Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

CC BY-NC-ND

Ką reiškia CC BY-NC-ND? CC BY-NC-ND yra Creative Commons licencija, turinti ir CC BY-NC, ir CC BY-ND elementus – reikalaujanti nurodyti autorystę („priskirti“ kūrinį, nurodant jo autorių/-ius ar atlikėją/-us), draudžianti paženklintą objektą panaudoti turint komercinių tikslų ir draudžianti pasinaudojus paženklintu objektu kurti išvestinius kūrinius. Oficialus jos pavadinimas: Creative Commons Priskyrimo-Nekomercinio naudojimo-Jokių išvestinių kūrinių Viešoji licencija. Creative Commons licencija yra lyg sutartis dėl objekto naudojimo sąlygų tarp asmens, paženklinusio objektą (autoriaus, ženklinančios institucijos ar kt.), ir internete objektą radusio naudotojo.

Kokiais atvejais aktuali CC BY-NC-ND licencija? CC BY-NC-ND gali būti taikoma, kai objekto, į kurį galioja autorių/gretutinės teisės, teisių turėtojas yra suteikęs leidimą jį skaitmeninti ir/ar padaryti prieinamą internetu, taip pat kopijuoti, skelbti, dalintis, naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais ir be teisės kūrinį modifikuoti, t. y. teisė kurti išvestinius kūrinius nesuteikiama.

Ką naudotojas gali daryti su CC BY-NC-ND paženklintu objektu? CC BY-NC-ND leidžia naudoti ja paženklintą objektą tik nekomerciniais tikslais (plačiau apie tai – skyriuje „Kas yra komercinis ir nekomercinis naudojimas?“), be to, draudžia modifikacijas, išvestinių kūrinių kūrimą (plačiau apie tai – skyriuje „Išvestiniai objektai: modifikacijos ir išvestiniai kūriniai“).

Kokie yra naudotojo įsipareigojimai, naudojant CC BY-NC-ND paženklintą objektą? Nurodyti autorių/-ius ar atlikėją/-us (plačiau apie autorystės nurodymą – skyriuje „Pareiga nurodyti autorystę (atlikėją)“), nenaudoti objekto (ar jo pagrindu sukurtų išvestinių kūrinių) turint komercinių tikslų ir neatlikti jokių kūrinio modifikacijų, nekurti išvestinių kūrinių (skyrius „Išvestiniai objektai: modifikacijos ir išvestiniai kūriniai“).

Atmintinė

TAI SVARBU ŽINOTI APIE CC BY-NC-ND

• CC BY-NC-ND paženklintus objektus visuomenės nariai (įskaitant interneto bendruomenę) nekomerciniais tikslais (skyrius „Kas yra komercinis ir nekomercinis naudojimas?“) gali naudoti, kaip mano esant reikalinga, nemodifikuodami jų ir nekurdami išvestinių kūrinių (skyrius „Išvestiniai objektai: modifikacijos ir išvestiniai kūriniai“) ir kt.

• CC BY-NC-ND paženklintus objektus draudžiama naudoti turint komercinių tikslų, t. y. siekiant uždirbti ar kitaip prisidėti prie komercinės vertės kūrimo. Komerciniai tikslai suprantami kaip bet kokia su pelno (finansinės naudos, tiesioginės ar netiesioginės) siekimu susijusi veikla. Plačiau komercinių tikslų sąvoka ir įvertinimo gairės pateikta skyriuje „Kas yra komercinis ir nekomercinis naudojimas?“.

• CC BY-NC-ND paženklintus objektus draudžiama modifikuoti, keisti – adaptuoti, aranžuoti, kurti jų pagrindu kitus muzikos kūrinius (angl. remix, cover, sample), sinchronizuoti laiko atžvilgiu su judančiu vaizdu (angl. synching), išversti į kitą kalbą, papildyti ar panaudoti jų elementus, redaguoti, karpyti, pildyti ir t. t. Taigi draudžiama naudojantis CC BY-NC-ND paženklintu objektu kurti išvestinius kūrinius (skyrius „Išvestiniai objektai: modifikacijos ir išvestiniai kūriniai“).

• CC BY-NC-ND taikoma tik tada, kai galioja turtinės autorių/gretutinės teisės ir nėra taikoma viešosios srities (angl. public domain) objektams (skyriai „PD“„NoC-NC“„NoC-OKLR“ ir „CC0″), taip pat ir objektams, kurių autoriai nežinomi (skyrius „InC-EU-OW”).

