Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

CC0

Kas yra CC0? Iš ženklinimo simbolio turėtume nuspėti, kad tai Creative Commons sukurtas ženklinimo būdas, kuriuo ženklintojas pareiškia, kad galioja „nulis“ teisių į jo internete paskelbtą objektą – autorius paskelbia atsisakąs visų ir bet kokių teisių ir objektą savo pasirinkimu „atiduodantis viešajai sričiai“.

Kuo CC0 skiriasi nuo PD ženklinimo? Objektai atsiduria viešojoje srityje (angl. – public domain, PD), jei autorių turtinės teisės negalioja – objektas nėra kūrinys apskritai arba turtinės teisės į jį yra pasibaigusios. Tačiau yra autorių, kurie norėtų savo kūrybai leisti laisvai „kursuoti“ internete, kitaip tariant, nori „atiduoti savo kūrybą viešajai sričiai“. Taip gali būti dėl pačių įvairiausių priežasčių – moralinių, siekio užtikrinti kuo didesnę informacijos sklaidą, organizacijos teisių turėtojos misijos ir tikslų ir pan. Taip elgiasi, pvz., „laisvam dalijimuisi“ pritariantys mokslo ar meno atstovai, taip ženklinamas, tarkime, Europeanos sukurtas turinys (pvz., Europeanos pateikiami ženklinimo, politikos, naujienų aprašymai – svarbu nepainioti su paveldo objektais, kuriuos galima rasti Europeanoje).

Kodėl tai ne licencija? CC0 nepriskiriama prie Creative Commons nei kitų licencijų, nes licencija yra suteikiamų teisių ribas nustatanti sutartis su naudotoju ar, tarkime, Creative Commons licencijų atveju, – su būriu galimų interneto bendruomenės narių. O CC0 yra teisių turėtojo deklaracija apie tai, kad jis atsisako absoliučiai visų teisių, „atiduoda objektą viešajai sričiai“ ir vėliau neturės jokių pretenzijų dėl jo naudojimo.

Kokios taikymo problemos? Jų gali kilti dėl galiojančio teisinio reguliavimo nustatytų taisyklių. Nors CC0 sukurta tiems atvejams, kai autorius nusprendžia atsisakyti visų turimų teisių, galiojantis teisinis reguliavimas (jis skirtingas skirtingose jurisdikcijose) gali neleisti to padaryti. Tarkime, Lietuvoje galiojantis LR ATGTĮ nustato, kad susitarimai dėl neturtinių teisių perdavimo (pvz., teisės į autorystės nurodymą) negalioja. Kadangi autorius pats deklaruoja, kad teisių atsisako, tikimybė, kad dėl autorystės nenurodymo jis vėliau reikš pretenzijas, žinoma, labai maža. Juo labiau, egzistuoja įrodymai – ženklinimas – kad jis viešai sutiko nereikalauti autorystės nurodymo. Visgi jei pretenzijų būtų, kol kas nežinome, kaip tokią situaciją aiškintų Lietuvos teismai, taigi tai viena iš „pilkųjų zonų“, kuriose teisinis statusas ne iki galo aiškus.

Kas gali taikyti CC0? Visuomet autorius, nes šis ženklinimas rodo atsisakymą visų įmanomų (ir turtinių, ir neturtinių) teisių. Kai ženklina atminties institucija ar švietimo įstaiga, rekomenduotina šį ženklinimą taikyti pačios atminties institucijos ar švietimo įstaigos kuriamam turiniui (aprašymams, naujienoms ir kitai informacijai, kurios sklaida suinteresuota institucija ar įstaiga).

