Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

Sąvokų paaiškinimai

Metodikoje naudojamos žemiau išvardintos sąvokos turi šias žemiau nurodytas reikšmes:

SĄVOKA     PAAIŠKINIMAS
       
AGATA     Lietuvos gretutinių teisių asociacija, kolektyvinio administravimo asociacija, vienijanti atlikėjus (muzikantus, aktorius) bei muzikos leidėjus ir besirūpinanti jų teisių įgyvendinimu. Plačiau
       
Atminties institucija     Archyvas, biblioteka, muziejus ar kita institucija, dalyvaujanti formuojant, integruojant ir skleidžiant žmonijos kultūrą, užfiksuotą kultūros paveldo objektuose.
       
Autorių teisės     Turtinės ir asmeninės neturtinės autoriaus teisės į jo sukurtą intelektinį (literatūros, mokslo, meno) kūrinį. Turtinės teisės suteikia autoriui teisę kontroliuoti jo kūrinio panaudojimą (išleidimą, platinimą, viešą rodymą, paskelbimą ir kt.) ir teisę gauti pajamas už kūrinio panaudojimą. Neturtinės teisės – tai autorystės teisė, teisė į autoriaus vardą, kūrinio integralumą ir pan. Lietuvoje autorių teises reglamentuoja LR ATGTĮ (taip pat tarptautinės sutartys ir ATGTĮ lydintys teisės aktai). Metodikoje autorių teisės detaliau aprašomos skyriuose „Autoriaus teisės“ ir „Ar egzistuoja autoriaus teisės ir kokios jos?”.
       
Autorystės nurodymas     Pareiga nurodyti, kas yra kūrinio autorius ar atlikėjas, identifikuojant vardą (vardus) ir pavardę (pavardes) arba pseudonimą. Detaliai autorystės nurodymas, kuris paprastai yra privalomas pagal licencijų ir pareikščių sąlygas, aprašomas Metodikos skyriuje „Pareiga nurodyti autorystę (atlikėją)”.
       
Creative Commons     Jungtinėse Amerikos Valstijose įsteigta ne pelno siekianti organizacija, kurios tikslas – siekti platesnio dalijimosi kultūros objektais internete. Creative Commons naudotojams teikia nemokamas savo sukurtas licencijas (žr. licencijos sąvoką žemiau), kurių pagalba galima nesudėtingai informuoti potencialius naudotojus apie internete prieinamos kūrybos teisėto panaudojimo sąlygas.
       
Europeana     Europeanos fondo (angl. – Europeana Foundation) valdoma Europos Sąjungos šalių narių kultūros paveldo objektų skaitmeninė platforma, vienijanti daugiau nei 3000 institucijų iš skirtingų ES šalių. Europeana skirta skatinti atminties institucijų bendradarbiavimą ir suteikti naudotojams galimybę pasiekti ES kultūros paveldo objektus internetu vienoje integruotoje sistemoje. Plačiau
       
Gretutinės teisės     Turtinės atlikėjo, fonogramos gamintojo, transliuojančiosios organizacijos, audiovizualinio kūrinio (filmo) pirmojo įrašo gamintojo, kito asmens teisės į atlikimą ar jo įrašą, fonogramą, audiovizualinio kūrinio (filmo) pirmąjį įrašą, transliaciją, kurios suteikia teisę kontroliuoti jų panaudojimą. Taip pat asmeninės neturtinės atlikėjo teisės į savo tiesioginį (gyvą) atlikimą ar atlikimo įrašą. Lietuvoje gretutines teises reglamentuoja LR ATGTĮ (taip pat tarptautinės sutartys ir LR ATGTĮ lydintys teisės aktai). Metodikoje gretutinės teisės detaliau aprašomos skyriuose „Gretutinės teisės“ ir „Ar egzistuoja gretutinės teisės ir kokios?”.
       
Interneto bendruomenė     Naudotojų visuma (naudotojo sąvoką žr. žemiau).
       
Išvestiniai objektai     Objektai, sukurti atlikus pradinių objektų modifikacijas. Modifikacijos sąvoką žr. žemiau ir (arba) Metodikos skyriuje „Išvestiniai objektai: modifikacijos ir išvestiniai kūriniai”.
       
LATGA     Asociacija LATGA, autorių teisių kolektyvinio administravimo asociacija, vienijanti autorius ir autorių teisių turėtojus ir besirūpinanti jų teisių įgyvendinimu. Plačiau 
       
Licencija     Metodikoje vartojama licencijos sąvoka reiškia susitarimą tarp teisių turėtojo (taikančio licencijos ženklinimą) ir bet kurio paženklinto objekto naudotojo dėl objekto panaudojimo sąlygų. Metodikoje siūlomos naudoti licencijos yra Creative Commons sukurti įrankiai, įgalinantys paprastai nustatyti leidžiamus ir draudžiamus su paženklintu objektu atlikti veiksmus. Internete skelbiami objektai žymimi licencijos žymeniu (ikona) ar santrumpa, nurodančia taikomų leidimų ir draudimų sąlygas.
       