CC BY-NC ženklinimą gali taikyti autorius (atlikėjas), jei pageidauja, kad jo skelbiamas kūrinys būtų laisvai naudojamas tik nekomerciškai ir be jokių modifikacijų, taip pat ženklinanti institucija, jei uždrausti komercinį naudojimą ir modifikacijų atlikimą reikalauja sutartis su teisių turėtoju, iš kurio yra perimtos turtinės autorių/gretutinės teisės. Kitas atvejis – kai pati institucija turi pagrįstą interesą riboti kūrinio naudojimą komercijai ir jo pakeitimus, tarkime, institucija siekia, kad visi visuomenės nariai prie objekto turėtų tik nemokamą prieigą, arba objektas buvo sukurtas institucijai vykdant specifinį projektą ir su juo susipažinti leidžiama nemokamai, tačiau siekti uždirbti iš jo naudojimo ar jį keisti institucija leidžia tik mokamai.

• Jei atminties institucijos vykdo specifinius paveldo objektų skaitmeninimo projektus, tokių projektų (finansavimo, konkursų) sąlygos gali riboti atminties institucijų teisę panaudoti suskaitmenintus objektus komerciniams tikslams, arba riboti atminties institucijų teisę drausti objektus komerciškai panaudoti interneto bendruomenei (kitiems naudotojams), taigi kaskart reikėtų šias sąlygas įvertinti.

• Jei objektas paženklintas CC BY-NC-ND, naudotojas, norėdamas panaudoti jį komercinei veiklai arba atlikti jo modifikacijas (net skirtas nekomercinei veiklai), turės susisiekti su teisių turėtoju (autoriumi, atlikėju, teisių perėmėju – pvz., atminties institucija) ir derėtis dėl komercinio naudojimo sąlygų.

• Pritaikius CC BY-NC-ND, identifikuojami objekto autoriai/atlikėjai.

 
27 lentelė. CC BY-NC-ND objektų naudojimas

VEIKSMAI +/– PLAČIAU SKYRIUJE
     
Neribotas naudojimas „Ką reiškia „neribotas naudojimas“?“
     
Autorystės nurodymas + „Pareiga nurodyti autorystę (atlikėją)“
     
Pakeitimai, išvestiniai kūriniai „Išvestiniai objektai: modifikacijos ir išvestiniai kūriniai“
     
Įpareigojimas dalintis išvestiniais kūriniais analogiškomis sąlygomis „Įpareigojimas dalintis išvestiniais kūriniais“
     
Komercinis naudojimas „Kas yra komercinis ir nekomercinis naudojimas?“
     
Naudojimas edukaciniais tikslais

(ne tik LR AGTGĮ nustatytais atvejais – žr. skyrių „Teisė naudoti edukaciniais tikslais“)

+* „Teisė naudoti edukaciniais tikslais“
     
     
* Tik jei tai daroma nekomerciniais tikslais. Jei naudojama privačioje mokykloje, mokamoje paskaitoje, parduodamoje mokymo medžiagoje ar pan., tai yra komercinis panaudojimas, taigi neleidžiamas.

28 lentelė. CC BY-NC-ND ir kitų ženklinimo būdų identifikuojamų teisių apimties palyginimas

Pavyzdžiai

1 pavyzdys. Didžiosios Britanijos „Tate“ galerija turi dideles kolekcijas kūrinių, perimtų iš autorių sutartiniu pagrindu. Turtinės teisės į nemažą dalį kūrinių dar nėra pasibaigusios, t. y. galioja (plačiau apie autorių teisių galiojimo terminus – skyriuje „Ar autoriaus teisės tebegalioja?“). „Tate“ turi teisę kūrinius skaitmeninti ir skelbti internete, tačiau ne visuomet turi teisę modifikuoti (ar leisti modifikuoti) kūrinius (plačiau apie modifikacijas – skyriuje „Išvestiniai objektai: modifikacijos ir išvestiniai kūriniai“). Taip pat „Tate“ neturi ir nesuteikia teisės naudoti kūrinių komerciniais tikslais, skelbia juos tik visuomenei informuoti ir mokyti. Todėl dauguma „Tate“ interneto svetainėje skelbiamų kūrinių ženklinami CC BY-NC-ND Creative Commons licencijos žymeniu.

2 pavyzdys. „Oxford Academics“ leidinių grupės atviros prieigos periodika „Oxford Open“ ženklinama Creative Commons licencijomis siekiant skaitytojams greitai ir aiškiai nurodyti, ką jie gali daryti su laisvai internete prieinamais periodinių leidinių straipsniais. Dalis autorių ir leidėjų sutinka leisti interneto bendruomenei straipsniais naudotis nemokamai, bet tik ne komerciniais tikslais ir nedarant jokių jų modifikacijų (išvestinių kūrinių). Tokius straipsnius „Oxford Academics“ ženklina Creative Commons CC BY-NC-ND licencijos žymeniu.