Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

InC

In Copyright

Ką reiškia InC? Šios Europeanos sukurtos teisių pareikšties pavadinimas teigia, jog „galioja autorių teisės“. Vadinasi, galiojančios autorių/gretutinės teisės yra tokios, kaip numato jas reguliuojantis įstatymas.

Kokiais atvejais aktuali InC pareikštis? Pareikštis InC gali būti taikoma, kai objektą ženklina atminties institucija, kuri yra teisėtai (gavusi reikiamus teisių turėtojų leidimus) suskaitmeninusi ir padariusi prieinamą internete paveldo objektą, tačiau arba neturi teisių turėtojo leidimo, arba dėl tam tikrų priežasčių pati nepageidauja interneto paslaugų naudotojams leisti atlikti su šiuo objektu jokių kitų veiksmų, nei objekto apžiūra (skaitymas, klausymas, peržiūra) internete.

Ką naudotojas gali daryti su InC pareikštimi paženklintu objektu? Išskyrus minėtąsias teises objektą skaitmeninti ir padaryti prieinamą internete, duotas atminties institucijai, visos kitos turtinės autorių/gretutinės teisės į tokį objektą priklauso teisių turėtojui (LR ATGTĮ 15 str., turtinių teisių sąrašą skyriaus „Ką reiškia „neribotas naudojimas“?“ 7 lentelėje). Naudotojas gali tik susipažinti su objektu, jį apžiūrėti, analizuoti, bet norėdamas atlikti kokius nors kitus veiksmus, turės kreiptis į teisių turėtoją.

Atmintinė

TAI SVARBU ŽINOTI APIE InC

• Su InC paženklintu turiniu (objektais) naudotojas gali tik susipažinti, jį (juos) analizuoti (skaityti, klausyti, peržiūrėti), bet teisėtai negali kopijuoti, daryti pakeitimų, kurti išvestinių kūrinių (skyrius „Išvestiniai objektai: modifikacijos ir išvestiniai kūriniai“), niekaip kitaip panaudoti nei komerciniais, nei nekomerciniais tikslais (skyrius „Kas yra komercinis ir nekomercinis naudojimas?“) ir kt.

• Pareikštis InC aktuali, kai objektą (paprastai – paveldo objektą) ženklina atminties institucija. Jei objektą ženklina pats autorius (atlikėjas, teisių perėmėjas), kuris pageidauja nurodyti, kad bet kokie su objektu galimi atlikti veiksmai (išskyrus susipažinimą su juo) yra draudžiami, jis rinksis tradicinį bet kokį panaudojimą draudžiantį autorių teisių žymenį ©.

• Internete objektą radęs naudotojas, norėdamas panaudoti InC paženklintą objektą kaip nors kitaip, o ne tik su juo susipažinti, jį apžiūrėti ar išanalizuoti, turės tiesiogiai susisiekti su teisių turėtoju ir derėtis dėl naudojimo sąlygų.

• Žinoma, tais atvejais, kai galioja teisės aktų numatytos autorių (ar kitų) teisių išimtys (pvz., teisė naudoti žinių reportaže, cituoti ir t. t.), naudotojas galės pasinaudoti šiomis įstatymo suteikiamomis teisėmis, t. y. įstatyminės išimtys turės pirmenybę ir ši teisių pareikštis neturės jiems įtakos.

• InC pareikštis gali būti taikoma tik autorių/gretutinių teisių saugomam objektui iki šių teisių galiojimo pabaigos, t. y. ne viešosios srities (angl. public domain) objektams.

• Atminties institucijos turėtų taikyti InC tais atvejais, kai sutartis su teisių turėtoju (autoriumi, atlikėju, įrašo gamintoju ir kt.) leidžia atminties institucijai tik skaitmeninti objektą ir padaryti jį viešai prieinamą kompiuterių tinklais (internete).

• Jei autoriaus/kito teisių turėtojo ir atminties institucijos sutartis suteikia ir kitų teisių (ne tik skaitmeninti ir skelbti internete), tai, kiek įmanoma, turėtų atspindėti objekto ženklinimas, pagal galimybes pasirenkant ne InC pareikštį, o vieną iš Creative Commons licencijų (skyriai „CC BY“„CC BY-SA“„CC BY-ND“„CC BY-NC“„CC BY-NC-SA“ ir „CC BY-NC-ND“).

