniaus pranciškonų bylos su Tyzenhauzais dėl skolos, kt.; 1749–1806 m.).
Poolša (Sokovičių pakvitavimas už nupirktos iš Roginskių valdos dokumentus, valdos inventorius, Vilniaus pranciškonų ir P. Lastovskio valdymo dokumentai bei pranciškonų byla su Požeckiu dėl neteisėto valdos įsigijimo; 1718–1764 m.).
Raudondvaris (dokumentai dėl žemės ūkio tvarkymo, arklių išskyrimo, valdytojo piktnaudžiavimo, baudžiavos, kt. ; 1796–1797 m.).
Rubno (Lavoriškės, kt.; valdos inventorius, mokesčių sąrašas, P. Rudaminos byla (?) su kun. Žabinskiu dėl užpuolimų, kt.; 1566–1760 m.).
Rudamina (kt.; mokesčių, dokumentų sąrašai; Giblio, Antipos bylos su kaimynais dėl laukų nupjovimo, kt.; įsiskolinimo dokumentai; 1568–1776 m.).
Savičiūnai (Sieleckio palivarko užstatymo žmonai dok.; Sieleckio obligacija, perduota J. N. Pancežynskiui; 1690–1691 m.).
Skaidiškės (kt.; žemės ribų aprašymai, Lostaiskių susitarimai, Michnovičių valdos inventorius, Oskierkos byla su kaimynais dėl žemės ribų; 1596–1772 m.).
Skuodas (kt.; Vilniaus kapitulos byla su Sapiegomis dėl skolų, kt.; 1799–1833 m.).
Slonimas (kt.; bernardinių susirašinėjimas su vysk. A. Žebrovskiu dėl pinigų, pakvitavimas už pinigus, kt.; 1719–1724 m.).
Sužionys (Jaučiavariai, kt.; Tyzenhauzo ir Vilniaus pranciškonų susitarimas dėl žemės ribų, pranciškonų byla su Kaminskiu dėl neteisėtai užsėto lauko, arklių įvertinimas, Sosnovskių turto sąrašas; 1743–1808 m.).
Svironys (kt.; pajamų ir išlaidų sąrašai, Radvilos universalas dėl mokesčių mokėjimo kun. Bujalskiui, S. bažnyčios inventorius, kt.; 1640–1813 m.).
Ščešynas ((?), Oršyca (?), kt.; Vilniaus kapitulos kreipimasis dėl Rusijos okupuotų valdų pardavimo, byla su Š. gubernatoriumi Zavistovskiu, Kruševskio įsipareigojimas atsiskaityti už nuomą; 1776–1794 m.).
Šešuolėliai (Končų mokesčių mokėjimo, įmokų už mokslus, kitų piniginių atsiskaitymų dokumentai; raštai Vilniaus kapitulai dėl kelių remonto; pakvitavimai už nuomos mokestį, šieną arkliams (Vilniaus karo mokyklos), įmoką spaustuvei, kt.; 1809–1868 m.).
Šėta (Siesikai; įsiskolinimo kun. Chščonovičiui ir kitiems asmenims dokumentai; 1739–1836 m.).
Tauragnai (Nemenčinė; raportas Vilniaus kapitulai apie valstiečių padėtį ir piniginius atsiskaitymus su valdos nuomininku Kamienskiu, jo veiklos patikrinimo instrukcija, javų sąrašas; 1795–1796 m.).
Udelas (Korsako obligacija Vilniaus pranciškonams, Vilniaus kahalo įmokos Udelo pranciškonams paliudijimas; 1703–1808 m.).
Ukmergė (Paprockio fundacija Ukmergės bažnyčiai arba Vilniaus pranciškonams, gyventojų obligacijos Vilniaus ir Kaltanėnų pranciškonams; 1640–1747 m.).
Usiačis ((?), obligacija Rodzevičiui; Usiačio? vienuolyno įsipareigojimas laikyti mišias; laiškai dėl pernešto turto į dominikonų bažnytėlę, mišių laikymo, laidojimo; 1630–1805 m.).
Utena (kunigų protekcijos U. klebono pareigoms; 1829 m.).
Vainionys (laiškas ir pakvitavimas už pinigus Vainionių koplyčios statybai, kt.; 1814–1839 m.).