Palyginkime CC0 ir PD. PD žymi objektą, kuris (a) nėra kūrinys arba (b) į kurį turtinės teisės yra pasibaigusios. Jei susiduriame su vienu iš šių atvejų, turime taikyti PD ženklinimą. O CC0 ženklina autoriaus atliekamą visų galiojančių – turtinių ir neturtinių – autorių/gretutinių teisių atsisakymą. CC0 atveju, nors autorius pareiškia atsisakantis visų teisių, galiojantys teisės aktai gali tokį atsisakymą riboti. Taigi savo paskirtimi CC0 yra laisvesnė licencija, nes nereikalauja nurodyti net autoriaus. O įsikišus galiojančiam teisiniam reguliavimui, toks absoliutus atsisakymas gali ir negalioti – tuomet CC0 suteiks tiek pat teisių, kaip ir PD, arba net kiek daugiau, tarkime, teisę į kai kuriuos mokėjimus iš kolektyvinio administravimo asociacijų (pvz., LATGAAGATA), kurie nebeaktualūs PD atveju.

Atmintinė

TAI SVARBU ŽINOTI APIE CC0

• CC0 paženklintą turinį (objektus) galima neribotai naudoti (skyrius „Ką reiškia „neribotas naudojimas“?“), kaip naudotojas mano esant reikalinga, pavyzdžiui, kopijuoti, daryti pakeitimus ir kurti išvestinius kūrinius (skyrius „Išvestiniai objektai: modifikacijos ir išvestiniai kūriniai“), naudoti komerciniais ir nekomerciniais tikslais (skyrius „Kas yra komercinis ir nekomercinis naudojimas?“) ir kt.

• CC0 turėtų taikyti pats turinio (objekto) autorius.

• Ženklindamas CC0, autorius savanoriškai atiduoda objektą viešajai sričiai (angl. public domain), taigi CC0 objektai, kaip ir paženklintieji PD, yra viešosios srities objektai.

• CC0 apima autoriaus pareiškimą apie neturtinių (ir visų kitų) teisių į paženklintą objektą atsisakymą, nors Lietuvos įstatymų kontekste gali būti abejotinas tokio pareiškimo įgyvendinimas visa apimtimi. Visgi, nors ženklindamas CC0 autorius pareiškia, kad sutinka, jog nebūtų nurodoma jo autorystė, interneto bendruomenė paprastai laikosi nerašyto garbės kodekso ir autorystę, jei tik įmanoma, nurodo.

• Kai objektus ženklina atminties institucija ar švietimo įstaiga, CC0 rekomenduotina taikyti pačios atminties institucijos ar švietimo įstaigos atstovų kuriamam turiniui.

 
15 lentelė. CC0 paženklintų objektų naudojimas

VEIKSMAI +/– PLAČIAU SKYRIUJE
     
Neribotas naudojimas + „Ką reiškia „neribotas naudojimas“?“
     
Autorystės nurodymas –* „Pareiga nurodyti autorystę (atlikėją)“
     
Pakeitimai, išvestiniai kūriniai + „Išvestiniai objektai: modifikacijos ir išvestiniai kūriniai“
     
Įpareigojimas dalintis išvestiniais kūriniais analogiškomis sąlygomis „Įpareigojimas dalintis išvestiniais kūriniais“
     
Komercinis naudojimas + „Kas yra komercinis ir nekomercinis naudojimas?“
     
Naudojimas edukaciniais tikslais

(ne tik LR AGTGĮ nustatytais atvejais – žr. skyrių „Teisė naudoti edukaciniais tikslais“)

+ „Teisė naudoti edukaciniais tikslais“
     
* CC0 nereikalauja nurodyti autoriaus. Tačiau dera žinoti, kad LR teisės aktai neleidžia disponuoti neturtinėmis autorių teisėmis. Taigi autorius paprastai nurodymo nereikalauja, bet egzistuoja galimas prieštaravimas su LR AGTGĮ reguliavimu.