• Nors teisiškai įmanoma šią pareikštį naudoti ir tais atvejais, kai atminties institucija turi daugiau teisių, ne tik skaitmeninti objektą ir padaryti jį viešai prieinamą internete, dažniausiai toks naudotojų teisių apribojimas nepageidautinas – stabdo laisvą paveldo objektų apyvartą internete, prieštarauja atminties institucijos steigimo tikslams. Europeana nepritaria tokiems dirbtiniems ribojimams ir laiko tai nepagrįstu teisių „monopolizavimu“.

 
29 lentelė. InC paženklintų objektų naudojimas

VEIKSMAI +/– PLAČIAU SKYRIUJE
     
Neribotas naudojimas „Ką reiškia „neribotas naudojimas“?“
     
Autorystės nurodymas + „Pareiga nurodyti autorystę (atlikėją)“
     
Pakeitimai, išvestiniai kūriniai „Išvestiniai objektai: modifikacijos ir išvestiniai kūriniai“
     
Įpareigojimas dalintis išvestiniais kūriniais analogiškomis sąlygomis „Įpareigojimas dalintis išvestiniais kūriniais“
     
Komercinis naudojimas „Kas yra komercinis ir nekomercinis naudojimas?“
     
Naudojimas edukaciniais tikslais

(ne tik LR AGTGĮ nustatytais atvejais – žr. skyrių „Teisė naudoti edukaciniais tikslais“)

„Teisė naudoti edukaciniais tikslais“
     

30 lentelė. InC ir kitų ženklinimo būdų identifikuojamų teisių apimties palyginimas
 

Pavyzdžiai

1 pavyzdys. Karlstado (Švedija) universiteto absolventai sutartiniu pagrindu perleidžia universitetui teisę į savo baigiamuosius rašto darbus. Disertacija, analizuojanti E. Hemingway’aus kūrinio personažo integraciją ir susvetimėjimą, yra pateikta Europos bibliotekai (European Library), tačiau jokios kitos teisės į disertaciją, išskyrus skaitmeninti ir skelbti (publikuoti), perduotos nebuvo (arba aukštoji mokykla gavo visas teises, tačiau sutinka tik leisti susipažinti su darbu). Todėl disertacija skaitmeniniame formate paskelbta internete (ir yra Europeanos duomenų bazėje) ir paženklinta InC – taip visiems interneto bendruomenės nariams nurodyta, kad visos autoriaus teisės galioja ir riboja kūrinio naudojimą. Vadinasi, norintieji disertaciją gali skaityti, remtis ja savo mokslo darbuose, bet negali atlikti kitų veiksmų – išversti jos į užsienio kalbą (apie modifikacijas – skyriuje „Išvestiniai objektai: modifikacijos ir išvestiniai kūriniai“), kopijuoti ir skelbti kitose interneto svetainėse, išleisti jos kaip knygos, kitaip komerciškai ar nekomerciškai panaudoti.

2 pavyzdys.Muziejus sudarė su grafikos darbų autoriumi sutartį, pagal kurią autorius suteikė teisę jo darbus eksponuoti ne tik muziejaus salėse, bet ir internete, virtualioje parodoje. Daugiau jokių teisių pagal susitarimą autorius muziejui neperleido. Vadinasi, muziejus turi teisę grafikos darbus skaitmeninti ir skelbti juos savo ar kitoje interneto svetainėje interneto bendruomenės nariams susipažinti, tačiau negali jiems leisti atlikti su grafikos darbais kitų veiksmų – jų parsisiųsti, išsisaugoti, naudoti savo interneto svetainėse ar tinklaraščiuose, panaudoti kaip knygų iliustracijų ir t. t. Grafikos darbai paženklinami InC pareikštimi.

3 pavyzdys. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas suskaitmenino ir įkėlė į interneto svetainę Z. Baubonio 2007 m. darytą ir Lietuvos archeologų draugijos publikuotą Ukmergės piliakalnio nuotrauką. Pagal nuotraukos padarymo laiką matome, kad autoriaus turtinės teisės tebėra galiojančios (autorių teisių galiojimo terminai aptarti skyriuje „Ar autoriaus teisės tebegalioja?“). Jei autorius neleidžia savo fotografijų niekaip kitaip naudoti, tik padaryti prieinamas internete, jos ženklinamos InC pareikštimi.