Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

F 205 Antanas Žmuidzinavičius

F 205, 787 saug. vnt. (1890 – 2003), autografai, rankraščiai, autografuoti mašinraščiai, mašinraščiai, mašinraščių kopijos, spaudiniai, nuotraukos. Lietuvių, rusų, lenkų, anglų, prancūzų, vokiečių kalbomis.

Fondo sudarytojas dailininkas Antanas Žmuidzinavičius (1876 – 1966). Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyrius dokumentus gavo 2000 m. ir 2006 m.. Fondo būklė gera.

Fondo sudėtis.

1. Biografinė medžiaga (1893 – 1966).
 
Antano Žmuidzinavičiaus autobiografijos; biografijos, rašytos I.B. Borisovos, V. Maknio, Petro Tarabildos, įvairios anketos, pažymėjimai, dokumentų, patvirtinančių  A. Žmuidzinavičiui suteiktus profesoriaus ir kitus vardus, kopijos.

2. Kūryba (1894 – 1966).
 
A. Žmuidzinavičiaus publikuota ir nepublikuota poezija, proza, straipsniai, svarstymai apie dailininkų kūrybą, piešimo vadovėlio rankraštis ir kt.

3. Tarnybinė – visuomeninė veikla (1914 – 1965).

Šaulių sąjungos ir skautų veiklos dokumentai, Lietuvos meno kūrėjų draugijos susirinkimo, Dailininkų susirinkimo protokolai, A. Žmuidzinavičiaus pranešimai skaityti gimnazijose, mokslinėse konferencijose, Dailės institute, Lietuvos šaulių sąjungos susirinkimuose, Lietuvių draugijos komiteto nukentėjusiems nuo karo šelpti ir Lietuvių studentų susišelpimo draugijų įgaliojimai A. Žmuidzinavičiui, kitų draugijų ir įstaigų raštai ir rekomendacijos A.Žmuidzinavičiui ir kt.

4. Memuarai (1913 – 1966).
 
A. Žmuidzinavičiaus užrašų knygutės, įspūdžiai iš kelionių po Lietuvą ir Ameriką, atsiminimų, užrašų „Priešui ir Tėvynei“ rankraščiai.

5. Korespondencija (1890 – 1967).

Antano Žmuidzinavičiaus laiškai (1890 -1965). Laiškų adresatai: Bronius Kazys Balutis (2, 1908, b.m.), Bielskis (1925), Stasys Dabušis (b.m.), Peter Einarto (1965), Paulius Galaunė (1965), Giedrė ir Alfonsas Gučai (7, 1941 – 1961), Birutė Gučaitė (2, 1956 – 1962),  J. Vacek (1960), Ona Juodelienė (1962), Vincas Krėvė – Mickevičius (b.m.), Lietuvių meno kūrėjų draugija (1922), V. Macaitienė (1961), Jonas Maknickas (3, 1906 – 1908), Kazys Maknickas (1909), Vytautas Maknys(2, 1956), M.Pankauskas (1909), V. Reimeris(b.m.), A. Sniečkus (1960), G. Viskanta (1960), Augustinas Savickas (1965), P. Šivickas (1962), Agota ir Jonas Žmuidzinavičiai (12, 1899 – 1905), Marija Žmuidzinavičienė (228, 1906 – 1958), Jonas Žmuidzinavičius (6, 1890 – 1912), Petras Žmuidzinavičius (2, 1906), Giedrė Žmuidzinavičiūtė – Gučienė (59, 1919 – 1943), Alesia Žmuidzinavičiūtė [Maknickienė] (20, 1893 – 1928).
Laiškai Antanui Žmuidzinavičiui (1900 – 1967). Siuntėjai: Agnietė Ambraziejūtė – Steponaitienė (6, 1960 – 1965), Petras Babickas (apie 1930 – 1939), F.J. Bagočius (3, 1922), Bronius Kazys Balutis(6, 1902 -1908), Jonas Basanavičius (2, 1912 – 1913), Peliksas Bugailiškis (1938), Voldemaras Vytautas Čarneckis (9, 1922 – 1923), Viktorija Čečetienė (1956), Čepaitė – Mačiulienė (1963), Jadvyga Čiurlionytė (1912), Stasys Dabušis (1958), Peter Einarto (b.m.), Paulius Galaunė (2, 1912, 1965), Sofija Gimbutaitė (1907), Martynas Glažė ( 1921), Louis H. Gray (2, 1924), Birutė Gučaitė (6, 1958 – 1963), J. Vacek (2, 1960, 1965), Tadas Ivanauskas (4, 1910 – 1922), Antanas Jaroševičius (4, 1907 – 1911), Halina Kairiūkšytė – Jacinienė (1965), Petras Kalpokas (2, 1910 – 1914), Kazys S. Karpavičius (2, 1922 – 1928), V. Kriaučiūnas (2, 1909 – 1910), Vincas Krėvė – Mickevičius(1922), Lietuvos Respublikos atstovybė JAV (2, 1923), Lietuvių meno kūrėjų draugija (3, 1920), Vytautas Maknys (1964), Aleksandras Mantautas (1930), Boleslovas Motuza (2, 1960), Marija Nemeikšaitė (4, 1935 – 1939), Mikas Petrauskas (1924), Juozas Purickis (1931), Emilija Putvinskienė (2, 1930 – 1933), Stasys Putvinskis (1935), Vladas Putvinskis (1915), Aleksandras Račkus (4, 1923 – 1931), V. Reimeris (1953), Petras Rimša (58, 1904 – 1947), Mykolas Riomeris (1914), Augustinas Savickas (1965), Jurgis Savickis (1925), K. Skabeika (2, 1910), Jonas Šileika (13, 1908 – 1920), Stasys Šilingas (1927), Ignas Šlapelis (b.m.), Vincas ir Ona Tercijonai (1959), Juozas Urbšys (2, 1958 – 1960), Antanas Vaičiūnas (2, 1931), Antanas Vanagaitis (2, 1931), Adomas Varnas (2, 1905 – 1906), Vydūnas (6, 1910 – 1931), Ona Vileišienė (4, 1907 – 1908), Jonas Vileišis (1920), A. Vivulskis (2, 1910 – 1911), Eduardas Volteris (1914), Juzė Lubicz – Zaleska (10, 1925 – 1927), Povilas Žadeikis (2, 1926 – 1929), Juozas Židanavičius (1922), Mykolas Židanavičius (2, 1911 – 1912), S. Žygelienė (1959), Marija Žmuidzinavičienė (205, 1906 – 1958), Mikas Žmuidzinavičius (1922), Giedrė Žmuidzinavičiūtė – Gučienė (43, 1922 – 1965) ir kiti.