LR ATGTĮ     Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas. Metodikos parengimo metu galiojančią šio įstatymo suvestinę redakciją galima rasti čia.
       
Skaitmeninis ir suskaitmenintas kultūros paveldas     Kultūros, edukacijos, mokslo šaltiniai, kartu su technine, teisine ir kita informacija, sukurti skaitmeninėmis priemonėmis arba konvertuoti į skaitmeninė formą iš egzistuojančio analoginio šaltinio.
       
Kultūros paveldas (kultūros paveldo objektas)     Per kelias kartas perimtos etniniu, istoriniu, estetiniu ar moksliniu požiūriu svarbios kultūros vertybės.
       
Kūrinys     Originalus kūrybinės veiklos rezultatas literatūros, mokslo ar meno srityje, nepaisant jo meninės vertės, išraiškos būdo ar formos. Lietuvoje kūrinio sąvoką reglamentuoja LR ATGTĮ.
       
„Kūriniai našlaičiai“     Nenustatytų teisių turėtojų kūriniai; žr. sąvoką žemiau.
       
Metodika     Ši metodika, sukurta pagal Suskaitmeninto ir skaitmeninio kultūros paveldo turinio naudojimo teisių priskyrimo bei ženklinimo metodika ir rekomendacijas, parengtas vykdant Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos projektą „Kūrybinių bendrijų licencijų taikymas kultūros paveldo objektams“ ir adaptuota interaktyviam taikymui bei švietimo įstaigų atstovų ir auklėtinių taikymui vykdant Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos projektą „E-paslauga: skaitmeninio turinio naudojimo ir teisių ženklinimo žinynas ir įrankiai“, kuriais užtikrinamas Skaitmeninio kultūros paveldo aktualinimo ir išsaugojimo 2015–2020 metų programos priemonės „Sukurti šiuolaikines sąlygas atitinkančius skaitmeninio turinio valdymo ir naudojimo teisinio reguliavimo modelius“ įgyvendinimas.
       
Modifikacija     Suprantama taip, kaip ją apibrėžia Creative Commons licencijos ir reiškia autorių teisių, gretutinių teisių saugomus ir (ar) kitus objektus, sukurtus pasinaudojus pradiniais objektais, paženklintais pagal Metodiką, kuriuose pagal Metodiką paženklinti objektai yra išversti, pakeisti, aranžuoti, transformuoti ar kitaip modifikuoti tokiu būdu, kuriam reikalingas teisių turėtojo sutikimas pagal galiojantį teisinį reguliavimą. Lietuvoje išvestinius kūrinius apibrėžia ir reguliuoja LR ATGTĮ. Išsamiai modifikacijos ir teisė leisti jas atlikti ženklinant objektus aptariama Metodikos skyriuje „Išvestiniai objektai: modifikacijos ir išvestiniai kūriniai”.
       
Naudojimas edukaciniais tikslais     Reiškia objekto panaudojimą visais įmanomais būdais (Lietuvoje galimus kūrinio ir (ar) gretutinių teisių objekto panaudojimo būdus (galimus atlikti veiksmus) apibrėžia LR ATGTĮ), jei naudojama mokslui, mokymui, mokymuisi, kvalifikacijos kėlimui, moksliniams tyrimams. Metodikoje objekto naudojimas edukaciniais tikslais suprantamas plačiau, nei LR AGTGĮ apibrėžiamas „naudojimas mokslo ir mokslinių tyrimų tikslais“. Išsamiai objekto naudojimas edukaciniais tikslais aptariamas Metodikos skyriuje „Teisė naudoti edukaciniais tikslais”.
       
Naudojimas komerciniais tikslais     Naudojimas tikslu, kuriuo siekiama tiesioginės ar netiesioginės ekonominės ar komercinės naudos; su tokiu naudojimu paprastai nesiejama veikla, kurią gera valia vykdo galutiniai vartotojai. Išsamiai objekto naudojimas komerciniais ir nekomerciniais tikslais aptariamas Metodikos skyriuje „Kas yra komercinis ir nekomercinis naudojimas?“.
       
Naudojimas nekomerciniais tikslais     Naudojimo komerciniais tikslais (žr. sąvoką aukščiau) priešingybė; suprantamas, kaip jį apibrėžia Creative Commons licencijos, t.y., kaip naudojimas, neskirtas ir nenukreiptas į komercinės naudos ar piniginio atlygio gavimą. Išsamiai objekto naudojimas komerciniais ir nekomerciniais tikslais aptariamas Metodikos skyriuje „Kas yra komercinis ir nekomercinis naudojimas?“.
       
