Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

Išvestiniai objektai: modifikacijos ir išvestiniai kūriniai

ND, No Derivatives

LR ATGTĮ, apibrėždamas išimtines turtines autoriaus teises, nustato, kad tik autorius (teisių turėtojas) gali spręsti dėl galimybės atlikti kokius nors kūrinio (gretutinių teisių objekto) pakeitimus.

Kaip minėta skyriuje „Kas yra komercinis ir nekomercinis naudojimas?“Creative Commons licencijos pateikia savo sąvokas kai kuriems su licencijuojamais objektais susijusiems veiksmams apibrėžti, kurios gali būti platesnės ar nevisiškai sutapti su Lietuvos įstatymų pateikiamais apibrėžimais. Licencijuojant objektus derėtų vadovautis licencijų sąlygomis. Kalbant apie pakeitimų paženklintuose ir internete skelbiamuose objektuose atlikimą, Creative Commons licencijose išvestiniai objektai „reiškia Autorių teisių ir Panašių teisių saugomus objektus, sukurtus pasinaudojus Licencijuojamais objektais, ir kuriuose Licencijuojami objektai yra išversti, pakeisti, aranžuoti, transformuoti ar kitaip modifikuoti tokiu būdu, kuriam reikalingas Licenciaro sutikimas, nes to reikalauja jo turimos Autorių teisės ar Panašios teisės“.

Taigi kūrinio (ar jo atlikimo, ar kito objekto, saugomo atitinkamų teisių) modifikacijų (pakeitimų) rezultatas yra naujo objekto sukūrimas. Kokie gali būti pakeitimai?

Tai visi veiksmai, kurie keičia pradinį objektą arba panaudoja pradinį (ženklintą) objektą kaip naujo objekto pagrindą ar elementą. Pvz., adaptacijos, muzikinių kūrinių aranžavimas, kitokie muzikinių kūrinių perdarymai ir pergrojimai, motyvų panaudojimas kituose kūriniuose (angl. remix, cover, sample), jei kūrinys rašytinis – išvertimas į kitą kalbą, papildymas ar elementų panaudojimas. Tai ir įvairus vaizduojamosios dailės kūrinių redagavimas, efektų pritaikymas, karpymas, audiovizualinio kūrinio redagavimas naudojant ištraukas, karpant, papildant, taip pat kūrinio inscenizavimas. Creative Commons licencijų sąlygos taip pat nustato, kad kai objektas yra muzikinis kūrinys, atlikimas ar garso įrašas, išvestiniai objektai sukuriami, kai toks objektas sinchronizuojamas laiko atžvilgiu su judančiu vaizdu (angl. synching).

Licencijos sąlyga, draudžianti bet kokius pakeitimus (išvestinių kūrinių kūrimą), žymima ND (angl. No Derivatives – „jokių išvestinių kūrinių“).

 
ND elementą turinčios Creative Commons licencijos: CC BY-ND, CC BY-NC-ND. Pakeitimų negalima atlikti ir kai taikomos „InC“„InC-EU-OW“„CNE“ skyriuose aptartos pareikštys. Plačiau apie licencijas ir pareikštis – skyriuje „Kaip paženklinti?“.

1 pavyzdys. Interneto paslaugų naudotojas duomenų bazėje, kurioje kaupiami kultūros paveldo objektai, aptiko užrašytus liaudies dainos žodžius. Juos norėtų išversti į anglų kalbą ir paskelbti savo tinklaraštyje (angl. blog) apie Lietuvos istoriją. Jei dainos tekstas bus pažymėtas tinkama licencija (teisių pareikštimi), naudotojas žinos, kad tai nėra autorių teisių saugomas kūrinys, o pakeitimus, įskaitant ir vertimus, jis gali atlikti savo nuožiūra, taip sukurdamas naują kūrinį – vertimą, kurį jau saugos autoriaus teisės ir kurį autorius galės paženklinti savo pasirinktu būdu.
 
2 pavyzdys. Interneto paslaugų naudotojas duomenų bazėje, kurioje kaupiami kultūros paveldo objektai, rado sutartinių įrašą ir panaudojo kaip garso takelį savo sukurtame animaciniame filmuke. Jei licencija, kuri panaudota įrašui, leidžia atlikti pakeitimus – neturi ND elemento (šiuo atveju autorių teisės nesaugo sutartinės žodžių ir melodijos, nes tai liaudies kūryba, tačiau galimai galioja atlikėjo ar įrašo gamintojo gretutinės teisės; plačiau žr. skyriuje „Ar egzistuoja gretutinės teisės ir kokios?“), tada toks panaudojimas teisėtas.
 
