Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

CC BY-NC-SA

Ką reiškia CC BY-NC-SA? CC BY-NC-SA yra Creative Commons licencija, turinti ir CC BY-NC, ir CC BY-SA elementus – reikalaujanti nurodyti autorystę („priskirti“ kūrinį, nurodant jo autorių/-ius ar atlikėją/-us), draudžianti paženklintą objektą naudoti turint komercinių tikslų ir reikalaujanti dalintis išvestiniais kūriniais. Oficialus jos pavadinimas: Creative Commons Priskyrimo-Nekomercinio naudojimo-Analogiško platinimo Viešoji licencija. Creative Commons licencija yra lyg sutartis dėl objekto naudojimo sąlygų tarp asmens, paženklinusio objektą (autoriaus, ženklinančios institucijos ar kt.), ir internete objektą radusio naudotojo.

Kokiais atvejais aktuali CC BY-NC-SA licencija? CC BY-NC-SA gali būti taikoma, kai objekto, į kurį galioja turtinės autorių/gretutinės teisės, teisių turėtojas yra suteikęs leidimą jį ne tik skaitmeninti ir/ar padaryti prieinamą internetu, bet ir atlikti bet kokius veiksmus su sąlyga, kad tie veiksmai nereikš objekto naudojimo komerciniais tikslais ir kad išvestinius kūrinius pasinaudodamas paženklintu objektu sukūręs asmuo toliau viešintų ir šiuos naujus išvestinius kūrinius, suteikdamas ir šių išvestinių kūrinių naudotojams analogiškas teises.

Ką naudotojas gali daryti su CC BY-NC-SA paženklintu objektu? CC BY-NC-SA leidžia naudoti taip paženklintą objektą, taip pat kopijuoti, modifikuoti, kurti išvestinius kūrinius (plačiau apie tai –skyriuje „Išvestiniai objektai: modifikacijos ir išvestiniai kūriniai“), tačiau leidžia objektą (ir jo pagrindu sukurtus išvestinius kūrinius) naudoti tik nekomerciniais tikslais (plačiau apie tai – skyriuje „Kas yra komercinis ir nekomercinis naudojimas?“) ir įpareigoja modifikacijas atlikusį asmenį savo kūrybos rezultatus paskelbti ir ženklinti taip, kaip tai padarė pradinis teisių turėtojas.

Kokie yra naudotojo įsipareigojimai, naudojant CC BY-NC-SA paženklintą objektą? Nurodyti autorių/-ius ar atlikėją/-us (plačiau apie autorystės nurodymą – skyriuje „Pareiga nurodyti autorystę (atlikėją)“), suteikti analogiškas teises į išvestinius kūrinius tolesniems naudotojams ir nenaudoti objekto (ar jo pagrindu sukurtų išvestinių kūrinių) turint komercinių tikslų.

Atmintinė

TAI SVARBU ŽINOTI APIE CC BY-NC-SA

• CC BY-NC-SA paženklintus objektus visuomenės nariai (įskaitant interneto bendruomenę) gali laisvai naudoti nekomerciniais tikslais, kaip mano esant reikalinga – pavyzdžiui, kopijuoti, skelbti, daryti pakeitimus, kurti išvestinius kūrinius (skyrius „Išvestiniai objektai: modifikacijos ir išvestiniai kūriniai“) ir kt.

• Naudotojas, pasinaudojęs CC BY-NC-SA paženklintu objektu, turi taip pat paviešinti jį internete (arba ir ne internete) ir privalo nurodyti modifikavimo (išvestinio kūrinio sukūrimo) faktą ir pradinio objekto autoriaus/-ių autorystę.

• Naudotojas, pasinaudojęs CC BY-NC-SA paženklintu objektu ir sukūręs išvestinį kūrinį, įsipareigoja jį viešinti analogiškomis sąlygomis, t. y. suteikti interneto bendruomenės nariams tokias pačias teises į išvestinį kūrinį, kokias pats gavo į pradinį kūrinį. Kitaip tariant, išvestinis kūrinys taip pat privalės būti paženklintas CC BY-NC-SA.