Valkininkai (kt.; teismo bylos: Vilniaus žydų kahalo – su Valkininkų pranciškonais dėl apiplėšimo, Tyzenhauzo su Valkininkų, Udelo, Alšėnų, Norviliškių pranciškonais dėl skolų, kt.; 1706–1819 m.).
Voinialgovo (kt.; įpareigojimas Voinialgovo. nuomininkams pristatyti raportus Vilniaus kapitulai, pakvitavimas už dokumentus ir laiškai dėl dokumentų atsiuntimo; 1816–1829 m.).
Zadevas (pakvitavimai už dokumentus Vilniaus pranciškonams už arklį, kunigo raportas; 1784–1832 m.).
Žirmūnai (Radvilų obligacija Vilniaus kapitulai bei jos susirašinėjimas dėl Radvilų skolų ir kt.; 1761–1829 m.).
Mažiausiai dokumentų (iki dviejų) turi poskyriai:
Adeliškės (bažnyčios restauravimo parama), Anykščiai (altoriaus pastatymo reikalai), Astravas (pakvitavimas už pinigus), Babičiai (dokumentų sąrašas), Bakštai (kompensacijos už pabėgusį valstietį pakvitavimas), Barevičiai (valstiečių sąrašas), Barklainiai (įsiskolinimo dok.), Bartoniai (dvaro priklausomybės schema), Bielionys (Jačionys; dokumentų pristatymas), Bienica (Horodzilovas; Vilniaus kapitulos byla su Puzinais ir kt.), Biržai (N. klebonijos inventorius), Bojančiai (kt.; valstiečių mokesčių sąrašas), Božynas (M. Chlusovičiaus susitarimų dėl dvaro valdymo ir  atsiskaitymų su Vilniaus kapitula dok.), Brestas (žemės ūkio ir mokesčių mokėjimo revizijos aktas), Brylevas (kt.; Vilniaus kapitulos atsiskaitymai su kun. Ancutos paveldėtojais), Buchta (Motlavka; Lk ir Ldk Stepono Batoro sprendimas, leidžiantis Tyminskiams valdyti dvarą), Buivydai (kt.; J. Žebrovskio valdų užrašymas Vilniaus pranciškonams), Chalaimovščyzna (Sviežerskas; nuostolių apskaičiavimai), Chodorovka (kt.; dokumentų sąrašas), Chožova (dvaro užstatymo dok.), Ciešylovas (kt.; kompensacija už valstietį), Cimkovičiai (Siemežas; pakvitavimas M. Radvilai už pinigus Vilniaus katedros altoriui), Ciundziai (kt.; Horainų ir kaimynų byla dėl žemės ribų), Čeliuškai (kt.; seniūno byla su J. Klimentu), Čiobiškis (Vilniaus kapitulos valdos perleidimas Chaleckiams), Dambrava (mokesčių mokėjimas), Dombrovna (kt.; pakvitavimas už gautus gyventojų sąrašus, malkų kiekio apskaita), Dolha (M.Šecho ir Šlombienės byla dėl arklio priklausomybės), Dolmatovščyzna (Ziembinas, Vilniaus Kapitulos pakvitavimas Zenovičiams už pinigus), Drohičynas (Drohičyno pranciškonų byla su Viaževičiais dėl skolų), Dubičiai (Vosyliškės, Voverka, kt.; smuklių dokumentų sąrašas), Dubingiai (D. Radvilos byla su Zajončkovskiais), Dubnai (šaukimas į teismą Žukams), Dubrovlany (Vilniaus kapitulos pakvitavimas Abramovičiui), Dudzičiai (Horbovičiai, Krotovas; Juzefovičių, Volbekų bylos su Kotovskiais nutraukimas), Dumytrai (Dombrovskių obligacija Vilniaus pranciškonams), Dusetos (kt.; Mieleškų testamentai), Duškevičiai (Aksakovščyzna; Sanguška suteikia laisvę valstiečiui), Dzevelnė (Kuropakas; pranešimas Vilniaus pranciškonams dėl valstiečių priklausomybės), Dzieniškės (kt.; T. Kosakovskio pakvitavimas Šablovskiui už