Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

NOC-OKLR

No copyright-other known legal restrictions

Ką reiškia NoC-OKLR? Šios Europeanos siūlomos teisių pareikšties pavadinimas teigia, jog „galiojančių autorių teisių nėra, tačiau yra kitų teisinių apribojimų“, kurie gali turėti įtakos naudotojo galimybėms naudoti objektą savo nuožiūra.

Kokiais atvejais aktuali NoC-OKLR pareikštis? Pareikštis NoC-OKLR taikoma, kai norimas ženklinti objektas yra viešojoje srityje (angl. public domain), t. y. turtinės autorių teisės ne(be)egzistuoja, bet gali egzistuoti kitos teisės ar įstatyminės nuostatos, ribojančios tokį naudojimą.

Kas yra „kitos teisės“ į viešosios srities objektą? Informacija apie kitas teises, galinčias riboti laisvą objektų naudojimą, pateikiama skyriuose „Teisė į atvaizdą“„Asmens duomenys“„Kitos teisės (teisiniai apribojimai)“. Be šiuose skyriuose aptartų teisių, kurios aprašytos atsižvelgiant į Lietuvoje galiojantį teisinį reguliavimą, reikia turėti omenyje, kad skirtingose valstybėse galioja skirtingi tų šalių įstatymai. Šie vietiniai įstatymai gali nustatyti skirtingą reguliavimą, tarkime, kai kuriose valstybėse egzistuoja teisės aktai, saugantys ir ribojantys teises laisvai naudoti kultūros paveldą, tradicinę (liaudies) kūrybą ir pan.

Atmintinė

TAI SVARBU ŽINOTI APIE NoC-OKLR

• NoC-OKLR pareikštis palieka naudotoją tam tikroje nežinomybėje: nors jis informuojamas, kad susidūrė su viešosios srities (angl. public domain) objektu, visgi bet koks objekto naudojimas internete jį radusio asmens nuožiūra nėra galimas. Dėl tam tikrų egzistuojančių teisinių kliūčių bet kokiam jo naudojimui ar kuriam nors konkrečiam jo panaudojimo būdui gali būti reikalingi papildomi sutikimai arba toks naudojimas iš viso nebus galimas.

• NoC-OKLR pareikštį naudoja atminties institucija, esanti paveldo objekto kilmės valstybėje, t. y. Lietuvos atminties institucijos naudos ją objektams, kurių kilmė yra Lietuva (kurie yra šios Lietuvoje veikiančios institucijos žinioje, kurių apsaugos režimui galioja Lietuvos įstatymai), ir nurodys Lietuvoje galiojančius teisinius ribojimus laisvai naudoti objektą.

• Kadangi NoC-OKLR pareikštis yra susijusi su ta aplinkybe, kad, nepaisant interneto „vieningumo“ ir sienų jame neegzistavimo, skirtingose valstybėse teisiniai reikalavimai skiriasi, o pati NoC-OKLR pareikštis tik įspėja apie galimas kliūtis, Europeanos pareikščių naudojimo principai reikalauja, kad šią pareikštį panaudojusi atminties institucija pateiktų ir interaktyvią nuorodą į interneto puslapį, kuriame detaliau paaiškinami objektą laisvai naudoti trukdantys apribojimai (pvz., tai galėtų būti nuoroda į konkretų teisės aktą, į tokio ribojimo aprašymą ar pan.).

• NoC-OKLR pareikštis taikoma tik viešosios srities objektams. Jei autoriaus/gretutinės teisės į objektą tebegalioja, reikėtų pasirinkti licenciją ar pareikštį, reguliuojančią autorių/gretutinių teisių saugomo objekto naudojimą (vieną iš nurodytų skyriuose „CC BY“„CC BY-SA”„CC BY-ND”„CC BY-NC“„CC BY-NC-SA“„CC BY-NC-ND“„InC“„InC-EDU“„InC-EU-OW“„CNE“.)

 
13 lentelė. NoC-OKLR objektų naudojimas

VEIKSMAI +/– PLAČIAU SKYRIUJE
     
Neribotas naudojimas „Ką reiškia „neribotas naudojimas“?“
     
Autorystės nurodymas + „Pareiga nurodyti autorystę (atlikėją)“
     
Pakeitimai, išvestiniai kūriniai –/+* „Išvestiniai objektai: modifikacijos ir išvestiniai kūriniai“
     
Įpareigojimas dalintis išvestiniais kūriniais analogiškomis sąlygomis „Įpareigojimas dalintis išvestiniais kūriniais“
     
Komercinis naudojimas –/+* „Kas yra komercinis ir nekomercinis naudojimas?“
     
Naudojimas edukaciniais tikslais

(ne tik LR AGTGĮ nustatytais atvejais – žr. skyrių „Teisė naudoti edukaciniais tikslais“)

–/+* „Teisė naudoti edukaciniais tikslais“
     
* Priklausomai nuo kitų teisinių apribojimų turinio.
 

 
14 lentelė. NoC-OKLR ir kitų ženklinimo būdų identifikuojamų teisių apimties palyginimas

Pavyzdžiai

1 pavyzdys. Atminties institucijai – bibliotekai asmuo pateikė savo dokumentus, susijusius su okupacija ir tremtimi, ir pageidauja leisti juos skaitmeninti ir skelbti visuomenės informavimo, švietimo tikslais, istoriniams įvykiams iliustruoti. Pagal skyrių „Ar tai – autorinis kūrinys?“ asmens dokumentai, institucijų sprendimai nėra laikomi kūriniais ir nėra saugomi teisės aktų. Kai kuriuose iš pateiktų dokumentų matyti pateikusio asmens vardas, pavardė ir adresas ar asmens kodas. Kaip sužinojote iš skyriaus „Asmens duomenys“, tokie duomenys laikomi asmens duomenimis ir jų naudojimą riboja teisės aktai. Atminties institucijai derėtų retušuoti dokumentų vietas su asmens duomenimis arba naudoti pareikštį NoC-OKLR ir pateikti nuorodą į LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą (idealu būtų pateikti ir nuorodą į įstatymo tekstą anglų kalba). Teisės aktai draudžia skelbti asmens kodą viešai, nesant teisės aktuose numatytų sąlygų.

2 pavyzdys. Kai kuriose užsienio valstybėse (pvz., Italijoje, Graikijoje) be autorių ir gretutinių teisių turėtojus saugančių įstatymų, taip pat galioja kiti teisės aktai, pagal kuriuos kultūros paveldo objektų (kultūros paminklų) panaudojimo teisės griežtai kontroliuojamos – teisė spręsti dėl galimybės juos panaudoti vienais ar kitais būdais, naudoti jų atvaizdus, gali būti suteikiamos atitinkamoms ministerijoms ar vietinei valdžiai. Tokiu atveju šių užsienio valstybių atminties institucijos, padarydamos tokius paveldo objektus prieinamus internete, turi taikyti pareikštį NoC-OKLR ir pateikti interaktyvią nuorodą į interneto puslapį, kur galima gauti daugiau informacijos apie taikomus teisinius apribojimus. Naudotojas, susipažinęs su apribojimo turiniu, galės objektus naudoti tik taip, kaip leidžia teisės aktai, arba turės kreiptis į atitinkamas institucijas, jei norės juos panaudoti griežčiau kontroliuojamais būdais.