• CC BY-NC-SA paženklintus objektus draudžiama naudoti turint komercinių tikslų, t. y. norint užsidirbti ar kitaip prisidėti prie komercinės vertės kūrimo. Komerciniai tikslai suprantami kaip bet kokia su pelno (finansinės naudos, tiesioginės ar netiesioginės) siekimu susijusi veikla. Plačiau komercinių tikslų sąvoka ir įvertinimo gairės pateikti skyriuje „Kas yra komercinis ir nekomercinis naudojimas?“.

• CC BY-NC-SA taikoma tik tada, kai galioja turtinės autorių/gretutinės teisės ir nėra taikoma viešosios srities (angl. public domain) objektams (skyriai „PD“„NoC-NC“„NoC-OKLR“ ir „CC0″), taip pat objektams, kurių autoriai nežinomi (skyrius „InC-EU-OW”).

• CC BY-NC-SA galima taikyti, kai ženklinantysis turi į objektą visas turtines autorių/gretutines) teises (įskaitant atvejus, kai jis pats yra autoriumi, arba yra įgijęs teises pagal sutartį; žr. teisių sąrašą – skyriuje „Ką reiškia „neribotas naudojimas“?“, 7 lentelė; žr. plačiau apie sutartis – skyriuje „Jūsų sutartis su teisių turėtoju”). Tačiau šiuo atveju arba pats autorius/atlikėjas (ar kitas teisių turėtojas, pvz., ženklinanti institucija) pageidauja, arba ženklinančiojo (pvz., atminties institucijos) sutartis su teisių perleidėju reikalauja, kad būtų uždraustas komercinį naudojimą ir įpareigota dalintis išvestiniais kūriniais To gali reikalauti, pavyzdžiui, ženklinančios atminties institucijos sutartis su teisių turėtoju, iš kurio yra perimtos turtinės autorių/gretutinės teisės. Arba galbūt pati ženklinančioji atminties institucija turi pagrįstą interesą skatinti dalinimąsi išvestiniais kūriniais (tuo didindama objekto žinomumą) ir riboti kūrinio naudojimą turint komercinių tikslų – tarkime, atminties institucija siekia, kad visi visuomenės nariai turėtų tik nemokamą prieigą prie bet kokių objekto modifikacijų, arba objektas buvo sukurtas institucijai vykdant specifinį projektą ir su juo susipažinti leidžiama nemokamai, tačiau iš jo panaudojimo uždirbti atminties institucija leidžia tik atskirai suderinus tokio naudojimo sąlygas.

Jei objektas paženklintas CC BY-NC-SA, naudotojas, norėdamas panaudoti jį komercinei veiklai, turės susisiekti su teisių turėtoju (autoriumi, atlikėju, teisių perėmėju – pvz., atminties institucija) ir derėtis dėl komercinio naudojimo sąlygų.

• Pritaikius CC BY-NC-SA, identifikuojami objekto autoriai/atlikėjai.

 
25 lentelė. CC BY-NC-SA objektų naudojimas

VEIKSMAI +/– PLAČIAU SKYRIUJE
     
Neribotas naudojimas „Ką reiškia „neribotas naudojimas“?“
     
Autorystės nurodymas + „Pareiga nurodyti autorystę (atlikėją)“
     
Pakeitimai, išvestiniai kūriniai + „Išvestiniai objektai: modifikacijos ir išvestiniai kūriniai“
     
Įpareigojimas dalintis išvestiniais kūriniais analogiškomis sąlygomis + „Įpareigojimas dalintis išvestiniais kūriniais“
     
Komercinis naudojimas „Kas yra komercinis ir nekomercinis naudojimas?“
     
Naudojimas edukaciniais tikslais

(ne tik LR AGTGĮ nustatytais atvejais – žr. skyrių „Teisė naudoti edukaciniais tikslais“)

+* „Teisė naudoti edukaciniais tikslais“
     
* Tik jei tai daroma nekomerciniais tikslais. Jei tai naudojama privačioje mokykloje, mokamoje paskaitoje, parduodamoje mokymo medžiagoje ar pan., tai yra komercinis naudojimas, taigi neleidžiamas.

