Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

NOC-NC

No copyright – non-commercial use only

Ką reiškia NoC-NC? Šis Europeanos siūlomos teisių pareikšties pavadinimas teigia, jog „galiojančių autorių teisių nėra, tačiau objektą galima naudoti tik nekomerciniais tikslais“.

Kokiais atvejais aktuali NoC-NC pareikštis? Pareikštis NoC-NC taikoma konkrečiu atveju: kai atminties institucija skaitmenindama viešosios srities (angl. public domain) objektus dirba kartu su partneriu iš privačiojo sektoriaus, t. y. viešosios ir privačiosios partnerystės (PPP) atveju. Jei atminties institucija turi su tokia privačiojo sektoriaus įmone bendradarbiavimo sutartį ir tokia sutartis įpareigoja riboti skaitmeninamų objektų naudojimą komerciniais tikslais tam tikrą laikotarpį, suskaitmeninti objektai ženklinami NoC-NC. Užsienio valstybių praktikoje tokios sutartys dažnai sudaromos privačiajam sektoriui padedant skaitmeninti atminties institucijų kolekcijas. Jei sutartyje su privačiojo sektoriaus įmone nustatytu laikotarpiu koks nors naudotojas norėtų panaudoti objektą ir komerciniais tikslais, jis turėtų dėl naudojimo sąlygų tartis su atminties institucijos partnere – privačia įstaiga. Šitaip privačiojo sektoriaus įmonei galėtų būti iš dalies kompensuojamos dalyvavimo partnerystėje sąnaudos.

Ką reiškia „nekomerciniai tikslai“? Termino reikšmė detaliai aptarta ir pavyzdžiai pateikti skyriuje „Kas yra komercinis ir nekomercinis naudojimas?“.

Atmintinė

TAI SVARBU ŽINOTI APIE NoC-NC

• NoC-NC pareikštis leidžia internete NoC-NC paženklintą objektą aptikusiam asmeniui atlikti bet kokius veiksmus, neribotai naudoti objektą visais norimais būdais (plačiau apie neribotą naudojimą – skyriuje „Ką reiškia „neribotas naudojimas“?“), išskyrus naudojimą komerciniais tikslais (plačiau apie komercinius/nekomercinius tikslus – skyriuje „Kas yra komercinis ir nekomercinis naudojimas?“) – pastarasis yra draudžiamas.

• NoC-NC pareikštis taikoma tik viešosios ir privačios partnerystės (PPP) atveju, jei toks sutartinis įsipareigojimas egzistuoja sutartyje tarp atminties institucijos ir privačiojo sektoriaus partnerio.

• Jei aukščiau nurodyto sutartinio įsipareigojimo nėra, viešosios srities (angl. public domain) objektams juos skaitmeninanti atminties institucija dažniausiai naudos ženklinimą viešosios srities ženklu PD (skyrius „PD“).

• NoC-NC pareikštis taikoma tik viešosios srities objektams. Jei tebegalioja autoriaus (ar gretutinės) teisės į objektą ir pageidaujate neleisti objekto naudoti komerciniais tikslais, greičiausiai bus aktuali viena iš CC licencijų, pvz., CC BY-NC (skyrius „CC BY-NC“) arba CC BY-NC-ND (skyrius „CC BY-NC-ND“).

• Paprastai (ir to turi būti siekiama sudarant sutartis su privačiojo sektoriaus partneriais) tarp atminties institucijos ir privačiojo sektoriaus partnerio sudaryta sutartis ribos komercinį suskaitmenintų objektų panaudojimą ne visada, o tam tikrą laikotarpį. Jam pasibaigus, naudotojai įgyja teisę objektus naudoti be jokių apribojimų, įskaitant ir komerciniais tikslais. Todėl, kai tik įmanoma, taikant NoC-NC pareikštį reikėtų nurodyti laikotarpį, kuriam galioja pareikštis.

