Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

InC-EDU

In Copyright-Educational use permitted

Ką reiškia InC-EDU? Šios Europeanos teisių pareikšties pavadinimas teigia, jog „galioja autorių teisės, bet leidžiama naudoti edukaciniais tikslais“.

Ką reiškia „edukaciniai tikslai“? Taikant InC-EDU, edukaciniai tikslai – tai ne tik galimybė naudoti objektą mokymo ir mokslinių tyrimų tikslais LR ATGTĮ 22 str., 58 str. nustatytais atvejais, pvz., panaudoti ištraukas mokymo proceso iliustracijai ar pateikti studijų tikslais bibliotekoms. InC-EDU leidžia objektą naudoti edukacijai visais norimais būdais. Plačiau apie edukacinius tikslus – skyriuje „Teisė naudoti edukaciniais tikslais“.

Kokiais atvejais aktuali InC-EDU pareikštis? Pareikštis InC-EDU gali būti taikoma, kai atminties institucijai ar švietimo įstaigai teisių turėtojas yra davęs leidimą objektą skaitmeninti, padaryti prieinamą internetu ir naudoti kitais būdais (bei suteikti teises taip objektą panaudoti ir tretiesiems asmenims), tačiau tik edukaciniais (mokymo ir mokslinių tyrimų) tikslais.

Ką naudotojas gali daryti su InC-EDU pareikštimi paženklintu objektu? Naudotojas gali panaudoti objektą (a) visais LR ATGTĮ 22 str., 58 str. leidžiamais būdais „mokymo ir mokslinių tyrimų tikslais“ ir (b) plačiau, nei leidžia LR ATGTĮ, savo norimais būdais, neatsiklausdamas teisių turėtojo, bet tik edukaciniais tikslais.

Atmintinė

TAI SVARBU ŽINOTI APIE InC EDU

• InC-EDU paženklintą turinį naudotojas edukaciniais tikslais gali laisvai ir neribotai naudoti (skyrius „Ką reiškia „neribotas naudojimas“?“), kaip mano esant reikalinga, įskaitant kopijuoti, skelbti, rodyti, daryti pakeitimus ir kurti išvestinius kūrinius (skyrius „Išvestiniai objektai: modifikacijos ir išvestiniai kūriniai“).

• InC-EDU paženklintus objektus galima naudoti tik edukaciniais – mokslo, mokymo, mokymosi, mokslinių tyrimų – tikslais. Kitaip naudoti tokį turinį yra draudžiama.

• Internete objektą radęs naudotojas, norėdamas panaudoti InC-EDU paženklintą objektą ne edukaciniais tikslais, turės tiesiogiai susisiekti su teisių turėtoju ir derėtis dėl naudojimo sąlygų.

• InC-EDU pareikštis gali būti taikoma tik autorių/gretutinių teisių saugomam objektui, kol baigs galioti šios teisės. InC-EDU pareikštis netaikoma viešosios srities (angl. public domain) objektams (skyriai „PD“„NoC-NC“„NoC-OKLR“ ir „CC0″) ir objektams, kurių autoriai nežinomi (skyrius „InC-EU-OW”).

• Atminties institucijos, švietimo įstaigos turėtų taikyti InC-EDU tais atvejais, kai sutartis su teisių turėtoju (autoriumi, atlikėju, įrašo gamintoju ir kt.) leidžia atminties institucijai ar švietimo įstaigai objektą skaitmeninti ir padaryti prieinamą internetu tik edukaciniais tikslais.

• Plačiau kūrinio naudojimas edukaciniais tikslais analizuojamas skyriuje „Teisė naudoti edukaciniais tikslais“.

 
31 lentelė. InC-EDU paženklintų objektų naudojimas

VEIKSMAI +/– PLAČIAU SKYRIUJE
     
Neribotas naudojimas „Ką reiškia „neribotas naudojimas“?“
     
Autorystės nurodymas + „Pareiga nurodyti autorystę (atlikėją)“
     
Pakeitimai, išvestiniai kūriniai +* „Išvestiniai objektai: modifikacijos ir išvestiniai kūriniai“
     
Įpareigojimas dalintis išvestiniais kūriniais analogiškomis sąlygomis „Įpareigojimas dalintis išvestiniais kūriniais“
     
Komercinis naudojimas –** „Kas yra komercinis ir nekomercinis naudojimas?“
     
Naudojimas edukaciniais tikslais

(ne tik LR AGTGĮ nustatytais atvejais – žr. skyrių „Teisė naudoti edukaciniais tikslais“)

+ „Teisė naudoti edukaciniais tikslais“
     
* Galima atlikti tam tikrus pakeitimus ar kurti išvestinius kūrinius (tarkime, išversti į kitą kalbą), jei bus panaudota griežtai tik edukaciniais tikslais. Plačiau žr. skyriuje „Teisė naudoti edukaciniais tikslais“.
 
** Galima naudoti tik edukaciniais tikslais, bet nedraudžiama to atlikti, tarkime, privačioje mokykloje. Plačiau žr. skyriuje „Teisė naudoti edukaciniais tikslais“.
 

32 lentelė. InC-EDU ir kitų ženklinimo būdų identifikuojamų teisių apimties palyginimas

Pavyzdžiai

1 pavyzdys. Mokslinis periodinis leidinys pasirašė su biblioteka sutartį, pagal kurią dalį publikuojamų straipsnių sutinka pateikti skaitmeniniu formatu ir leisti bibliotekai padaryti juos prieinamus bibliotekos interneto svetainėje visiems lankytojams, bet leidžiant naudoti tik mokslo ir mokslinių tyrimų tikslais. Biblioteka, prieš keldama į savo interneto svetainę, ženklina straipsnius InC-EDU pareikštimi, nurodančia naudotojams, kad straipsnius galima skaityti, parsisiųsti, išversti, naudoti mokslo darbams, remtis jais paskaitose, taip pat atlikti kitus norimus veiksmus, bet tik edukaciniais tikslais. Norint straipsnius naudoti kitais tikslais bus būtina gauti leidėjo sutikimą.

2 pavyzdys. Klasikinio muzikos įrašo leidėjas su atminties institucija sudarė sutartį, pagal kurią leido skelbti įrašus internete skaitmeniniu formatu. Autorių teisės į klasikinius muzikos kūrinius yra pasibaigusios. Gretutines teises turintis leidėjas sutinka, kad įrašo būtų klausoma, leidžiama jį parsisiųsti, groti paskaitose edukaciniais tikslais, todėl įrašas ženklinamas InC-EDU pareikštimi. Naudotojai tokio įrašo negali teisėtai groti pramoginiuose renginiuose, bet gali jo leisti klausyti paskaitose ar mokslo įstaigose repetuojant, analizuojant kūrinį.