pinigus), Eišiškės (Kernavė; Bialozoro įsiskolinimas Koleckiui), Elniakampis (gyventojų ir mokesčių sąrašas), Falkovičiai (Borkai, kt.; Hurkų turto valdymo dokumentai, atgavus valdą, prarastą karo su Maskva metu), Gaideliai (gyventojų darbo užmokesčių, mokesčių mokėjimo knygelės, kt.), Gaiteniškiai (pažymėjimas apie dvaro ekonominę padėtį), Gardinas (obligacija Aleksandrovičiams, Gardino pranciškonų mokesčių mokėjimas), Gegužinė (Vilniaus augustinų ir pranciškonų byla su Rohačevskiu dėl obligacijos), Gravenburgas ((?), Šulnikai; Vilniaus kapitulos pakvitavimas Pliateriui už palūkanas), Gulbinai (kt; Vilniaus pranciškonų susirašinėjimas dėl pinigų), Gulkovas (Stravinskių byla), Hlebovščyzna (žemės ribų aprašymas), Hlebovičiai (K. D. Oginskio pakvitavimas Vilniaus kapitulai), Horvolis (kt.; Vilniaus jėzuitų  pakvitavimai Vilniaus kapitulai), Hrabienis (ūkio nuoma Šablovskiams), Jackovščyzna (LDK Vyr. Tribunolo pranešimas Putkameriams (kt.) dėl atlikto valdos padalijimo), Janoviecas (kt.; pakvitavimas Vilniaus kapitulai už pinigus bažnyčiai pagal V. Žabinskio testamentą), Janovščyzna (Korsako obligacija Vilniaus pranciškonams), Jasiūnai ((?), pakvitavimas Vilniaus kapitulai už dokumentus), Jažovas (Šaniavskio obligacija Nieviarovičiui, perleista Vilniaus pranciškonams), Jieznas (parapijos įkūrimo, fundacijos dokumentai), Jonava (Marijonų vienuolyno bibliotekos knygų, perleistų Vilniaus kapitulai, sąrašas; 1800 m.), Jundiškės (B. Ž. Marcinkevičienės obligacija Vilniaus pranciškonams), Juodupis (Kiškos dovanojimo aktas  Vilniaus pranciškonams, sudegusio namo apžiūra), Kalančiai (Gulbinai; Požeckių (kt.) byla su Vilniaus pranciškonais), Karužiškės (pakvitavimas už pinigus knygos spausdinimui), Kasperovščyzna (Becu byla su Strypalskiu dėl pinigų), Kaunas (Kauno katedros (?) dokumentų sąrašas), Kazokiškės (kvietimas bažnyčios valdytojui dalyvauti mišiose), Kaženiškiai ((?), kt.; raštas Vilniaus kapitulai dėl žemės ribų, leidimas atsiimti Verbušo palikimą), Kobylnikai (Ževuskos byla su A. Puzinu dėl pinigų), Kobrynas (Lk ir Ldk Stepono Batoro privilegija M. Kirdejevičiui valdyti Šv. Spaso vienuolyną su visu turtu), Koidanava (Kaidanava) (vaito Rodkevičiaus obligacija Pavlovičiui), Kolendzievčyzna (Laiba perleidžia valdos dalį Vilčevskiams), Kopacevičiai (valdos nuoma Baltučiui), Korsakai (Giluičiai; Žarnovskis perleidžia Vilniaus pranciškonams valstietį), Kosina (žemės sklypų aprašymas), Kovaltiškės (valstiečių mokesčių žiniaraštis), Krasnyj (A. Mušvico mokesčių mokėjimo kvitai), Krupnica (kt.; Rypinskis užrašo sumą mišioms), Kubličiai (pasižadėjimas dekoruoti Šv. Juozapo altorių), Kuliai (Zubovo valdos užstatymas Vilniaus kapitulai), Kurmėnai (Kaniutiškės; palivarkų perdavimas Vilniaus pranciškonų valdymui), Kšivda (Krivda (?); V. Borko byla su kun. B. Zuchorskiu dėl valstiečių priklausomybės), Labanoras (gyventojų ir jų mokesčių sąrašas),  Lazdijai (Urdomina, kt.; pakvitavimas