Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

Autoriaus teisės

Tuo atveju, jei Jūsų turimas objektas yra autorinis kūrinys (arba susidūrėte su objektu, kuris talpina savyje, be kitų teisės saugomų objektų, ir autorinį kūrinį arba keletą jų), būtina turėti omenyje, kad teisės normos gina autoriaus teises ir suteikia autoriui išimtinę teisę spręsti, ką galima ir ko negalima atlikti su jo kūriniu. Vadinasi, tam, kad atliktumėte bet kokį veiksmą, įskaitant paskelbimą internete, o juo labiau leidimą internetu jį pasiekusiems asmenims atlikti kokius nors papildomus veiksmus (tarkime, panaudoti savo nuožiūra ar atlikti pakeitimus), reikės autoriaus sutikimo. Šiuo atveju svarbu įvertinti, ar toks objektas teisiškai yra kūrinys, ar tebegalioja turtinės autoriaus teisės (turtinių autorių teisių galiojimas yra ribotas laike), kas turi šias teises ir kokius leidimus reikia gauti. Tai siūlome atlikti pagal Metodikos skyrių „Ar egzistuoja autoriaus teisės ir kokios jos?“.

Pavyzdžiai
 

1 pavyzdys. Atminties institucija – biblioteka kolekcijoje turi antikos autoriaus eilių vertimą į lietuvių kalbą, išleistą tarpukariu. Norėtų šį kūrinį skelbti internete. Vadovaujantis skyriaus „Ar tai – autorinis kūrinys?“ taisyklėmis, visų pirma, bus nustatyta, kad eiliuotas epas laikomas autoriniu kūriniu, tačiau autoriaus, gyvenusio antikos periodu, teisės į kūrinį jau pasibaigusios. Toliau, sekant skyriaus „Ar tai – autorinis kūrinys?“ taisyklėmis, reikės vertinti šio kūrinio vertimą į lietuvių kalbą – taip bus nustatyta, kad ir vertimas yra atskiras kūrinys, ir vadovaujantis skyriaus „Ar autoriaus teisės tebegalioja?“ nuostatomis bibliotekos atstovai apibrėš, ar nėra pasibaigusios vertėjo turtinės teisės į jo kūrinį – vertimą. Jei įvertinę laiko ribas bibliotekos atstovai nustatys, kad teisės į vertimą tebegalioja, toliau jie įvertins, kokias teises turi vertėjas, leidėjas, ar jis tebeegzistuoja, kas jų teisių perėmėjai. Susitarimą su leidėju (jei įvyko teisių perėmimas – jo atstovu) biblioteka sudarys pagal skyriaus „Jūsų sutartis su teisių turėtoju“ nuorodas. Taip pat vadovaudamiesi analogiška procedūra bibliotekos atstovai įvertins galimybes skaitmeninti ir skelbti aptariamo leidinio iliustracijas.

2 pavyzdys. Muziejus kolekcijoje turi grafikos darbą, autoriaus pateiktą muziejui įstaigai 1990 m. Norėdami šį darbą skaitmeninti ir skelbti internete, muziejaus atstovai seks skyriaus „Ar egzistuoja autoriaus teisės ir kokios jos?“ nuorodomis. Kadangi grafikos darbas yra autorinis kūrinys, pagal skyrių „Ar autoriaus teisės tebegalioja?“ bus vertinama, ar tebegalioja turtinės teisės į jį. Nustatę, kad teisės tebegalioja, muziejaus atstovai įvertins, ar pateikiant darbą muziejui buvo užpildyti reikiami dokumentai, ir, jei buvo, – jų turinį. Pagal skyriaus „Jūsų sutartis su teisių turėtoju“ nuostatas muziejaus atstovai matys, kokias teises į kūrinį autorius yra suteikęs – ar perleido tik patį fizinį objektą (grafikos darbą), ar kartu buvo sudarytas susitarimas ir dėl turtinių teisių į tokį darbą perleidimo. Jei toks susitarimas buvo, reikės analizuoti susitarimo turinį, siekiant įvertinti, ar 1990 m. susitarimas apima teisę grafikos darbą skaitmeninti ir skelbti internete.