3 pavyzdys. Internete vizualinių menų studentas aptiko fotografijas, kurias norėtų apkarpyti, išimdamas senoviniais drabužiais apsirengusių asmenų vaizdus, ir tokius vaizdus sudėti į savo kuriamą interaktyvų koliažą, vaizduojantį senoviškai apsirengusius žmones modernaus miesto aplinkoje. Toks nuotraukų redagavimas keičiant jų foną ir atliekant kitus pakeitimus galimas tada, kai nuotraukoms paženklinti panaudota licencija nenustato draudimo atlikti pakeitimus (nėra licencijos elemento ND, netaikoma viena iš „InC“„InC-EU-OW“„CNE“ skyriuose aptartų pareikščių).
 
4 pavyzdys. Sutartimi su Lietuvos muzikos ir teatro akademija jos auklėtiniai muzikinio kūrinio – operos – autorius ir atlikėjai suteikė akademijai teisę skaitmeninti kūrinio įrašą ir viešai jį paskelbti, padarant prieinamą internete. Įrašą internete aptikęs potencialus naudotojas norėtų šį muzikinį kūrinį perdirbti, jo pagrindu sukurdamas kito muzikinio stiliaus – hiphopo – kūrinį. Tačiau matome, kad sutartis su auklėtiniais (autoriumi ir atlikėjais) akademijai teisės atlikti kūrinio pakeitimus nesuteikia, taigi akademija negali įkeldama į interneto duomenų bazę ženklinti šio kūrinio licencija, kuri leistų atlikti pakeitimus, taip pat negali ir suteikti tokios teisės interesantui atskiru susitarimu. Dėl to internete kūrinį radęs asmuo turėtų kreiptis tiesiogiai į autorių ir gretutinių teisių turėtoją.

 
Kad būtų skatinama kultūros sklaida ir kultūros ir mokslo objektai į šiuolaikinę kultūrą būtų integruojami kuo plačiau, siektina, kai tik įmanoma (jei tai atitinka autoriaus interesus, tai leidžia sutartis su autoriumi ar kitu teisių turėtoju ir atminties institucijos ar švietimo įstaigos politika), kuo mažiau riboti su kultūros ir mokslo objektais susiduriančių interneto bendruomenės narių teises ir neriboti jų teisių kurti išvestinius kūrinius.

Atmintinė

TAI SVARBU PRISIMINTI APIE MODIFIKACIJAS (IŠVESTINIUS KŪRINIUS)

• Sąvoka „išvestinių kūrinių kūrimas“ ar „modifikavimas“ apims tokius veiksmus su internete paskelbtais objektais kaip jų adaptavimas, aranžavimas, išvertimas, vaizdo redagavimas, muzikos ir vaizdo sinchronizavimas ir kiti perdirbimai, kai gaunamas naujas pakeistas objektas.

• Teisė atlikti pakeitimus (modifikacijas) yra išimtinė autoriaus (atlikėjo) teisė, jie atliekami tik autoriui sutikus. Sutartyje patogu įtraukti formuluotę, pagal kurią autorius sutinka, kad teisių perėmėjas (ir tretieji asmenys, radę objektą internete) kūrinį „adaptuotų, aranžuotų, inscenizuotų, išverstų ar kitaip perdirbtų ar modifikuotų“ (nuostatos pavyzdį rasite skyriuje „Jūsų sutartis su teisių turėtoju“).

• Jei tai nebus nurodyta pasirinkus specialias licencijos sąlygas (pasirinkus NC, t.y. Non-Commercial licencijos elementą), naudotojai galės pakeitimus atlikti nemokėdami jokių kompensacijų ir naudoti gautus išvestinius objektus tiek komerciniais, tiek nekomerciniais tikslais.

• Darant keitimus sukuriamas naujas objektas – išvestinis kūrinys. Jo autorius turi visas teises į išvestinį objektą ir savo kūrinį gali ženklinti pasirinktomis licencijomis.

• Creative Commons licencijos suteikia galimybę naudotoją, panaudojusį objektą išvestiniam kūriniui sukurti, įpareigoti analogiškomis sąlygomis dalintis su kitais interneto bendruomenės nariais ir išvestiniu objektu. Apie tai plačiau – tolesniame skyriuje „Įpareigojimas dalintis išvestiniais kūriniais“.