 
11 lentelė. NoC-NC objektų naudojimas

VEIKSMAI +/– PLAČIAU SKYRIUJE
     
Neribotas naudojimas „Ką reiškia „neribotas naudojimas“?“
     
Autorystės nurodymas + „Pareiga nurodyti autorystę (atlikėją)“
     
Pakeitimai, išvestiniai kūriniai + „Išvestiniai objektai: modifikacijos ir išvestiniai kūriniai“
     
Įpareigojimas dalintis išvestiniais kūriniais analogiškomis sąlygomis „Įpareigojimas dalintis išvestiniais kūriniais“
     
Komercinis naudojimas „Kas yra komercinis ir nekomercinis naudojimas?“
     
Naudojimas edukaciniais tikslais

(ne tik LR AGTGĮ nustatytais atvejais – žr. skyrių „Teisė naudoti edukaciniais tikslais“)

+ „Teisė naudoti edukaciniais tikslais“
     

 
12 lentelė. NoC-NC ir kitų ženklinimo būdų identifikuojamų teisių apimties palyginimas

Pavyzdžiai

1 pavyzdys. Atminties institucija, kurios skaitmeninimo resursai yra riboti, sudarė sutartį su privačiojo sektoriaus įmone dėl kūrinių, kurių autorių turtinių teisių galiojimas yra pasibaigęs, skaitmeninimo. Pagal sutartį privačiojo sektoriaus įmonė skaitmenina tam tikrą kūrinių skaičių neatlygintinai, už tai gaudama teisę pati juos panaudoti ir teisę 3 metus interneto naudotojams juos licencijuoti komerciniam naudojimui. Atminties institucija turi sutartinę teisę padaryti suskaitmenintus kūrinius prieinamus internetu su teise interneto naudotojams leisti su tokiais kūriniais atlikti bet kokius veiksmus, tačiu sutartis draudžia tokius objektus naudoti komerciniais tikslais (3 metų laikotarpiu, kuriam pasibaigus atminties institucija galės pati atlikti ir naudotojams leisti atlikti bet kokius veiksmus, įskaitant ir naudojimą komerciniais tikslais). Aptariamus kūrinius atminties institucija ženklina NoC-NC pareikšties žymeniu ir nurodo 3 metų terminą – datą, nuo kada komercinio naudojimo ribojimas nustos galioti.

Pastaba. Paveldo objektų skaitmeninimo projektų (finansavimo) sąlygos gali riboti atminties institucijų teisę panaudoti suskaitmenintus objektus komerciniams tikslams arba drausti riboti visuomenės galimybę neribotai naudoti suskaitmenintus objektus, reikėtų šias sąlygas kaskart įvertinti.

2 pavyzdys. Atminties institucija – muziejus sudarė atlygintinę sutartį su autoriumi – tapytoju dėl visų jo teisių į tapybos darbus perėmimo. Tapybos darbus atminties institucija skaitmeniniu formatu pageidauja skelbti savo interneto svetainėje, taip pat ketina leisti kalendorių, kuriame bus naudojami tapybos darbų vaizdai, ir gaminti kitus suvenyrus su tapybos darbų fragmentais. Kadangi muziejus tebegaliojančias turtines teises iš autoriaus įsigijo atlygintinai, internete tapybos darbus aptikusiems asmenims jis norėtų drausti komercinį darbų panaudojimą, kol įsigytos teisės tebegalioja. Šiuo atveju ženklinimas žymeniu NoC-NC negalimas, nes autorių teisės tebegalioja. Jei muziejus nori naudotojams drausti komercinį naudojimą, derėtų rinktis ženklinimą CC BY-NC žymeniu (skyrius „CC BY-NC“). Be abejo, bus būtina nurodyti tapybos darbų autoriaus tapatybę.

Pastaba. Paveldo objektų skaitmeninimo projektų (finansavimo) sąlygos gali riboti atminties institucijų teisę panaudoti suskaitmenintus objektus komerciniams tikslams arba drausti riboti visuomenės galimybę neribotai naudoti suskaitmenintus objektus, reikėtų šias sąlygas kaskart įvertinti.

3 pavyzdys. Atminties institucija skaitmenina vinilo plokštelių įrašus ir ketina padaryti juos prieinamus internetu. Iš bibliografinio aprašo informacijos (įvertinus pagal skyrius „Ar autoriaus teisės tebegalioja?“„Ar gretutinės teisės galioja?“ ir 3, 4 bei 5 lenteles) matyti, kad turtinių autorių teisių ir gretutinių teisių galiojimas pasibaigęs. Šiuo atveju muzikos kūriniai ir jų atlikimas yra viešosios srities (angl. public domain) objektai (skyrius „PD“). Atminties institucija neturėtų riboti interneto bendruomenės prieigos prie šių kūrinių, vertėtų rinktis ženklinimą ne NoC-NC, o viešosios srities (PD) žymeniu.