Kontaktai

Projektų valdymo skyrius

Skyriaus paskirtis - garantuoti pagrindinių Nacionalinės bibliotekos funkcijų vykdymą tinkamai koordinuojant ir valdant projektus, vadovaujantis Nacionalinės bibliotekos strategijos plėtros planu.

Uždaviniai ir funkcijos

Svarbiausi Skyriaus uždaviniai:

 • užtikrinti efektyvų Nacionalinės bibliotekos tarptautinių, nacionalinių projektų, programų (toliau – Projektai) rengimą, įgyvendinimą ir stebėseną Nacionalinėje bibliotekoje, siekiant įgyvendinti Nacionalinės bibliotekos strateginius tikslus; 
 • teikti konsultacinę bei metodinę pagalbą dirbantiems Projektuose darbuotojams, Projektų darbo grupių nariams, Potencialiems projektų vadovams, Projektų paraiškų rengėjams (toliau – Projektų vykdytojai) bei Nacionalinės bibliotekos struktūriniams padaliniams;
 • koordinuoti Nacionalinės bibliotekos vykdomus Projektus, siekiant didesnio Projektų įgyvendinimo efektyvumo, tvarumo užtikrinimo.

Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

 • informuoja Nacionalinės bibliotekos Potencialius projektų vykdytojus apie galimybes teikti paraiškas į Europos Sąjungos ir kitus tarptautinius bei nacionalinius fondus Projektų finansavimui gauti;
 • inicijuoja Projektų paraiškų rengimo procesą ir/ar jame dalyvauja bei atsako už paraiškų parengimo kokybę;
 • rengia ir/ar dalyvauja rengiant paraiškas Europos Sąjungos ir kitų tarptautinių bei nacionalinių fondų finansinei paramai gauti;
 • koordinuoja Nacionalinės bibliotekos Projektų portfelį;
 • koordinuoja Projektų rezultatų tvarumo užtikrinimą;
 • teikia analitinę informaciją ir siūlymus Nacionalinės bibliotekos generaliniam direktoriui dėl planuojamų rengti Projektų paraiškų;
 • rengia ir teikia ataskaitas apie tarpinius bei galutinius Projektų valdymo rezultatus Nacionalinės bibliotekos generaliniam direktoriui;
 • kaupia, analizuoja ir sistemina informaciją apie Projektų valdymą bei atlieka jų stebėseną ir analizę;
 • rengia su Projektų valdymu susijusius teisės aktų projektus;
 • sudaro sąlygas Nacionalinės bibliotekos darbuotojams dalyvauti projektinėje veikloje;
 • organizuoja mokomuosius ir informacinius renginius, teikia metodinę pagalbą bei konsultuoja Projektų valdymo klausimais Projektų vykdytojus;
 • vykdo Projektų valdymo praktikos sklaidą;
 • vykdo informacijos, dėl Projektų vykdymo, viešinimo stebėseną Nacionalinės bibliotekos internetinėje svetainėje;
 • bendradarbiauja su institucijomis, susijusiomis su Nacionalinės bibliotekos įgyvendinamais ir/ar numatomais įgyvendinti Projektais;
 • atlieka kitas Nacionalinės bibliotekos generalinio direktoriaus pavestas užduotis, susijusias su Projektų valdymu.
Liepa
P A T K Pn Š S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Parodos

2020 m. gegužės 25 d. – rugpjūčio 30 d.
Bežodžių knygų kolekcija
2020 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d.
Jolitos Vaitkutės instaliacija „Pabudę iš knygų“
2020 m. liepos 7 d. – liepos 13 d.
Paroda „(Ne)galia, kuri kuria naują teatrą“
2020 m. birželio 11 d. – liepos 19 d.
Paroda „Auksinio skriestuvo istorija: plantenai per šimtmečius“
2020 m. liepos 1 d. – rugsėjo 13 d.
Paroda „Mėlynų gelmių gėlės“
2020 m. birželio 1 d. – rugpjūčio 10 d.
Respublikinė vaikų piešinių paroda „Tautodailės lobynai“

YouTubeFacebookLinkedInInstagram