26 lentelė. CC BY-NC-SA ir kitų ženklinimo būdų identifikuojamų teisių apimties palyginimas

Pavyzdžiai

1 pavyzdys. Nacionalinė Ispanijos biblioteka savo turimus G. Rossini „Sevilijos kirpėjo“ įrašus suskaitmenino ir skelbia internete, juos galima rasti Europeanoje. Dėl autoriaus mirties datos turtinės autoriaus teisės į kūrinį jau yra pasibaigusios (plačiau apie autorių teisių galiojimo terminus – skyriuje „Ar autoriaus teisės tebegalioja?“), bet tebegalioja atlikėjų, įrašo gamintojo gretutinės turtinės teisės, kurias jie yra suteikę bibliotekai (plačiau apie gretutinių teisių galiojimo terminus – skyriuje „Ar gretutinės teisės galioja?“). Tačiau biblioteka nėra gavusi teisės naudoti įrašą turint komercinių tikslų (plačiau apie komercinius tikslus – skyriuje „Kas yra komercinis ir nekomercinis naudojimas?“). Be to, biblioteka nori įpareigoti šį „Sevilijos kirpėjo“ įrašą savo kūryboje naudojančius ir išvestinius kūrinius (plačiau apie juos – skyriuje „Išvestiniai objektai: modifikacijos ir išvestiniai kūriniai“) kuriančius asmenis dalintis tokiais savo išvestiniais kūriniais. Todėl suskaitmenintą kūrinį Ispanijos nacionalinė biblioteka ženklina CC BY-NC-SA.

2 pavyzdys. Dizaineris sukūrė iš lengvai prieinamų medžiagų nesudėtingai mėgėjų galimus pagaminti baldus, kuriuos laiko praktiškais ir lengvai pritaikomais prie skirtingo interjero. Siekdamas populiarinti produktą ir norėdamas, kad kiekvienas norintysis be jokių apribojimų galėtų pasigaminti tokį baldą naudojimui savo namuose, jis įkėlė baldų brėžinius, gamybos instrukciją ir pagamintų baldų nuotraukas į savo socialinio tinklo Facebook paskyrą, paženklindamas medžiagą CC BY-NC-SA licencijomis. Baldai sulaukė didelio populiarumo, socialinio tinklo Facebook nariai dalijosi savo pagamintų baldų versijomis – pagamintų baldų fotografijomis, o taip pat skirtingomis modifikacijomis. Kadangi ženklinimas CC BY-NC-SA licencija įpareigoja modifikacijas atliekantį asmenį dalintis išvestiniais kūriniais (modifikacijomis) analogiškomis sąlygomis, techninius pakeitimus ir patobulinimus brėžiniuose atlikę ir taip baldus dar labiau patobulinę Facebook naudotojai internete analogiškomis sąlygomis (ženklindami taip pat CC BY-NC-SA licencijomis) pasidalino ir savo patobulintais brėžiniais, skirtingomis baldų versijomis. Dėl baldų populiarumo ir nesudėtingos gamybos juos gaminti ir platinti panoro baldų gamybos įmonė. Licencija CC BY-NC-SA komercinį panaudojimą draudžia, taigi tokiai įmonei, norinčiai verstis prekyba šiais baldais, reikės kreiptis tiesiogiai į dizainerį, derėtis ir sudaryti su juo sutartį, kuriame, be kita ko, bus aptartas atlyginimas.

3 pavyzdys. Laisvai prieinamos muzikos archyve (Free Music Archive) skelbiamas populiarios industrinio roko grupės Nine Inch Nails albumas The Slip, kurį grupės nariai leido gerbėjams naudoti visiškai laisvai ir nemokamai. Kadangi grupė apsisprendė leisti interneto bendruomenei naudoti jų kūrinius, kaip tik internautai pageidauja, leidžiamos ir įvairios jų modifikacijos, fragmentų naudojimas kituose garso ir vaizdo kūriniuose ir pan. Siekdama užtikrinti, kad jų kūryba visuomet būtų prieinama nemokamai, grupė Nine Inch Nails ne tik uždraudė savo albumą naudoti komerciniais tikslais, bet ir įpareigojo ir kitus naudotojus nemokamai platinti savo kūrybą, kurioje panaudoti fragmentai iš internete paskelbto albumo The Slip. Todėl albumas paženklintas CC BY-NC-SA. Įkvėpti milžiniško albumo populiarumo ir išaugusio Nine Inch Nails žinomumo, vėliau Nine Inch Nails pavyzdžiu pasekė ir kiti muzikos atlikėjai, paženklindami laisvai prieinamą savo kūrybą Creative Commons licencijomis.