Vilniaus pranciškonams už Kučborskos arnotus), Leitiškės (kt.; Vladyčkos valdos išnuomavimas Bernatovičiui), Leipunai (įgaliojimas Elsneriui tvarkyti finansinius reikalus su Vilniaus kapitula), Lentupis (pakvitavimas už dokumentus), Liepa (laiškas dėl gėrimų pristatymo), Linkiškės ((?), V. Polubinskio laiškas), Lipniškė (laiškas Vilniaus pranciškonams dėl dokumentų), Lydos pav. (dvasinių valdų dūmų apyskaita), Lyduokiai (gen. J. Morykonio pasižadėjimas atstovauti Vilniaus pranciškonus Koscialkovskos Magnuševskos palikimo dalybų reikaluose), Lebedžiai ((?), Radziševskių palikuonių bylos su kreditoriais dokumentų sąrašas), Lelekancai ((?), Savickio byla su Vilniaus pranciškonais dėl obligacijos), Losovičiai (Horainų pakvitavimas Vilniaus kapitulai už gautą palikimą), Mantvydai ((?), kun. M. Zienkovičiaus byla su mokesčių rinkėjais dėl neteisėtai surinktų mokesčių), Marcinkonys (kt.; leidimas dėl skolos grąžinimo tvarkos), Mickūnai (sumokėtų mokesčių pakvitavimai), Mikolajevas (Nikolajevas (?), prašymas aukoti bažnyčios statybai), Myliai (mokesčių mokėjimo dok., valdos inventorius), Mostviliškiai ((?), Možeikovce; Moisevičiaus bylos su kreditoriais turinys), Možeikovščyzna (Radvilų įsiskolinimo kun. Ancutai dok.), Musė (Mūšia (?); kun. Polubinskio dvaro valdymo dok.), Narkuškiai (Fronckevičių obligacija Komarui), Naugardukas (kt.; dokumentų gavimo pakvitavimas, pasižadėjimas Naugarduko dominikonėms sumokėti Rovienskos kraitį), Nemenčinė (Raudondvaris; arkivyskupo raštas dėl parapijos labdaros, valdos pajamų; kiemų sąrašas), Nesvyžius (Grotuzo byla su Radvila ir kt.), Nevėžninkai (raportas Vilniaus kapitulai dėl palūkanų iš Nevėžninkų Vilniaus katedros Karpio funduotam altoriui), Nevieriškės (kt.; Ivaškovičių valdos perdavimas Glinskiui), Niestaniškiai (mokesčių mokėjimo dok.), Norbutiškiai (Pašėtė Pašumeris, kt.; Novomieiskių valdos užstatymo Šėtos kleb. Chščonovičiui dok.), Norviliškės (pakvitavimas už pinigus Norviliškių pranciškonams), Novosiolkai ((?); Skorobohato ir Šablovskio byla su Chelchovskiu dėl turto pasisavinimo), Obolce ((?); mokesčių mokėjimo dok.), Pagiriai (Vilniaus kapitulos byla su Bialozoru dėl skolos), Pakalnė (Kulešos pasižadėjimas Vilniaus pranciškonams sumokėti už patarnavimus dvare), Palankys (Radvilos palikuonių byla su Vilniaus ir Gelvonų pranciškonais dėl skolų), Pamedininkai (Čyduta užstato valdą Sidorovičiui), Papiškės (gyventojų sąrašų ir mokesčių perdavimas Vilniaus kapitulai), Parėčė (Nebuilė (?); A. Moro užrašų sąsiuvinis), Parfienovskas (Sulatyckių byla dėl ažuolų pasisavinimo), Pažaislis (kamaldulių laiškai), Peršėja ((?); Lk ir Ldk Aleksandras Jogailaitis suteikia Vilniaus vyskupijai teises į valdą), Peteša (obligacijos Karasiams), Piejolė ((?), Pujolė (?), J. Pukienio pakvitavimas, gavus Bulharino skolos dokumentus), Plaštaka (vysk. Vainos pranešimas Vilniaus  pranciškonams apie Paprockio fundaciją), Plungė (Kretinga, kt; Masalskio skolų lentelės pardavimo Zubovui dok.), Podkamienis ((?); Višnioveckių sutarties su P. dominikonais ratifikavimas), Podkraine ((?), Chvoščovate (?); Bučkurovskių piniginiai atsiskaitymai su Koziurovskiais), Polockas (raštas dėl parapijos išsaugojimo), Popinai ((?), Povietis (?); nurodymai dėl malkų išdavimo kunigui), Pozniakai ((?), Mušvico mokesčių mokėjimo dok.), Pradkai (Hornovskio byla su Vilniaus kapitula), Protopovičiai (Inturkė; laiškas dėl klebono smurtinių veiksmų), Puhačkovas (Dolhimas (?); Lukomskių byla su Moravskiais dėl vagysčių D. kaime), Punžonys (mokesčių mokėjimo dok., kt.), Putiniškės (Pomarnackio kaimo inventorius), Raseiniai (žydų byla su Dirvoniška), Raševas (Repelka; pakvitavimas už dok.), Raudonė (Krišpinų Kiršenšteinų byla su vysk B. Zuchorskiu dėl pinigų), Rečica (bylos (?) tvarkymo pakvitavimas), Riešė (Armoniškės; mokesčių sąrašas, pasižadėjimas suremontuoti pastatus), Rybčany (pasižadėjimas sumokėti mokesčius), Rogotėnai (gautų palūkanų R. bažnyčiai pakvitavimas), Rojus (Šaniavskio obligacija kun. S. Rodkevičiui), Rokiškis (kt.; Tyzenhauzaitės Krošynskos Kierlienės testamentas), Rušė (mišių laikymo pasižadėjimas), Sabališkiai (leidimas nupjauti lauką), Salakas (mokesčių mokėjimo dok.), Salininkai (kt.; Radvilų, Vilniaus dominikonų (kt.) byla su V. Goreckiu dėl žemės ribų), Sariai (dokumentų gavimo pakvitavimas), Sciudzieniškiai ((?), Koleckio palivarko užrašymas Vilniaus kapitulai), Seinai (kt., S. dominikonų pakvitavimas už pinigus ir arnotus pagal Kučborskos testamentą), Serapiniškis (Kupiškis; kun. Mirskio palikimo reikalai), Siehnievičiai ((?), klebono byla, kelionės išlaidų sąrašas), Simnas (Lištvanskio obligacija kun. Paškevičiui), Syčynienta ((?), gautų dokumentų pakvitavimas), Slovenskas (Vilniaus kapitulos byla su Kšečkovskiais, Šaniavskiais, Zuchorskiais dėl B. Zuchorskio palikimo), Sluckas (Viniščė (?); gautų dok. pakvitavimas), Smilovičiai (dokumentų sąrašas), Sobolecas (Komaro palūkanų nemokėjimo dok.), Sožyca (Vitebskas, kt.; smuklių nuoma), Sporos (Aviliai, kt.; dokumentų sąrašas), Staškuniškės (kt.; Urbanavičiaus staliaus darbo paliudijimas, T. Oginskio laiškas Vilniaus pranciškonui dėl dok.), Stošanai ((?), Koračynas (?), kt.; Višnioveckio byla su Pinsko jėzuitais dėl užpuolimo), Subačiai (klebono K. Chlevickio palikimo sąrašas), Sudervė (Saulevičienės pretenzijų dėl pastato patenkinimo pakvitavimas), Surdegis (Bražiškės, kt.; išmokos iš Rajeckos fundacijos pakvitavimas), Surviliškis (Sakovičiaus byla su Daugėla Zaviša dėl sumušimo), Sviržna (gyventojų skaičiaus paliudijimas), Svylė ((?); išlaidų Vilniaus kapitulos byloje su Šostakais apskaita ir pakvitavimas), Svorotne (Sochačevas; pasižadėjimai Ovsianui patvirtinti užstato teisę), Šalčininkai (Klongevičiaus  raštas dėl dokumentų publikavimo ir Š. parapijos įkūrimo), Šalčininkėliai (Požeckio obligacija Kožuchovskiui), Šeduva (pakvitavimas Kelpinskiui