Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

CC BY-SA

Ką reiškia CC BY-SA? CC BY-SA yra Creative Commons licencija, reikalaujanti nurodyti autorystę („priskirti“ kūrinį, nurodant jo autorių/-ius ar atlikėją/-us) ir dalintis išvestiniais kūriniais. Oficialus jos pavadinimas: Creative Commons Priskyrimo-Analogiško platinimo tarptautinė Viešoji licencija. Creative Commons licencija yra lyg sutartis dėl objekto naudojimo sąlygų tarp asmens, paženklinusio objektą (autoriaus, ženklinančios institucijos ar kt.), ir internete objektą radusio naudotojo.

Kokiais atvejais aktuali CC BY-SA licencija? CC BY-SA gali būti taikoma, kai objekto, į kurį galioja autorių/gretutinės teisės, teisių turėtojas yra suteikęs leidimą jį ne tik skaitmeninti ir/ar padaryti prieinamą internetu, bet ir atlikti su juo bet kokius veiksmus. Autorius, ženklinanti institucija (pvz., atsižvelgdama į tai, kad to reikalauja institucijos sutartis su autoriumi) taip pat reikalauja, kad pasinaudodamas paženklintu objektu ir sukūręs išvestinius kūrinius naudotojas toliau viešintų ir šiuos naujus išvestinius kūrinius, suteikdamas ir šių išvestinių kūrinių naudotojams analogiškas teises.

Ką naudotojas gali daryti su CC BY-SA paženklintu objektu? CC BY-SA licencija leidžia neribotai naudoti objektą (plačiau apie neribotą naudojimą – skyriuje „Ką reiškia „neribotas naudojimas“?“), įskaitant, kopijuoti, modifikuoti, naudoti komerciniais ir nekomerciniais tikslais. Tačiau modifikacijas atlikęs ir išvestinį kūrinį sukūręs asmuo privalo savo kūrybos rezultatus paskelbti jais dalindamasis lygiai taip pat, kaip tai padarė pradinis teisių turėtojas.

Kokie yra naudotojo įsipareigojimai, naudojant CC BY-SA paženklintą objektą? Nurodyti autorių/-ius ar atlikėją/-us (plačiau apie autorystės nurodymą – skyriuje „Pareiga nurodyti autorystę (atlikėją)“ir suteikti analogiškas teises į išvestinius kūrinius tolesniems naudotojams (plačiau apie pareigą dalintis išvestiniais kūriniais – skyriuje „Įpareigojimas dalintis išvestiniais kūriniais“).

Atmintinė

TAI SVARBU ŽINOTI APIE CC BY-SA

• CC BY-SA paženklintus objektus visuomenės nariai (įskaitant interneto bendruomenę) gali laisvai ir neribotai naudoti (skyrius „Ką reiškia „neribotas naudojimas“?“), kaip mano esant reikalinga – pavyzdžiui, kopijuoti, skelbti, daryti pakeitimus, kurti išvestinius kūrinius (skyrius „Išvestiniai objektai: modifikacijos ir išvestiniai kūriniai“), naudoti komerciniais ir nekomerciniais tikslais (skyrius „Kas yra komercinis ir nekomercinis naudojimas?“) ir kt.

• Naudotojas, pasinaudojęs CC BY-SA paženklintu objektu ir jo pagrindu sukūręs išvestinį kūrinį (skyrius „Išvestiniai objektai: modifikacijos ir išvestiniai kūriniai“), turi paviešinti tokį išvestinį kūrinį internete (arba ir ne internete), ir privalo nurodyti modifikavimo (išvestinio kūrinio sukūrimo) faktą ir pradinio objekto autoriaus/-ių autorystę.

• Naudotojas, pasinaudojęs CC BY-SA paženklintu objektu ir sukūręs išvestinį kūrinį (skyrius „Išvestiniai objektai: modifikacijos ir išvestiniai kūriniai“), įsipareigoja jį viešinti analogiškomis sąlygomis, t. y. suteikdamas interneto bendruomenės nariams tokias pačias teises į išvestinį kūrinį, kokias pats gavo į pradinį kūrinį. Kitaip tariant, išvestinis kūrinys taip pat privalės būti paženklintas CC BY-SA.

• CC BY-SA taikoma tik tada, kai tebegalioja turtinės autorių/gretutinės teisės, ir nėra taikoma viešosios srities (angl. public domain) objektams (skyriai „PD“„NoC-NC“„NoC-OKLR“ ir „CC0″), taip pat objektams, kurių autoriai nežinomi (skyrius „InC-EU-OW”).

• CC BY-SA galima taikyti, kai ženklinantysis turi į objektą visas turtines autorių/gretutines) teises (įskaitant atvejus, kai jis pats yra autoriumi, arba yra įgijęs teises pagal sutartį; žr. teisių sąrašą – skyriuje „Ką reiškia „neribotas naudojimas“?“, 7 lentelė; žr. plačiau apie sutartis – skyriuje „Jūsų sutartis su teisių turėtoju“). Tačiau, kitaip nei taikant CC BY, šiuo atveju arba arba pats autorius/atlikėjas (ar kitas teisių turėtojas, pvz., ženklinanti institucija) pageidauja, arba ženklinančiojo (pvz., atminties institucijos) sutartis su teisių perleidėju reikalauja, kad kad, kūrybos objektų apyvartai internete skatinti, kuriant išvestinius kūrinius, išvestiniai objektai būtų platinami analogiškomis sąlygomis.

