Telefonas Klaustukas Sitemap

F 192 Merkinės Kryžiaus išaukštinimo cerkvė

F 192, 58 saug. vnt., 1833-1946. Rankraštiniai dokumentų originalai, nuorašai, kopijos, spaudiniai, mašinraščiai, multiplikuoti rankraščiai ir mašinraščiai, brėžiniai. Rusų ir lietuvių k.
Fondo sudarytojas – Merkinės Kryžiaus Išaukštinimo cerkvė. Istoriniuose šaltiniuose cerkvė minima nuo 1530 m. Dabartinė mūrinė pastatyta 1888 m. miestelio centrinėje aikštėje, ant buvusios rotušės pamatų. Ši cerkvė buvo viena turtingiausių Lietuvoje: nuo XVI a. pr. valdė 87 ha Kolubiškių palivarką, XIX a. vid. jai skirta dar 43 ha netoli miestelio, 1895 m. dovanoti 6 sklypai Merkinėje. Dalį turto šventikai pardavė. 1938 m. ji tebevaldė apie 33 ha šalia Merkinės ir apie 83 ha Kolubiškių palivarke. Ši žemė buvo nuomojama. 1937 m. cerkvei priklausė 565 parapijiečiai. 1946 m. cerkvė turėjo apie 100 parapijiečių. 1949 m. cerkvė buvo uždaryta. Nuo 1968 m. cerkvės pastate įsikūrė Merkinės kraštotyros muziejus.
Merkinės stačiatikių cerkvės dokumentai priimti 1996 m. iš buvusių Knygų rūmų saugyklų.
Fondas sutvarkytas 2009 m.
Fondo stovis patenkinamas.
Fondo sudėtis

I. Parapijos kūrimosi ir veiklos dokumentai (1845-1942).

Naujos mūrinės cerkvės statybos , įrengimo, parapijos plėtimosi byla, kurioje kartu įrišti parapijos steigimo bei turto dovanojimo aktų , parapijiečių sąrašai, cerkvės turto aprašymai, šventiko susirašinėjimas cerkvės statybos klausimais, techninė statybų dokumentacija, sąmatos ; Merkinės cerkvės šventiko Piotro Kazanskio sudaryta aukų, nukentėjusiems nuo gaisro Merkinėje 1900 m., rinkimo byla; parapijos komitetų ir parapijiečių susirinkimų protokolų knyga (1926-1942).

II. Gautų ir siųstų dokumentų registracijos knygos (1845-1933).

1845-1880 gautų ir siųstų dokumentų registras; 1881-1895 siųstų dokumentų registras; 1895-1903 gautų dokumentų registras; 1895-1903 siųstų dokumentų registras; 1904-1933 gautų ir siųstų dokumentų registras.

III. Bažnytinės ir pasaulietinės valdžios potvarkiai ir kt. raštai (1833-1943).

Rusijos carinės valdžios, Lietuvos Respublikos , vokiečių okupacinės valdžios institucijų aplinkraščiai, potvarkiai, įsakai; Lietuvos stačiatikių bažnyčios aukštesniųjų institucijų potvarkiai, raštai, užklausos, adresuoti Merkinės cerkvės šventikams.

IV. Žiniaraščiai apie parapiją (1846-1946).

Kasmetinės Merkinės cerkvės šventikų rengtos ataskaitos apie parapiją (1846-1877, 1879-1890, 1896, 1901-1903); fragmentiškos žinios apie Merkinės stačiatikių parapiją (1923-1946); parapijiečių sąrašo ir cerkvės inventoriaus patikrinimų aktų fragmentai.

V. Pajamų ir išlaidų registracijos knygos (1846-1938).

Atskiros cerkvės pajamų ir išlaidų knygos apima laikotarpius nuo 1849 iki 1877 ir nuo 1883 iki 1885; bendros cerkvės pajamų - išlaidų knygos pildytos 1889-1900, 1907-1909, 1913-1915, 1921-1927 ir 1931-1938. Viena knyga skirta cerkvės pajamų už prekybą apeiginiais reikmenimis 1889-1906 registracijai.

VI. Cerkvės mokyklų dokumentai (1893-1906).

Raštai Merkinės cerkvės šventikams parapijinių mokyklų steigimo, administravimo, finansavimo, mokymo programų, aprūpinimo ir kt. klausimais; ataskaitos Vilniaus-Trakų apskr. mokyklų komitetui; mokinių sąrašo ir pamokų tvarkaraščio fragmentai.

VII. Cerkvei priklausančių žemių nuosavybės ir nuomos dokumentai (1846-1912).

Žemės nuosavybę patvirtinantys raštai, žemių planai ir aprašymai, Kolubiškių palivarko inventoriai, nuomos aktai, kelių tiesimo per cerkvei priklausančią žemę ir jos kompensavimo dokumentai.

VIII. Statybų ir remonto dokumentacija (1885-1938).

Patvirtintas Merkinės mūrinės cerkvės projektas; cerkvės žemių ir kitų statinių brėžiniai; dokumentai, susiję su cerkvės statinių remonto 1930-1931 darbais.

IX. Kiti dokumentai (XX a.pr.).

Merkinės cerkvės šventiko Viktoro Kurilovičiaus laiškas ir užrašų sąsiuvinis.