už bažnyčios indą), Šelca (Orša, kt.; Šemeta raštas, skiriantis Oršos pranciškonams pinigus mišioms), Šešuoliai (pretenzijų Laskovičiui sąrašas), Šilėnai (raštai dėl palūkanų Š. altarijai, žemės ribų apsaugos ir dokumentų išdavimo), Šiliūnai ((?); gautų dokumentų pakvitavimas), Šydlovičiai (kt.; brigitiečių pakvitavimas Viteziui, atleidžiant iš darbo), Šulnikai ((?), Šulinikai (?); mokesčių sąrašas), Špingliai (mokesčių mokėjimo kvitai, nuomos sutartis), Tarasovas (kt.; Kostrovickių valdos užstatymo teisės Putiatoms ir Šablovskiui), Taujėnai (Tovianskių obligacija Chščonovičiui, kt.), Terespolis (Bihomlis; Vilniaus kapitulos byla su valdos savininkais dėl miško iškirtimo), Toliotiškis ((?), mokesčių, dokumentų sąrašai, kt.), Trabai (Trobos) ((?), Makucevičiaus išlaidų sąrašas ir priesaika dėl neteisėto įkalinimo Karaliaučiuje ir kt.), Trakų Vokė (Kulzimanovičiai; Kozakevičiaus byla su Aleksandrovičiumi dėl žemės sklypo priklausomybės), Trusevičiai (mokesčių mokėjimo dok., kun. Verbušo prašymas dėl kompensacijos), Turgeliai (pakvitavimas už pinigus bažnyčios statybai pagal P. Bžostovskio testamentą, leidimas išvykti už parapijos ribų), Udrija (Meteliai; Potockių byla su klebonu Grigevičiumi dėl obligacijos), Uklanai (kt.; klebono byla su Jančynskiu dėl žemės sklypo pasisavinimo, susitarimas dėl Gidrulių bityno priklausomybės), Ukropiškiai (Važynskių obligacija Vilniaus pranciškonams), Upytė (valdos užstatymo vysk. Zgierskiui ir Horainui dok., kt.), Užvėnai ((?), dokumentų sąrašas), Vaitkuškis (Kosakovskio laiškas), Vandžiogala (Piuro obligacija klebonui), Varniai (V. katedros fondų kaupėjo pakvitavimas), Varšuva (Lk ir Ldk Jono Kazimiero 1649 m. privilegija, kuria LDK raštininkų apsigyvendinimui Varšuvoje skiriamas namas; Sapiegos sutarties su M. de Fontenae dėl namo nuomos 1731 m. patvirtinimas), Vepriai (mokesčių sąrašas), Verciliškės (V. cerkvės dvasininko pareigų suteikimas J. Vronskiui), Verkiai (nurodymai pristatyti malkas Vilniaus katedrai), Vidiničiai (S. Šyškaitės Nieviarovičienės testamentas, J. Šyškos pasižadėjimas Oršos pranciškonams mokėti už mišias), Viešchovka (Vladyčkų byla su Danilevičiais dėl V. priklausomybės), Vinkšnabrastis (leidimas Vilniaus pranciškonams dėl žmonių ir turto palikimo, dokumentų sąrašas), Viteziai ((?), kt.; valdos perdavimas Orechovičiams), Vygriai (kt.; V. kamaldulių byla su J. Butleriu dėl ežerų prijungimo), Volčynas (kt.; Bielsko seniūno Gosievskio žemės sklypų skyrimas  bažnyčios statybai ir išlaikymui), Volka ((?), kun. B. Zuchorskio byla su Grobickiais dėl pinigų), Zahoročis (Zakševskio byla su B. Zuchorskiu), Žasliai (mokesčių mokėjimas), Žeimiai (kt.; prašymas nepriskirti pastatus prie Ž. dvaro), Žižma (A. Daugirdo testamentas).
III skyrius – Kiti dokumentai – 147 saugojimo vienetai, 1534–1864 m. (vnt. Nr. 1534–1893).
Korespondencija suskirstyta  pagal abėcėlę, kiti III skyriaus poskyriai – pagal chronologiją.