16 lentelė. CC0 ir kitų ženklinimo būdų identifikuojamų teisių apimties palyginimas

Pavyzdžiai

1 pavyzdys. Europeana CC0 ženklina savo metaduomenis – milžinišką duomenų rinkinį, kuriame pateikiami skaitmeninių ir suskaitmenintų paveldo objektų aprašymai, bibliografinė informacija, kūrinių (kitų objektų) apibūdinimai. Taip Europeana siekia didinti informacijos apie kultūros paveldo objektus sklaidą – leisdama kultūros paveldo objektų aprašymus naudoti be jokių apribojimų, skatina jų naudojimą kituose tinklapiuose, mobiliosiose aplikacijose ir kt. Rekomenduotina metaduomenis, kūrinių ir jų autorių biografijų aprašymus, renginių aprašymus ženklinti CC0 ir Lietuvos atminties institucijoms.

2 pavyzdys. Interneto svetainėjehttps://www.figshare.com mokslininkai, tyrėjai gali dalintis savo tyrimų rezultatais. Puslapyje padaryti prieinami tyrimuose naudoti duomenys, jų rinkiniai (pačių autorių pasirinkimu) automatiškai ženklinami CC0. Dėl galimybės panaudoti duomenų bazes dažnai gali kilti teisinių klausimų – ne tik dėl ribojimų, kuriuos sukuria autorių teises reguliuojantys įstatymai, bet ir dėl to, kad duomenų bazės teisiškai saugomos ne visiškai taip pat kaip autoriniai kūriniai, o kai kuriose valstybėse ir apskritai nesaugomos. Teisinio režimo išsiaiškinimas ir leidimų gavimas reikalautų laiko ir finansinių sąnaudų ir stabdytų duomenų naudojimą, o kartu ir apsunkintų mokslinių tyrimų eigą. Paženklinimas CC0 žymeniu visiems, norintiems naudoti duomenų rinkinius, atriša rankas – pamačius ženklinimą, bet kuriam naudotojui aišku, kad autoriai leidžia duomenis naudoti be apribojimų tolesniems tyrimams ir mokslo projektams. Pavyzdys iliustruoja praktinę ženklinimo CC0 naudą ir ženklintojų indėlį į tolesnę mokslo raidą.

3 pavyzdys. Nors, kaip matyti iš skyriaus „Ar autoriaus teisės tebegalioja?“, J. S. Bacho kūriniai dėl sukūrimo ir autoriaus mirties laiko jau yra viešojoje srityje (angl. public domain, skyrius „PD“), buvo sunku internete rasti atliekamų šio kompozitoriaus kūrinių įrašų, kuriuos būtų galima neribotai naudoti. Interneto bendruomenė galėjo rasti ir neribotai naudoti, tarkime, natas, bet dėl gretutinių teisių (atlikėjų, įrašų gamintojų teisių) apsaugos nebuvo lengva rasti ir be apribojimų paklausyti grojamų kūrinių arba naudoti jų įrašų. Todėl Open Goldberg Variantions  sukūrė svetainę ir joje paskelbė J. S. Bacho kūrinius, atliktus profesionalios pianistės Kimiko Ishizakos, kuri sutiko ženklinti savo atlikimą CC0. Kad iniciatoriai finansuotų profesionalių įrašų atlikimą įrašų studijoje, lėšos buvo renkamos per https://www.kickstarter.com grupinio finansavimo svetainę, kur prisidėti prie patikusio projekto norimu piniginiu indėliu gali visi norintys interneto bendruomenės nariai. Lėšų buvo surinkta beveik dvigubai daugiau, nei tikėtasi, ir šiandien visi norintieji pageidaujamu formatu gali nemokamai parsisiųsti 30 J. S. Bacho kūrinių. Pavyzdys iliustruoja CC0 pridėtinę vertę interneto bendruomenei, kūrybingą organizatorių požiūrį į lėšų pritraukimą ir tinkamos partnerės pasirinkimą – bendradarbiavimą su atlikėja, pageidaujančia prisidėti prie mėgstamo kompozitoriaus šedevrų sklaidos, o ne draudžiančia bet kokią nemokamą prieigą prie atliekamų kūrinių.