 
19 lentelė. CC BY-SA objektų naudojimas

VEIKSMAI +/– PLAČIAU SKYRIUJE
     
Neribotas naudojimas + „Ką reiškia „neribotas naudojimas“?“
     
Autorystės nurodymas + „Pareiga nurodyti autorystę (atlikėją)“
     
Pakeitimai, išvestiniai kūriniai + „Išvestiniai objektai: modifikacijos ir išvestiniai kūriniai“
     
Įpareigojimas dalintis išvestiniais kūriniais analogiškomis sąlygomis + „Įpareigojimas dalintis išvestiniais kūriniais“
     
Komercinis naudojimas + „Kas yra komercinis ir nekomercinis naudojimas?“
     
Naudojimas edukaciniais tikslais

(ne tik LR AGTGĮ nustatytais atvejais – žr. skyrių „Teisė naudoti edukaciniais tikslais“)

+ „Teisė naudoti edukaciniais tikslais“

 
20 lentelė. CC BY-SA ir kitų ženklinimo būdų identifikuojamų teisių apimties palyginimas

Pavyzdžiai

1 pavyzdys. Anglijos Karališkasis operos teatras savo tinklalapyje pateikia operos ir baleto spektaklių turinio aprašymus bei kitą rašytinę informaciją, susijusią su šio teatro veikla.

Ši institucija leidžia jos darbuotojų sukurtus spektaklių aprašymus naudoti visiems norintiesiems, todėl savo tinklalapio turiniui ženklinti pasirinko Creative Commons licencijas. Kadangi operos atstovai norėtų, kad panaudojus aprašymus sukurtais išvestiniais kūriniais (kitais aprašymais ir pan.) būtų dalijamasi su visuomene tokiomis pačiomis sąlygomis, tekstui ženklinti pasirinkta CC BY-SA licencija, įpareigojanti nurodyti autorystę ir analogiškomis sąlygomis nemokamai dalintis išvestiniais kūriniais, sukurtais aprašymų pagrindu (plačiau apie išvestinius kūrinius – skyriuje „Išvestiniai objektai: modifikacijos ir išvestiniai kūriniai“).

2 pavyzdys. Istorijos studentas muziejui pagal užsakymą parengė trumpas istorijas, padedančias iliustruoti muziejaus interneto svetainėje demonstruojamų archeologinių radinių naudojimą kasdienybėje, ir sutartiniu pagrindu neterminuotai perleido muziejui visas savo turtines autoriaus teises į šiuos literatūros darbus (plačiau apie sutartis – skyriuje „Jūsų sutartis su teisių turėtoju“). Muziejus leidžia šiuos savo svetainėje skelbiamus aprašymus naudoti kituose projektuose, tačiau norėtų, kad aprašymais, jei buvo modifikuoti, pvz., papildyti ar išversti į užsienio kalbas (plačiau apie modifikacijas – skyriuje „Išvestiniai objektai: modifikacijos ir išvestiniai kūriniai“), toliau būtų laisvai dalinamasi internete analogiškomis sąlygomis. Todėl aprašymų tekstas paženklinamas CC BY-SA licencija. Internete aprašymus radęs naudotojas išvertė juos į anglų kalbą (t. y. sukūrė išvestinius kūrinius) ir paskelbė savo užsienio kalba rašomame tinklaraštyje, nurodydamas autorystę ir paženklindamas CC BY-SA licencija.

3 pavyzdys. Biblioteka turi kolekciją nuotraukų, vaizduojančių sovietų laikotarpio miesto architektūrą. Teisės į nuotraukas tebegalioja, bet bibliotekai jas pateikęs nuotraukų autorius pasirašė sutartį, pagal kurią perleido visas turtines autoriaus teises bibliotekai (plačiau apie sutartis – skyriuje „Jūsų sutartis su teisių turėtoju“) su sąlyga, kad asmenys, naudojantys tas nuotraukas išvestiniams kūriniams, lygiai taip pat dalintųsi su visuomene savo išvestiniais kūriniais (plačiau apie išvestinius kūrinius – skyriuje „Išvestiniai objektai: modifikacijos ir išvestiniai kūriniai“). Biblioteka nuotraukas suskaitmenino ir įkėlė į interneto svetainę, paženklindama CC BY-SA licencija. Nuotraukas internete radęs architektūros studentas nemokamai panaudojo jas savo interneto svetainėje – ant senosios miesto architektūros vaizdų „uždėjo“ dabartinio miesto vaizdus ir aptarė skirtumus. Šis naudotojas taip pat ženklina keliasluoksnes savo nuotraukas CC BY-SA ženklu, dalindamasis kūryba su kitais visuomenės nariais analogiškomis sąlygomis, kaip ir pirmasis nuotraukų autorius.