Poskyriai:
1. Asmeniniai dokumentai – 20 saugojimo vienetų, 1617–1864 m., (vnt. Nr. 2734–2753).
Lk ir Ldk Zigmanto Vazos raštas, skiriantis J. Kuncevičių Polocko, Vitebsko, Mstislavlio arkivyskupo G. Brolnickio padėjėju (1617 m.); Lk ir Ldk Jono Sobieskio raštas dėl Kotovičių laisvo keliavimo (1676 m.); P. Šablovskio skyrimas LDK kariuomenės kavalerijos dalinio vėliavininku (1747 m.), generolo adjutanto majoro rango J. Šablovskiui suteikimas (1783 m.); Šablovskių bajoriškos kilmės nustatymo ir patvirtinimo dokumentai, leidimas keliauti, krikšto metrikai, mokslo rezultatų pažymėjimas ir kt. (1801, 1804, 1808, 1819, 1820, 1833, 1835, 1838 m.); K. Kosovskio krikšto metrikai (1802 m.), J. Voisiato gimimo metrikai ir bajoriškos kilmės patvirtinimas (1838, 1858 m.), K. Gavorkovskos mirties liudijimas (1840 m.), Oziemblovskių darbo įvertinimas (1864 m.) ir kt.
2. Istoriniai, teisiniai, turto valdymo dokumentai, kt. – 35 saugojimo vienetai, 1582–1858 m. (vnt. Nr. 2754–2788).
LDK dvasininkų protestas prieš naujas III Statuto nuostatas (1582, 1646 m.); LDK piliečių protestas prieš 1607 m. Varšuvos seimo konstitucijos punktus, bajorijos ir dvasininkijos valdų klausymų svarstymas (1607, 1646 m.); 1576–1654 m. LDK metrikų knygų sąrašas (1655 m.); LDK kariuomenės nutarimas dėl kariuomenės žygių, kareivių verbavimo, dislokacijos, finansinių ir kitų reikalų (1698 m.); LDK didžiojo etmono L. K. Pociejaus raštas, apsaugantis dvasininkų valdas nuo kariuomenės daromų nuostolių žygių metu ir t. t. (1709, 1713 m.); Lk ir Ldk Augusto II raštas, apsaugantis Mogilnickių ir Usturbovskių turtą byloje su M. Šablovskiu (1711 m.); teisės į palikimą perleidimas K. Saulevičiui (1665 m.), mokesčių rinkėjų byla (1713 m.); Šablovskių byla dėl užpuolimo (1777–1779 m.); N. įstaigos siunčiamu raštų registracijos knyga (1814–1815 m.), mokesčių mokėjimo ir rekrūtų pristatymo prievolių atlikimo dokumentai (1821, 1828 m.); pastabos apie valstiečių paleidimą iš baudžiavos ([po 1858 m.]) ir kt.
3. Finansiniai dokumentai – 63 saugojimo vienetai, 1534–1862 m. (vnt. Nr. 2789–2851).
Obligacijos, išlaidų sąrašai, įsiskolinimo ir kiti finansinių atsiskaitymų dokumentai (153[4], 1646–1654, 1668, 1676, 1689, 1699, 1700–1715, 1722–1725, 1730, 1735, 1741–1743, 1751, 1757, 1770–1796 m.); kariuomenės piniginiai atsiskaitymai (1661–1662, 1699, 1717, 1794 m.); valdų mokesčių sąrašai, kvitai (1670–1686, 1809, 1811, 1824–1830 m.) ir kt.
4. Korespondencija – 9 saugojimo vienetai, 1797–1837 m. (vnt. Nr. 2852–2860).
Kelių asmenų laiškai dėl piniginių, asmeninių, medienos plukdymo, N tilto remonto, kitų reikalų.
5. Varia – 20 saugojimo vienetų, 1728–1873 m. (vnt. Nr. 2861–2880).
Įvairių mokslo sričių, kunigų kalbos, pamokslų užrašai; parapinių mišių, knygų, Minsko ir Mogiliovo gubernijų bei pasaulio vietovių sąrašai; bažnytinio kalendoriaus apskaičiavimo paaiškinimas; vaistų receptas; pašto pakvitavimai ir kt.

Vilniaus kapitulos fondas buvo tvarkomas (su pertraukomis) nuo 1999 iki 2013 m. Fondą sutvarkė Teresa Mackevič. Keleta dokumentų aprašė Vaidotas Rimša, Dalia Tarailienė, Gabija Daukšaitė ir Viktorija Bargailienė.