6. Šeimos medžiaga (1891 – 2003).

Marijos ir Antano Žmuidzinavičių laiškai Jonui Žmuidzinavičiui, Alesiai ir Jonui Maknickams; artimųjų, giminių ir draugų laiškai Marijai ir Antanui Žmuidzinavičiams; Marijos Žmuidzinavičienės, Giedrės Žmuidzinavičiūtės – Gučienės ir jos šeimos susirašinėjimas su giminėmis ir draugais; kitų Antano Žmuidzinavičiaus giminių susirašinėjimas; A. Žmuidzinavičiaus brolių Petro, Miko Žmuidzinavičių laiškai tėvams, broliams, seseriai, Alesios Žmuidzinavičiūtės laiškas Jonui Maknickui, tėvo Jono Žmuidzinavičiaus laiškai Petrui Žmuidzinavičiui; Marijos Žmuidzinavičienės giminių susirašinėjimas; metrikų ir dvaro knygų dokumentų apie A. Žmuidzinavičiaus  ir Marijos Žmuidzinavičienės giminę kopijos ir kt.

7. Finansiniai, ūkio dokumentai (1913 – 1963).

Lietuvos šaulių sąjungos atstovo Amerikoje A.Žmuidzinavičiaus finansinės ataskaitos, susirašinėjimas su Lietuvos šaulių sąjungos pirmininku, Marijos Žmuidzinavičienės darbo užrašai, A. Žmuidzinavičiaus, Marijos Žmuidzinavičienės, Giedrės Žmuidzinavičiūtės – Gučienės pajamų ir išlaidų užrašai, nekilnojamo turto pardavimo, buities dokumentai ir kt.

8. Ikonografija (1894 – 1992).

A. Žmuidzinavičiaus ir jo giminaičių, draugų grupinės ir portretinės, kai kurių kultūros, mokslo darbuotojų, visuomeninių įvykių nuotraukos, A. Žmuidzinavičiaus paveikslų reprodukcijos, piešiniai.

9. Kitų asmenų rankraščiai (1905 – 1999).

Aukštuolio, V. Kairiūkščio, Igno Končiaus, Petro Rimšos raštai valstybės ir mokslo institucijoms ir draugijoms, Aleksandro Mantauto, Sergiejaus Tolstojaus ir kt. laiškai įvairiems asmenims. Agnietės Ambraziejūtės – Steponaitienės, Pauliaus Galaunės, Vytauto Sirijos Giros, J. Jurginio, Vidmanto Lopetos, Kazimiero Maknio, Aleksandro Račkaus, Liucinos Starevičiūtės, Kazio Šimulio, Šulcaitės, Juzės Lubicz- Zaleskos ir kt. publicistiniai ir literatūriniai darbai; K.K. Čerbulėno, Birutės Gučaitės, Zitos Žemaitytės moksliniai darbai.

10. Kiti dokumentai (1903 – 1996).

Įvairūs pakvietimai, smulkūs užrašai, lietuvių dailės parodų katalogai ir kiti įvairių įstaigų, draugijų dokumentai, spaudos iškarpos iš laikraščių „Naujienos“, „Lietuvos žinios“, „Lietuvos aidas“, „XX amžius“, „Vilniaus žinios“, „Lietuva“, „Sandara“, „Darbininkas“, „Draugas“, „Tėvynės Balsas“ ir kt., straipsniai apie Petro Rimšos, A. Žmuidzinavičiaus kūrybą.