Naudotojas (interneto bendruomenės narys)     Asmuo, kuris pasiekia objektą internetu ir kuriam yra suteikiama teisė naudoti objektą ženklinimo (licencijos ar pareikšties) identifikuojamais būdais.
       
Nenustatytų teisių turėtojų kūriniai     Kūriniai ar fonogramos, kurių nė vienas iš teisių turėtojų nenustatytas arba, jeigu vienas ar daugiau iš jų nustatyti, nė vienas iš jų nebuvo surastas nepaisant kruopščios teisių turėtojų paieškos, atliktos ir įregistruotos LR ATGTĮ nustatyta tvarka. Lietuvoje nenustatytų teisių turėtojų kūrinių sąvoką ir kūrinių pripažinimo nenustatytų teisių turėtojų kūriniais oficialią procedūrą reglamentuoja LR ATGTĮ.
       
Neribotas naudojimas     Objekto naudojimas visais įmanomais būdais (Lietuvoje galimus kūrinio ir (ar) gretutinių teisių objekto panaudojimo būdus (galimus atlikti veiksmus) apibrėžia LR ATGTĮ). Metodikoje neribotas naudojimas išsamiai aptartas skyriuje „Ką reiškia „neribotas naudojimas“?“.
       
Objektas     Tiek kultūros paveldo objektas, tiek ir bet kuris kitas kūrinys, kūrybos rezultatas ar kitas objektas (kuris gali būti sukurtas Metodiką taikančio asmens arba kito asmens)kurį Metodikos naudotojas (atminties institucijos, švietimo įstaigos atstovas, auklėtinis ar akademinės bendruomenės narys) skaitmenina ir (ar) ženklina vadovaudamasis Metodika. Objektas gali būti kūriniu, gretutinių teisių objektu arba, atskirais atvejais, juo nebūti – tokį vertinimą reikėtų atlikti vadovaujantis Metodika (arba LR ATGTĮ).
       
Pareikštis     Metodikoje vartojama pareikšties sąvoka suprantama taip, kaip ją apibrėžia Europeana. Pareikštis reiškia ženklintojo pareiškimą, kuriuo identifikuojamas objektui taikomas teisinis rėžimas (galiojančios teisės, teisiniai apribojimai). Tai Europeana sukurtas įrankis, įgalinantis paprastai nustatyti leidžiamus ir draudžiamus su paženklintu objektu atlikti veiksmus. Internete skelbiami objektai žymimi pareikšties žymeniu (ikona), pavadinimu ar santrumpa, nurodančia taikomų leidimų ir draudimų sąlygas.
       
Švietimo įstaiga     Mokykla (įskaitant pradines, vidurines, aukštesniąsias, aukštąsias mokyklas). Ši metodika visų pirma orientuota į su kultūros objektais dirbančias mokyklas, jų kultūros objektus studijuojančius ir kuriančius auklėtinius ir akademines bendruomenes.
       
Teisių pareikštis     Žr. pareikšties sąvoką aukščiau.
       
Teisių priskyrimas     Vadovaujantis Metodika atliekamas galiojančių teisių į tam tikrą objektą bei jo naudojimui taikomų teisinių apribojimų nustatymas ir naudotojui (interneto bendruomenei) leidžiamų ir draudžiamų su tokiu objektu atlikti veiksmų identifikavimas.
       
Teisių turėtojas     Asmuo (fizinis asmuo arba juridinis asmuo – įmonė, organizacija ir kt.), kuriam priklauso turtinės teisės į autorių ir (ar) gretutinių teisių saugomus objektus. Tai gali būti pats autorius ar atlikėjas, jų teisių paveldėtojai, taip pat sutartiniu ir kitais pagrindais jų teises perėmę asmenys – leidėjai, fonogramų gamintojai, kolektyvinio teisių administravimo organizacijos ir kt. Plačiau apie teisių turėtojus galima skaityti Metodikos skyriuose „Kam priklauso autoriaus teisės (kas turėtų duoti leidimą)?“ ir „Kam priklauso gretutinės teisės (kas turėtų duoti leidimą)?“.
       
Viešoji sritis     (Angl. – public domain) objektų, kurie nėra saugomi turtinių autorių nei turtinių gretutinių teisių dėl savo pobūdžio ar suėjusio turtinių teisių galiojimo termino, visuma. Dar vadinama viešojo naudojimo režimu, viešo naudojimo objektais.
       
Ženklinimas     (Elektroninės) informacijos apie teisių valdymą pateikimas; objekto žymėjimas tam tikru simboliu (raidėmis, ikonomis ir pan.), padedančiu identifikuoti jam galiojantį teisinį rėžimą (interneto bendruomenei leidžiamus ir draudžiamus atlikti veiksmus).